Αθήνα 16/03/2006
Αρ. Πρωτ.:  1027620/15272/Γ0012

ΠΟΛ. 1047
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και συμπληρώνουμε τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως:

Επί ακαθαρίστων εσόδων
Κατηγορία 2η

 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

2349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

10

2357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

11


Κατηγορία 5η

 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

5402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,70

5403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4


Κατηγορία 8η
 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

8095

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς

32

8096

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς

36


Κατηγορία 9η
 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

9240

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), χονδρικώς

2

9241

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), λιανικώς

3


Επί αγορών
Κατηγορία 2η
 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

22349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

13

22357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

15


Κατηγορία 5η
 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ%

55402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,90

55403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4,5


Κατηγορία 9η
 

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

99240

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., χονδρικώς

3

99241

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., λιανικώς

4


2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2006 (χρήση 2005). Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι μοναδικοί αυτοί συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών θα ισχύσουν από 1-1-2006 (οικονομικό έτος 2007).
3. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.