Αθήνα 24/10/2006
Αρ. Πρωτ.: 1093729
ΠΟΛ. 1125
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων και της πράξεως καταλογισμού αυτού.

 

Έχοντας υπόψη:.....

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (αρθ. 29 ν. 3492/2006) και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
2. Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.
Η απόφαση αυτή αφορά τις δηλώσεις που θα υποβληθούν με την έναρξη ισχύος του νόμου.
3. Στο έντυπο της πράξεως καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
4. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΡ.ΦΑΚ.   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Α.Φ.Μ.      

Δ.Ο.Υ.   ………………………………

Αριθ. Δηλ. …………………………..

 

 

 

  Α

 

Β

 

Γ

 

Δ

 

 

                                                                                                       ΤΡΙΜΗΝΑ

 

ΔΗΛΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (αρθ.29 Ν.3492/2006 ΦΕΚ Α 210/2006)

(Συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο).

 

Σ   Υ

Τ   Π

Ο  Ο

Ι   Χ

Χ  Ρ

Ε  Ε

Ι   Ο

Α  Υ

 

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

…………………………………………………………………………………………………………

Μορφή επιχείρησης (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λ.π.)

…………………………………………………………………………………………………………

΄Εδρα (Πόλη):                               Οδός:                               Αριθ. :                Τ.Κ.:.

…………………………………………………………………………  Τηλ.:

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

 

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………….

Δ/νση                                                                                          Τηλ.                           Α.Φ.Μ.

 

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ

Σ

Υ

Ν

Τ

 

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.ΚΛΑΔΟΥ

ΠΥΡΟΣ

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ΚΛΑΔΟΥ

ΚΑΠΝΩΝ

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ΚΛΑΔΟΥ

ΖΩΗΣ

 

 

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου

                    X 1,5% =

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                             ……………….………20…                    Ο ΔΗΛΩΝ

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 

       Θεωρήθηκε                                                                                           Α.Χ.Κ. ……………………………………

   ………………………..20……                                                        Αρ. Διπλ. Είσπραξης ……………………………

     Ο  Πρ/μενος           Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αριθμός Πράξης  …………

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              ΄Ετος  20  . ……...…………

ΕΚΔΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ………………                                               Αριθ. Φακέλου  …….…….

                                                                                                           Α.Φ.Μ.     …………………

 

 

Π  Ρ  Α  Ξ  Η

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

 

 

 

 Σ Υ

  τ  π

  ο  ο

  ι   χ

  χ  ρ

  ε  έ

  ί   ο

  α  υ

 

Ονοματεπώνυμο ή  Επωνυμία ……………………………………………………………………

Μορφή επιχείρησης: …………………………………………………………………………………..

 

Διεύθυνση Επιχείρησης ……………………………………………………………………………

         ΕΔΡΑ                          πόλη              οδός                              αριθ.                 Ταχ. Κωδ.

 

 

 

      Έχοντας υπόψη τη συνημμένη από ……………………….σχετική Έκθεση Ελέγχου τ… ελεγκτ…………………………………….… και τις διατάξεις του άρθρου 29του ν.3492 /2006 και του ν.2523/1997 όπως ισχύει,  επιβάλλουμε σε βάρος του υπόχρεου:

 

 

 

 

 

 

Κατά δήλωση

 

Κατ’ έλεγχο

 

Διαφορά μεταξύ δήλωσης-ελέγχου

 

Φόρος

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσθετος Φόρος

 

 

 

 

 

Σύνολο  

 

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιο όργανο να κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα πράξη στον υπόχρεο.

 

Επιδόθηκε την ……………………………20…..                      ..………………... 20…..

 

Ο Επιδόσας                                                               Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

 

 

_______________________

Σημείωση: Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Επίσης, η διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να προταθεί και με ιδιαίτερη αίτηση, μέσα στην προθεσμία που πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή.

    Η προσφυγή κατατίθεται σε εμάς μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση αυτής της πράξης, εκτός αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, οπότε η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για της δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς. (παρ. 6 άρθρου 70 του ν. 2238/94, όπως ισχύει.)


 

 

 

 

 

                                                                                         Αριθμός………………………

                                                                                         Ημερομηνία………………….

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΑΣ

(Επέχει  και  θέση  ατομικής  ειδοποίησης)

 

        Έχοντας υπόψη:

α)    Το αίτημα του υπόχρεου στο φόρο για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

β)    Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3492/2006

γ)    Τις διατάξεις των άρθρων 70 παρ.11 και 74 παρ.5 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.   

δ)    Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.2648/1998, όπως ισχύει.

ε)    Τα στοιχεία που κρίθηκαν κατά τη συζήτηση προς επίλυση της διαφοράς

       δηλαδή ………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………

 

        Καθορίζουμε τον επιπλέον φόρο, ως κατωτέρω:

        Διαφορά φόρου      .………………………………….

        Πρόσθετος φόρος  .………………………………….

        Σύνολο ΕΥΡΩ        …………………………………..

 

 

       To 1/5 του ποσού που καθορίστηκε με το συμβιβασμό καταβάλλεται κατά την υπογραφή του πρακτικού ή το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο σε…..…ίσες μηνιαίες δόσεις …….…ευρώ και της τελευταίας……….. ευρώ, της πρώτης καταβαλλομένης εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα …………...…

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 1/5 ο συμβιβασμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

      

 

 

Επιδόθηκε αντίγραφο της Πράξης αυτής  με το                         Α.Χ.Κ.………………….

πρακτικό  διοικητικής επίλυσης της διαφοράς 

                            

Ο Παραλαβών                                                                             O Βεβαιώσας

 

 

 

 

Δεν έγινε συμβιβασμός για τους εξής λόγους:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

                                                                                                        ….…..………20.…

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας                                                      Ο  Υπόχρεος