Αθήνα 07/02/2005
Αρ. Πρωτ.:  1005968/101/Α0012
ΠΟΛ. 1019

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π.

Για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το ποσό της εμπορικής αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννεακοσίων ευρώ (9.900) από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 2,13% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,694 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,7.