Αθήνα 12/01/2006
Αρ. Πρωτ.:  1003080

ΠΟΛ. 1003
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π.

 

Για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το έτος 2006, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το ποσό της ετήσιας αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων € (10.300 €) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π. των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ. 1200/28-6-2000 διαταγή μας.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 2,28%, με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,675 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,7.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής.