Αθήνα 19/04/2006
Αρ. Πρωτ.:  1039255/174/0013

ΠΟΛ. 1062
 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με το άρθρο 13 του Ν . 3453/2006.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών & άλλες διατάξεις», καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για το έτος 2006. Οι διατάξεις αυτές κοινοποιήθηκαν στις Δ.Ο.Υ. με την 1027182/131/0013/16-3-2006 εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται ότι ειδικά για το έτος 2006:

α) κατά τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων, λαμβάνεται υπόψη η αξία των ακινήτων κατά την 1 η Ιανουαρίου 2005, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1521/1950 και οι διατάξεις του Ν. 1249/1982 όπως ισχύουν,
β) εφαρμόζονται νέοι φορολογικοί συντελεστές για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, προσαυξημένοι κατά 18%.

Επίσης, στην ανωτέρω εγκύκλιο επισημάνθηκε ότι οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006, θα εκκαθαρίζονται μέσω του υποσυστήματος TAXIS-ΦΜΑΠ, με τις νέες παραμέτρους εκκαθάρισης από την 17 η Μαρτίου 2006.
Αρχικές δηλώσεις έτους 2006 που έχουν υποβληθεί με τις ισχύουσες παραμέτρους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία , (δηλαδή τιμές της 1 ης Ιανουαρίου 2006 και παλαιοί φορολογικοί συντελεστές) τακτοποιούνται εμπρόθεσμα μέχρι την 30 η Οκτωβρίου 2006 .

Αναλυτικότερα:

Μέχρι την 30 η Οκτωβρίου 2006 θα πρέπει να προσέλθουν οι υπόχρεοι που έχουν υποβάλει αρχική δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έως την 16 η Μαρτίου 2006 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. όπου θα υποβάλλουν εκ νέου δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006, προσδιορίζοντας την αξία των ακινήτων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 3453/2006 , δεδομένου ότι οι διατάξεις για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων αλλά και για τον υπολογισμό του φόρου των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006, ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2006.

Οι Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή των δηλώσεων αυτών, θα προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση μέσω του υποσυστήματος TAXIS-ΦΜΑΠ.
Αν προκύπτει επί πλέον φόρος για καταβολή, θα καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του αναλογούντος φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
Αν έχει καταβληθεί επί πλέον ποσό φόρου, αυτό επιστρέφεται με Α.Φ.ΕΚ., σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν και εκκαθαρίζουν μέχρι την 30 η Οκτωβρίου 2006 τις αρχικές δηλώσεις αυτής της κατηγορίας, στο υποσύστημα TAXIS-ΦΜΑΠ θα τις διαχειρίζονται (για τεχνικούς λόγους) ως εμπρόθεσμες συμπληρωματικές (τροποποιητικές) δηλώσεις έτους 2006.