Αθήνα 15/07/2005
Αρ. Πρωτ.: 1070576/2627

ΠΟΛ. 1108

 

ΘΕΜΑ: Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

 

Άρθρο 1


Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., για το έτος δύο χιλιάδες πέντε (έντυπο 009/05 Φ.Π.Α. . ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ1 ΤAXIS). όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, ως παράρτημα της παρούσας.
Το ίδιο έντυπο. θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει, μετά την 1-1-2005 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

 

Άρθρο 2

 

Όσον αφορά, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής. την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και την διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005, ισχύουν όσα ορίζονται στην A.Y.Ο.. ΠΟΛ.1001/04.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.