Αθήνα 26/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1007628/487/125/Α0014

ΠΟΛ. 1011
 

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω TAXISnet

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε


1. Περιοδικές Δηλώσεις.

Ι. Η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2006, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2006.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
ΙΙ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ακόμη και για τις περιπτώσεις που οι υποκείμενοι μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2006:

α) έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, αλλά δεν υπέβαλαν την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά.
β) υπέβαλαν την περιοδική δήλωση μέσω TAXISnet, αλλά δεν δόθηκε εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα.

2. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών.

Η προθεσμία υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2006, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2006.
Η υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.