Αθήνα 08/08/2006
Αρ. Πρωτ.:  1073027

ΠΟΛ. 1105
 

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :..............

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε


¶ρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο του ειδικού εντύπου


Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

¶ρθρο 2
Χρόνος υποβολής του ειδικού εντύπου


To ειδικό έντυπο απεικόνισης του απολογιστικού κόστους, υποβάλλεται από τον υποκείμενο στο φόρο, υποχρεωτικά μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής με βάση τα στοιχεία του Κώδικα Β Στοιχείων στο βιβλίο «κοστολογίου οικοδομής» και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
Η κατανομή του απολογιστικού κόστους της οικοδομής, στις επιμέρους ιδιοκτησίες, γίνεται σύμφωνα με την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου.
 

¶ρθρο 3
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Διαδικασία υποβολής


Το ειδικό έντυπο απεικόνισης του απολογιστικού κόστους οικοδομής υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ανεγερθείσα οικοδομή.
Το Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, αφού παραλάβει, ελέγξει και θεωρήσει το ειδικό έντυπο, επιστρέφει στον υποκείμενο θεωρημένο το τρίτο αντίτυπο.
Το ειδικό έντυπο καταχωρείται στο ειδικό «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» που ορίσθηκε με την
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1048/2006 , στη δεύτερη γραμμή της ίδιας σειράς από εκείνη που είχε καταχωρηθεί το ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους της συγκεκριμένης οικοδομής και λαμβάνει τον ίδιο αριθμό καταχώρησης με την ένδειξη «Α».
Επίσης καταχωρούνται η ημερομηνία υποβολής του καθώς και το γενικό σύνολο του απολογιστικού κόστους.
Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου είναι διαφορετική από τη Δ.Ο.Υ. υποβολής του Ειδικού Εντύπου, το ένα θεωρημένο αντίτυπο διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου.

 

 

¶ρθρο 4
Έντυπο υποβολής


Οι υποκείμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής, μπορούν να χρησιμοποιούν έντυπα που έχουν δημιουργηθεί και εκτυπωθεί με μηχανογραφικά μέσα ή έχουν αναπαραχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προδιαγραφές του εντύπου που ορίζεται με την παρούσα απόφαση.
 

 

¶ρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η Απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

 

Σελίδα1

Σελίδα 2

Σελίδα 3