ιΚΑ 10/01/2005

Εγκύκλιος 1

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04


Με την παρούσα σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄ 28-12-04) «Ρύθµιση ετήσιας άδειας εργαζοµένων και άλλες διατάξεις» σύµφωνα µε τις οποίες τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3232/04 ως προς τις παρεχόµενες εκπτώσεις στα πρόσθετα τέλη, στις περιπτώσεις διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών και εφάπαξ εξόφλησης αυτών.


1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις ρυθµίζονται οι καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου µέχρι 30/11/04. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται:

α) Οι οφειλές από κύρια εισφορά ασφαλισµένου και εργοδότη, οι εισφορές αυτοτελώς εργαζοµένων για υποχρεωτική ασφάλιση.
β) Οι εισφορές φορέων και λογαριασµών που εισπράττονται από το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.ΑΜ. (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία, ΕΤΕΑΜ κ.α)
γ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε. Π.Ε.Α.Π., οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις.
δ) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, συντάξεις καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
ε) Οι εισφορές υπέρ ΕΛΔΕΟ.

Επισηµαίνεται ότι, ως καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται και οι οφειλές που προέρχονται από εισφορές των  συγχωνευθέντων Ταµείων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.και ΕΤΕΑΜ.

 

2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται :

α) Οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης µέχρι 30/11/04 που αφορούν εργοδότες ανέλεγκτων Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων, καθώς και αυθαιρέτων κτισµάτων, εφόσον υποβληθεί αίτηση για ρύθµιση των οφειλών αυτών, µέχρι 30/4/2005 στο αρµόδιο Υποκ/µα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. και προσκοµιστούν τα απαραίτητα στοιχεία (µισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.Δ., κ.λ.π) των επιχ/σεών για έλεγχο, στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (30/4/05). Η ρύθµιση θα πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του εποµένου µηνός από την νόµιµη επίδοση των καταλογιστικών πράξεων και µε την απαραίτητη προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/12/2004 και εφεξής.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η αίτηση του εργοδότη µαζί µε το Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος Εσόδων Υποκ/τος θα διαβιβάζεται στο αρµόδιο Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. ή Ταµειακή Υπηρεσία Υποκ/τος, θα πρωτοκολλείται και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθµισης της συνολικής οφειλής.
β) Βεβαιωµένες και µη καταβληθείσες οφειλές των Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων χρονικής περιόδου απασχόλησης µέχρι 30/11/04, εφόσον υποβληθεί αίτηση για ρύθµιση µέχρι 30/4/05 στο αρµόδιο Υποκ/µα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., προσκοµίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για έλεγχο των επιχ/σεων.

  • Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για ρύθµιση οφειλών µέχρι 30/4/05, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, παρατείνεται έως την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, (λόγω αργίας), ήτοι µέχρι και την 3/5/05.

  • Η αίτηση (συν. Υπόδειγµα ) για έλεγχο των επιχ/σεων και ρύθµιση των οφειλών τους (ακόµα και για τις διαλυµένες επιχ/σεις) υποβάλλεται στο αρµόδιο Υποκ/µα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. και πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υποκ/τος.
    Επισηµαίνουµε ότι µε την υποβολή της αίτησης για ρύθµιση θα προσκοµίζονται και τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία της επιχ/σης  (µισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.Δ., κ.λ.π).

Για τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή παραβόλου προκειµένου να εξετασθεί η αίτηση ρύθµισης από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
γ) Ρυθµισµένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής µετά από αίτηση του οφειλέτη. Τονίζουµε  ότι στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιοι υπάλληλοι (εκδότες Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. ή οι υπάλληλοι των Ταµειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) θα πρέπει να ελέγχουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ζητώντας από τους εργοδότες την προσκόµιση Υπηρεσιακού Σηµειώµατος µέσα στις νόµιµες προθεσµίες για την σωστή τήρηση των όρων της ρύθµισης.

Προς αποφυγή προβληµάτων στην εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Εσόδων στα Υπηρεσιακά Σηµειώµατα ή τις καταλογιστικές πράξεις να αναγράφουν την ηµεροµηνία της νόµιµης επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων καθώς και την προθεσµία ρύθµισης των οφειλών και οι Διευθυντές των αντίστοιχων µονάδων µε  ευθύνη τους, να ελέγχουν τις προθεσµίες και να υπογράφουν για την υπαγωγή ή µη των οφειλετών στη ρύθµιση των ανωτέρω διατάξεων.
Προκειµένου εργοδότης, που έχει ρυθµίσει τις οφειλές του µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, να τύχει της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου (µειώσεις προσθέτων τελών και δόσεων), θα πρέπει να καταβάλει τις απαιτητές δόσεις (µε τις προϊσχύουσες διατάξεις) καθώς και τις απαιτητές τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Εάν ενήµερος εργοδότης ζητήσει την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής του σύµφωνα µε τις ευνοϊκές διατάξεις, θα του χορηγείται η παρεχόµενη έκπτωση του 10% (για τη ρύθµιση µέχρι 36 δόσεις Ν. 2676/99) ή του 50% (για ρύθµιση του Ν. 3050/02), που δικαιούται στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για τα ήδη καταβληθέντα ποσά και επιπλέον το 80% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό οφειλής χρονικής περιόδου µέχρι 30/11/04, µε την απαραίτητη προϋπόθεση της προσκόµισης Υπηρεσιακού Σηµειώµατος από το αρµόδιο Υποκ/µα.
Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι εργοδότες: που έχουν ρυθµίσει την οφειλή τους µε βάση τις ειδικές διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8 και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3232/04, εφόσον τηρούν τους όρους των ρυθµίσεων που προβλέπονται από τις ειδικές αυτές διατάξεις.
Οι οφειλέτες που έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, εάν απολέσουν τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις και τα
ευεργετήµατα αυτών, θα έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθµιση.

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για την ρύθµιση των οφειλών του, τα Υποκαταστήµατα προκειµένου να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής και ανάλογα αν πρόκειται για εργοδότη Κοινής Επιχείρησης ή Οικοδοµοτεχνικού Έργου προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

3.1 Ενέργειες τµηµάτων εσόδων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών κοινών επιχειρήσεων

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2972/2001, για την πανελλαδική εφαρµογή της Α.Π.Δ από 1/1/2002, ο έλεγχος των κοινών  επιχειρήσεων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών, προκειµένου οι εργοδότες να υπαχθούν στην ρύθµιση που προβλέπεται από τις κοινοποιούµενες διατάξεις του Ν.3302/04, θα διενεργείται σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες:

3.1.1 Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2001

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για την βεβαίωση εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2001, θα πραγµατοποιείται κατά τα γνωστά και αφού ο εργοδότης προσκοµίσει στην υπηρεσία Β.Α.Ε και µισθολόγια, ενώ παράλληλα εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σηµειώµατα (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π) που υπάρχουν στο Υποκ/µα σε εκκρεµότητα.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν µε την εγκ. 102/2001 ("Προσαρµογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων"), οι καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται µετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης µέχρι 31/12/2001, περιέχουν αναλυτικές επιµέρους εγγραφές σε δρχ. και µόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.
3.1.2. Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2002
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2972/2001, από 1/1/2002 αρµόδιο Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το Υποκατάστηµα ή Παράρτηµα του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η Έδρα του Εργοδότη, ενώ από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, αρµόδιος για την επίλυση των αµφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλοµένων εισφορών, προσθέτων τελών, προστίµων, προσαυξήσεων κ.λ.π, είναι ο Διευθυντής του Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου παρέχεται η απασχόληση.
Σ΄ εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων, ο έλεγχος χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/2002 και µετά, θα διενεργείται από το Υποκ/µα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του Εργοδότη, βάσει αποτελεσµάτων που θα αντλούν κατά περίπτωση ως εξής:

Τα Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. από το Σύστηµα, ενώ τα υπόλοιπα Υποκ/τα από το Κέντρο Επεξεργασίας προκειµένου να εξετάζουν την υποβολή των Α.Π.Δ και την καταβολή των εισφορών, ενώ θα εξετάζονται και θα διεκπεραιώνονται τυχόν σηµειώµατα που υπάρχουν (καταγγελίες, έλεγχοι, Ε.ΥΠ.Ε.Α. κ.λ.π)
Τα Υποκ/τα, στην ασφ/κή περιοχή των οποίων λειτουργούν Παρ/τα του εργοδότη, εξετάζουν και διεκπεραιώνουν µόνο σηµειώµατα που υπάρχουν σε εκκρεµότητα και ενηµερώνουν το Υποκ/µα της έδρας για τις καταλογιστικές πράξεις που συνέταξαν (εγκ. 4/2002).
3.2. Ενέργειες Τµηµάτων Εσόδων για τη βεβαίωση τρεχουσών εισφορών Οικοδοµοτεχνικών έργων.
Ως γνωστόν και µετά την εφαρµογή του θεσµού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκ. 4/2002 εξακολουθεί να ενηµερώνεται η Πινακίδα Παρακολούθησης του Έργου µε τα στοιχεία χρέωσης (Α.Π.Δ. & Ε.Ε.) , τα στοιχεία πίστωσης (ΓΕΤΕ & ΠΕΕ) και τυχόν προσθέτων τελών και προσαυξήσεων.
3.2.1 Για το προσδιορισµό των απαιτητών εισφορών θα πρέπει ,

α) να ελεγχθεί από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου:

• εάν οφείλονται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές εισφορές µε βάση τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης ή  Α.Π.Δ.
• εάν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στις κατ΄ ελάχιστα απαιτούµενες ηµέρες εργασίας εισφορές για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί.

β) να διεκπεραιωθούν καταγγελίες και εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων που εκκρεµούν.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν µε την εγκ. 102/2001 ("προσαρµογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων") σε καταλογιστικές πράξεις που  εκδίδονται µετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης µέχρι 31/12/2001 περιέχουν αναλυτικές επιµέρους εγγραφές σε δρχ, και µόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.2.2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής Α.Π.Δ. µέσω INTERNET, για τις οποίες δεν έχει γίνει πλήρης καταχώρηση χρέωσης (εισφορές, ηµέρες ασφάλισης, κατασκευαστική φάση) θα ζητείται από το ΚΕΠ εκτύπωση στην οποία θα απεικονίζονται τα στοιχεία χρέωσης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης µέχρι 30/11/04 παρέχεται έκπτωση κατά 80% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε, Π.Ε.Α.Π. (χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται η καταβολή παραβόλου).
β) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθµιση για διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών, µέχρι 80 µηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση κατά 50% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης µέχρι 30/11/04 µε καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.
Η απόφαση της ρύθµισης θα εκδίδεται µε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Θα εκτυπώνεται πίνακας χρεών µε την ηµεροµηνία ρύθµισης για τις µονάδες που λειτουργούν µε το µηχανογραφικό Σύστηµα Είσπραξης Καθυστερούµενων Εισφορών ή θα υπολογίζεται το σύνολο της οφειλής για τις µονάδες που λειτουργούν µε χειρόγραφο σύστηµα Είσπραξης Καθυστερούµενων Εισφορών, µε τα πρόσθετα τέλη υπολογισµένα κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στην ρύθµιση.
Υπολογίζουµε κατόπιν τα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη που αναλογούν στην κύρια εισφορά για το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης έως την εξόφληση της οφειλής , όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο 52/99.
Οι ανωτέρω πίνακες και στις δύο περιπτώσεις θα αρχειοθετούνται µαζί µε την απόφαση ρύθµισης.

2. Μετά τον υπολογισµό της οφειλής µε τα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη θα αφαιρείται το ποσοστό µείωσης του 50% από τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις, ως ανωτέρω αναφέρονται, επί του συνόλου της οφειλής και στο υπόλοιπο συνολικό ποσό οφειλής που θα προκύψει, θα υπολογίζεται το ποσό της προκαταβολής και το ποσό των µηνιαίων δόσεων, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 200,00 €.
Υπολογισµός µείωσης των προσθέτων τελών στους ενήµερους εργοδότες Θα εκτυπώνεται πίνακας χρεών µε το υπόλοιπο της οφειλής (πραγµατικά πρόσθετα τέλη και τα αναλογούντα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη) και θα γίνεται νέα ρύθµιση µέχρι 80 δόσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής ποσού προκαταβολής (µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης 200,00 €).
Οι παρεχόµενες εκπτώσεις από τις ισχύουσες διατάξεις (10% για ρύθµιση µέχρι 36 δόσεις µε το Ν. 2676/99 ή 50% για ρύθµιση µε το Ν. 3050/02), θα υπολογίζονται και θα αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι για το µηχανογραφικό αλλά και για το χειρόγραφο σύστηµα, για τα παραστατικά Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Α.Π., Π.Ε.Π.Α.Ε., ενδεχοµένως να υπάρξει πρόβληµα στον υπολογισµό των εκπτώσεων επειδή η καταχώρηση στο σύστηµα βεβαίωσης (Η/Υ) ή στην πινακίδα του εργοδότη γίνεται µε συγκεντρωτική απεικόνιση των χρονικών  περιόδων και όχι αναλυτικά.
Στην περίπτωση αυτή για το µέν µηχανογραφικό σύστηµα θα πρέπει να γίνεται εισαγωγή των αναλυτικών χρονικών περιόδων των προσαυξήσεων (Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο.) µέσω του πεδίου των µεταβολών ενώ για το χειρόγραφο σύστηµα θα πρέπει να αναζητώνται οι χρηµατικοί κατάλογοι για τον ακριβή υπολογισµό των εκπτώσεων ανά χρονική περίοδο.
Ο υπολογισµός των εκπτώσεων για τις Π.Ε.Α.Π. (πράξεις επιβολής αυτοτελών προστίµων) γίνεται βάση της τελευταίας ηµεροµηνίας υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης µεταβολής στοιχείων εργοδότη.  
Για δε τις Π.Ε.Π.Α.Ε., η αντίστοιχη ηµεροµηνία υπολογισµού των εκπτώσεων  είναι αυτή της σύνταξης της καταλογιστικής πράξης.
Επισηµαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους Προϊσταµένους και τους Δ/ντές των µονάδων ως προς τον υπολογισµό των  προσθέτων τελών και των λοιπών προσαυξήσεων, καθώς και των εκπτώσεων αυτών, για τον ακριβή υπολογισµό των ρυθµιζόµενων ποσών.

3. Ο εργοδότης θα καταβάλλει το ποσό της προκαταβολής και το συνολικό ποσό των δόσεων, που αναφέρονται στην απόφαση ρύθµισης τα οποία θα εισπράττονται µε βάση τη χρονική σειρά βεβαίωσης των καταλογιστικών πράξεων, όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθµό και την ηµεροµηνία του τριπλοτύπου Ταµειακής βεβαίωσης (παρ. 1 άρθρου 15 του Ν. 2972/01).

Τονίζουµε ότι κατά την είσπραξη των ανωτέρω ποσών (προκαταβολής και µηνιαίων δόσεων) θα εξοφλούνται εξ΄ ολοκλήρου οι καταλογιστικές πράξεις Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π. και οι Π.Ε.Ε. µε τα αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά την ηµεροµηνία καταβολής, χωρίς έκπτωση όπως ισχύει σήµερα.

Μόνο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της ρύθµισης (δηλ. της καταβολής του συνολικά ρυθµιζόµενου ποσού), θα εκδίδεται από τον αρµόδιο υπάλληλο:

1. Ειδικά µετά την εξόφληση της ρύθµισης για το µηχανογραφικό σύστηµα, από τις εργασίες κλεισίµατος εκδίδεται ο πίνακας χρεών, ο οποίος αφού πρωτοκολλείται, υπογράφεται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο και αρχειοθετείται, συνεχίζονται δε από τον αρµόδιο υπάλληλο οι εργασίες κλεισίµατος της ρύθµισης.

2. Για το χειρόγραφο σύστηµα θα υπολογίζεται το εναποµείναν υπόλοιπο της  οφειλής, το οποίο αφού πρωτοκολλείται και υπογράφεται από τον αρµόδιο Προϊστάµενο θα εκτελείται η διαγραφή χειρόγραφα και θα αρχειοθετείται.
Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθµιση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/1999, και µόνο κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων η προαναφερθείσα ρύθµιση θα θεωρηθεί για όλους τους εργοδότες που θα υπαχθούν σε αυτή ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
Αντίθετα για τους εργοδότες, που δεν θα τηρήσουν τους όρους της ρύθµισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι απαιτητό το εναποµείναν υπόλοιπο της κύριας εισφοράς µε τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα ρύθµιση δεν ισχύει για είσπραξη λογαριασµών Δηµοσίων Έργων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εργοδότης που δεν τήρησε τους όρους της 2ης ρύθµισης του Ν. 2676/99, θα υπαχθεί στη νέα ρύθµιση µε ποσοστό προκαταβολής 5%. Σε περίπτωση απώλειας θα επανέλθει στις διατάξεις του Ν.3232/04 σε επόµενη κατηγορία ρύθµισης.


2. Εργοδότης ρυθµίζει πρώτη φορά την οφειλή του µε την ευνοϊκή ρύθµιση µε ποσοστό προκαταβολής 5%. Σε περίπτωση απώλειας θα ρυθµίσει µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3232/04 σαν πρώτη φορά. (10% ποσοστό προκαταβολής).
Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις µετά την έκδοση της απόφασης ρύθµισης, που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση, θα θεωρούνται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και θα πρέπει να εξοφληθούν προκειµένου να συνεχιστεί η ρύθµιση. Επισηµαίνουµε ότι οι ανωτέρω µειώσεις ισχύουν για µία µόνο ρύθµιση Με ευθύνη των Δ/ντών και των Προϊσταµένων των Υποκ/των Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. ή των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να σταλεί η αντίστοιχη επιστολή στους εργοδότες - οφειλέτες (η οποία επισυνάπτεται).
Επίσης σας επισυνάπτουµε δελτίο τύπου προκειµένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή Ταµείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.ΑΜ. και να δηµοσιευθεί σε ΜΜΕ, τύπο, κ.λ.π της περιοχής σας όπως και να αποσταλεί στα Επιµελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις κ.λ.π της περιοχής σας.

 

5. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., ακόµα και όταν οφειλέτης είναι ενήµερος µε τους όρους των ρυθµίσεων, διατηρεί το δικαίωµα να διατηρεί τις επιβληθείσες κατασχέσεις και τις εγγραφείσες υποθήκες κατά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, να επιβάλλει νέες κατασχέσεις κατά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να εγγράφει νέες υποθήκες, για διασφάλιση της οφειλής (άρθρο 55 του Ν. 2676/99).
Δεν προσδιορίζονται όµως από τις αρµόδιες υπηρεσίες προγράµµατα πλεισ/µού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του. Επισηµαίνουµε όµως ότι για την κατηγορία των οφειλετών που έχει προσδιοριστεί πρόγραµµα πλειστηριασµού κατά των περιουσιακών τους στοιχείων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθµιση της συνολικής οφειλής τους στα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. ή στις Ταµειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των χωρίς την προσκόµιση Υπηρεσιακού Σηµειώµατος, θα ζητείται από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες να διεξαχθεί κατά προτεραιότητα έλεγχος σε αυτές τις επιχ/σεις από τα αρµόδια Τµήµατα Εσόδων των Υποκ/των εφόσον ο εργοδότης τους έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι δεν τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία προκειµένου οι Υπηρεσίες µας να διενεργήσουν κατά κρίση έλεγχο άρθρο 26 παρ. 11 του Α.Ν.1846/51.
Η ανωτέρω δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης και εγγραφής υποθήκης ισχύει τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των νοµικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισµών κ.λ.π), όσο και κατά των περιουσιακών στοιχείων των διοικούντων τα νοµικά πρόσωπα, είτε σε περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης των νοµικών προσώπων, (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/97 - Σχ. εγκύκλιος 20/98), είτε και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 - Σχ. εγκύκλιος 15/99).
Για τους εργοδότες που θα υπαχθούν στην ρύθµιση και για όσο χρονικό διάστηµα τηρούν τους όρους αυτής αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαµένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2721/99.

Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δηµιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα, που ίσχυε η ρύθµιση (αρθ. 55 του Ν. 2676/99).

 

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Τα ποσοστά των προσθέτων τελών των προς είσπραξη βεβαιωµένων εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και των ποσών από αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών – συντάξεων και των συµβεβαιωµένων τόκων (υπολογιζοµένων από την 1η ηµέρα του µεθεπόµενου από την Ταµειακή τους βεβαίωση µήνα), διαµορφώνονται σε 1,5% για κάθε µήνα καθυστέρησης καταβολής τους και φτάνουν µέχρι 200% επί του ποσού της οφειλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3193/03, που ισχύει σήµερα (µετά την τροποποίηση της  Υπουργικής Απόφασης 1084024/4813-12/0016/99, η οποία ίσχυε από 1/10/99).