Αθήνα 30/11/2005
Αρ. Πρωτ.:  1114210/438/0013

ΠΟΛ. 1147
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

 

Έχοντας υπόψη:................

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Ορίζουμε την 30η Δεκεμβρίου 2005 ως καταληκτική ημερομηνία για:

α) την υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005, ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,
β) την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005, μαζί με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν στην αλλοδαπή, δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, έχουν όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και εξ αυτού του λόγου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2005.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.