Εκτύπωση
Κατηγορία: Εγκύκλιοι (ΠΟΛ.) - διαταγές
Εμφανίσεις: 1704

Αθήνα 18/04/2006
Αρ. Πρωτ.:  1039231/2677/600/0014

ΠΟΛ. 1060
 

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

¶ρθρο 1

Υποβολή στη Δ.Ο.Υ..

 

1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό ως εξής :

α) για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , καθώς και το Δημόσιο,

β) για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. .

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ., στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ως εξής :

α) την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,

β) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4,

γ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6,

δ) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,

ε) την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0.

3. Κατ’ εξαίρεση προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

 

 

¶ρθρο 2

Υποβολή μέσω TAXISnet.

 

1. Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Η ίδια ημερομηνία, θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσων των τραπεζών.

2. Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

3. Οι προθεσμίες υποβολής που ορίζονται κατά περίπτωση στις προηγούμενες παραγράφους, ισχύουν και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.

 

 

¶ρθρο 3

Υποβολή σε ημέρα αργίας

 

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

 

 

¶ρθρο 4

Έναρξη ισχύος

 

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για τις περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1η Απριλίου 2006 και αφορούν :

  • φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2006, για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και

  • φορολογικές περιόδους από 1η Μαρτίου 2006, για όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.