Αθήνα 31/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1009294
ΠΟΛ. 1013

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. 633/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (ατομικής), σχετικά με τον τρόπο που υπεισέρχονται στη θέση θανόντος εταίρου (προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ) οι κληρονόμοι αυτού, για την ανάλογη υποβολή από την υπόχρεη εταιρία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου (Μ3) «Δήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου

Κοινοποιούμε κατωτέρω την 633/04 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (ατομική), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Ρεγκούζα.

Με την εν λόγω Γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής;

α) Στην περίπτωση προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) στο καταστατικό της οποίας προβλέπεται η ρήτρα ότι "αυτή συνεχίζεται και μετά τον θάνατο εταίρου μεταξύ των λοιπών εταίρων και των κληρονόμων του θανόντος" , και εφόσον βεβαίως από το καταστατικό δεν συνάγεται άλλο τι, η προσωπική εταιρία για το χρονικό διάστημα από το θάνατο του εταίρου μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού της, υποχρεούται στη δήλωση μεταβολής (Μ3) "έναρξης /μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου" να αναφέρει ως νέα μέλη της τον καθένα από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος με αυτοτελή εταιρική συμμετοχή και
β) Επί θανάτου εταίρου Ε.Π.Ε., στο καταστατικό της οποίας προβλέπεται γενικώς η συνέχιση της εταιρίας μεταξύ των επιζώντων και των κληρονόμων αυτού, οι τελευταίοι καθίστανται αυτοδικαίως με την επαγωγή της κληρονομιάς συνδικαιούχοι κατ' ιδανικά μερίδια της εταιρικής μερίδας, τελώντας σε κοινωνία δικαιώματος, στην οποία αφορά και η φορολογική μεταβολή που πρέπει να δηλωθεί.