Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Λογιστών & Β. Λογιστών 2005

Αθήνα 25/07/05

ΠΚ.

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας


 Στην Αθήνα, σήμερα 25 Ιουλίου 2005, οι παρακάτω νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα αφενός:
 

1. Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
2. Δ. Αρμενάκης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
3. Δ. Ασημακόπουλους, Πρόεδρος και N. Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος,
4. Γ. Αναστασόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
5. Γ. Ποταμίτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων,
και αφετέρου
6. Δημήτρης Βαρελάς, Ιωάννα Κανάκη - Σωτήρχου και Θωμάς Κακκαβάς, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α΄ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών αντίστοιχα, από την πλευρά των εργαζομένων, συμφώνησαν στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών του έτους 2005, που έχει ως εξής:

¶ρθρο 1ο

Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.

¶ρθρο 2ο
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2004, αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2005 αυξάνονται από 1.9.2005 κατά ποσοστό 3%, όπως στον παρακάτω πίνακα:

α) Λογιστές

Έτη υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1.1.2004

Από 1.9.2004

0-2

763,70

786,61

2-4

804,54

828,68

4 - 6

831,84

856,79

6-8

870,12

896,23

8-10

903,79

930,91

10 -12

923,28

950,98

12-14

954,84

983,49

14 - 16

982,84

1.012,32

16-18

1.012,59

1.042,97

18-20

1.042,02

1.073,28

21

1.052,66

1.084,24

22

1.059,75

1.091,54

23

1.067,28

1.099,20

24

1.078,18

1.110,53

25

1.088,80

1.121,47

26

1.099,08

1.132,05

27

1.110,08

1.143,38

28

1.122,47

1.156,15

29

1.128,85

1.162,71

30

1.137,72

1.171,85

31

1.150,12

1.184,62

32

1.163,23

1.198,13

33

1.179,88

1.215,27

34

1.197,26

1.233,18

35

1.212,15

1.248,51

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2005 αύξηση 11,00 ευρώ και από 1.9.2005 11,33 ευρώ, για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

β) Βοηθοί Λογιστές

Έτη υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1.1.2004

Από 1.9.2004

0-2

691,83

712,59

2-4

711,33

732,67

4-6

730,12

752,02

6-8

755,64

778,31

8-10

782,94

806,43

10-12

810,58

834,90

12-14

846,73

872,13

14-16

876,51

902,80

16-17

897,42

924,34

¶ρθρο 3ο
Επίδομα Ισολογισμού

Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, από 1.1.2005 ορίζεται σε ποσοστό 73% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

¶ρθρο 4ο
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

¶ρθρο 5ο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2005.