Αθήνα 31/01/2005
Αρ. Πρωτ.:  1010195
ΠΟΛ. 1015

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά

Έχοντας υπόψη: ...

κλπ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Οι οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια (500) Ευρώ.
2. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή, ανά ημέρα, ποσό σε Δ.Ο.Υ. υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1.000) Ευρώ.
3. Κάθε αντίθετο με τα ανωτέρω, όσον αφορά το όριο πληρωμών στις Δ.Ο.Υ. με μετρητά καταργείται.
4. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 2005, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.