ΙΚΑ 08/03/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ από 1/1/2004

 

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. Φ21021 /3 403 6/1469/17-2-05 (ΦΕΚ 243/τ.Β 724.2.2005) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και  Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία αναπροσαρμόζονται από 1/1/2004 τα ποσά των συντάξεων των μέχρι 31/12/03 συντ/χων του ΙΚΑ-  ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, µε βάση  την αναπροσαρμογή του ποσού της κύριας σύνταξης σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο (Ν.3205/03, 3234/04).

Προκειμένου δε να γίνει η αναπροσαρμογή αυτή, απαραίτητη είναι η ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ανάρτηση πινακίδων στα Τμήματα Πληρωμών - Απονομών Συντάξεων) των συντ/χων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, για προσκόμιση της απόφασης αναπροσαρμογής του ποσού συντάξεως από τον κύριο φορέα (ήτοι Δημόσιο, Ειδικό Συντ/κό Καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΠΟΤΕ).

 

 


Αριθ. Φ.21021/34036/1469/17-2-05 
Θέμα: Αναπροσαρμογή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: .....

κλπ.

 

Αποφασίζουμε:

 

Οι καταβαλλόμενες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ συντάξεις στους συνταξιούχους  μέχρι 31.12.2003 αναπροσαρμόζονται από 1.1.2004 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 και 19 του Ν. 3205/2003 (Α', 297). 

Τα ποσά που προκύπτουν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή συμψηφίζονται με τα ποσά των αυξήσεων που χορηγήθηκαν το έτος 2004 με βάση την εισοδηματική πολιτική σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ. 11321/3061/133/ 3.2.2004 (Β', 241) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.