Αθήνα 30/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1122435

ΠΟΛ. 1158
 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.......

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


¶ρθρο 1


1. Αναπροσαρμόζουμε, συμπληρώνουμε και επεκτείνουμε την εφαρμογή των αποφάσεών μας με αριθ. πρωτ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/Β΄/05.03.01), 1046942/1172/00ΤΥ/Δ΄/18.05.00 ΠΟΛ. 1164 (ΦΕΚ 673/Β΄/30.05.00), 1122005/6187/00ΤΥ/Δ΄/27.12.99 ΠΟΛ. 1282 (ΦΕΚ 46/Β΄/24.01.00), 1025657/795/00ΤΥ/Δ΄/18.03.03 ΠΟΛ. 1051 (ΦΕΚ 392/Β΄/04.04.03), 1089512/3288/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ. 1112 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03) και 1089511/3287/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ. 1113 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές της χώρας, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών μας.

2. Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/82, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου ακινήτων των παρακάτω οικισμών του Νομού Καστοριάς:
  • ΑΝΘΗΡΟ του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπήλιου του Δήμου Ορεστιάδος

  • ΠΕΡΙΒΟΛΙ του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπηλαίων του Δήμου Ορεστιάδος και

  • ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ του Δημοτικού Διαμερίσματος Διποταμιάς του Δήμου Ακριτών

Όλες οι περιπτώσεις αναπροσαρμογών και επέκτασης ισχύος του συστήματος του άρθρου 1 της απόφασης, συνοδεύονται από πίνακες τιμών για κάθε Δήμο ή Κοινότητα καθώς και χάρτες για ορισμένες περιοχές οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


 

Πίνακες με τις ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (ανώτερες-κατώτερες):

 

¶ρθρο 2


Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
 

 

¶ρθρο 3


Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1110761/5082/00ΤΥ/Δ/19.12.2001 ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ.1749/Β΄/31.12.01) απόφασή μας.

 

 

¶ρθρο 4


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την 01.01.2006.