Αθήνα 22/09/2006
Αρ. Πρωτ.:  1083559
ΠΟΛ. 1114
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

 

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Μειώνουμε το μ.σ.κ.κ. ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκτροφής πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων, (Κ.Α 9226α) από 22% σε 11%.
Ο μειωμένος μ.σ.κ.κ. εφαρμόζεται στην περίπτωση που εκτρέφονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πουλερικά, για λογαριασμό τρίτων.
Ο συντελεστής αυτός ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2005 και 2006.
2. Επίσης μειώνουμε το μ.σ.κ.κ. ο οποίος εφαρμόζεται στις αγορές των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, χονδρικώς (Κ.Α 55312) από 5% σε 2,5% και των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, λιανικώς (Κ.Α 55313) από 8% σε 4%.
Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν μόνο για το οικονομικό έτος 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2006.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.