Αθήνα 30/06/2006
Αρ. Πρωτ.:  1061746

ΠΟΛ. 1091
 

ΘΕΜΑ: Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Για τους υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7), με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (όταν δεν οφείλεται ποσό φόρου για απόδοση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 1020822 / 388 /Α0012 / ΠΟΛ.1034 / 24-2-2006 Α.Υ.Ο.Ο, οι οποίοι,

α. στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς, η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και κατ΄ επέκταση υποχρεωτικό πεδίο από το σύστημα υποβολής ή παρουσιάζουν δυσκολίες πρόσβασης στο διαδίκτυο
β. προέβησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στην χρήση 2005 ή μέσα στο έτος 2006 και μέχρι την λήξη της προθεσμίας που ορίζεται με την παρούσα και στερούνται πλέον των κωδικών πρόσβασης ή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7), αυτών των υποχρέων, παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.(Έντυπο Ε7), ειδικά για το οικονομικό έτος 2006, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., μέχρι 31 Ιουλίου 2006. Οι δηλώσεις αυτές θα συνοδεύονται απαραίτητα με μαγνητικό μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 1020822/388/Α0012/ΠΟΛ. 1034/24-2-2006 Α.Υ.Ο.Ο..

2. Η παράταση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των ανωτέρω δηλώσεων.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.