Ειδήσεις από την ΕΛΝΛ

ΙΚΑ Ε33/332/05. Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων...

ΙΚΑ 30/06/2005

Γ. Ε. :Ε33/332/30-6-05

 

ΘΕΜΑ: Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ.

 

Σχετ.: Γενικό Έγγραφο Ε33/198/15.6.04
Ακολουθούν διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/16.6.05/τευχ.Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» σύμφωνα µε τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/24.5.04 τ.Α΄ ) από τη λήξη της έως στις 30/6/2005 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 εδαφ. β΄ του Ν. 3242/04 είχε δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους, Κοινότητες και στα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ (π.χ. ΚΑΠΗ Πνευματικά Κέντρα Βιβλιοθήκες κλπ.) να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και τις από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και 29/2/04, χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, εφόσον ο οικείος δήμος ή η κοινότητα ή το Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ καταβάλλει εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής μέχρι 31/3/2005.
Η ανωτέρω ημερομηνία 31/3/2005 παρατείνεται σύμφωνα µε την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3345/05 μέχρι την 30/6/2005, όμως για λόγους χρηστής διοίκησης και βάσει του Γενικού Εγγράφου Ε10/13/30.6.05 για παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών και δόσεων, ορίζουμε την 8/7/05 ως καταληκτική ημερομηνία για την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης έως 29/2/04 των Δήμων, Κοινοτήτων & Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Διευκρινίζουμε ότι µε τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται µόνο η προθεσμία καταβολής για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής , δίχως να επηρεάζει την χρονική περίοδο των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3242/04 και η οποία είχε οριστεί μέχρι 29/2/04. 
Συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής είναι η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/3/04 και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του ποσού για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής.
Τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ τα οποία δεν υπολογίζονται στο ποσό της οφειλής , µετά την εφάπαξ εξόφληση της κύριας οφειλής, θα διαγραφούν µε απόφαση του αρµοδίου Δ/ντή.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των Ταμειακών Υπηρεσιών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει άμεσα να  αποστείλουν ειδοποίηση στους Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ που οφείλουν, προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους µε τους όρους των προαναφερόμενων διατάξεων.
 

Σύνδεση Χρήστη

Μενού Χρήστη