Αθήνα 25/05/2005
 

Π.Δ. 85/05

(ΦΕΚ Α΄ 122/25.05.2005)
Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:....................

κ.λ.π.

 

αποφασίζουμε :

 

¶ρθρο 1
Μορφή, υπαγωγή και Οργανισμός της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)


Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, της οποίας προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 3296/2004).

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.Ε.Ε.


¶ρθρο 2
Αποστολή, αρμοδιότητες και βασική διάρθρωση


1. Αποστολή της ΥΠ.Ε.Ε. είναι ιδίως η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
2. Η ΥΠ.Ε.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 και ειδικότερα: 

Προβαίνει:

α) Στην έρευνα, εντοπισμό και καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης (περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
β) Στον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε έλεγχο στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στη διακίνηση, στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σε έλεγχο στις φορολογικές αποθήκες, σε έλεγχο προϊόντων που υπάγονται σε ειδικά ανασταλτικά καθεστώτα και γενικά σε έλεγχο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας. Ειδικά για ελέγχους που πρόκειται να διενεργηθούν σε τελωνειακούς περιβόλους, αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης ή Ελεύθερες Ζώνες, υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής (περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
γ) Στην έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών (περ. γ΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
δ) Σε ενέργειες για την πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων και εκρηκτικών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κ.λπ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών καθώς και για την εκτροπή προδρόμων ουσιών (περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
ε) Σε ενέργειες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των ανταλλάξιμων και δημοσίων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών, συνεργαζόμενη προς τούτο με τις  αρμόδιες, κατά τις κείμενες διατάξεις, Υπηρεσίες (περ. ε΄ παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
στ) Σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν (περ. α΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
ζ) Σε έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων και σε έρευνες άλλων χώρων που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή προηγούμενη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα και σε περίπτωση έλλειψης αυτού του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία του εκπροσώπου της δικαστικής αρχής (περ. β΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
η) Σε συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από  τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της ΥΠ.Ε.Ε. (περ. γ΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
θ) Σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις (περ. δ΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
ι) Σε δεσμεύσεις, επί ειδικών περιπτώσεων διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, κατόπιν έγγραφης εντολής του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, τον αρμόδιο εισαγγελέα (περ. ε΄ παρ. 5 άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
ια) Σε ελέγχους για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος (αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.) επί θεμάτων ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) που αφορούν κυρίως:

 • Προμήθειες, χρηματοδοτήσεις, δάνεια και τυχερά παιχνίδια.

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες σήματος και συναφή εμπορικά δικαιώματα.

 • Παραχάραξη νομισμάτων, τίτλων και αξιών του Δημοσίου.

 • Παράνομες χρηματιστηριακές, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

 • Απάτες, παρατυπίες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 2 περ. α΄ άρθρου 30 του ν. 3296/2004).

ιβ) Σε δειγματοληπτικό επανέλεγχο των υποθέσεων για τη νομιμότητα και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αρχικών ελέγχων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.

3.

α) Η ΥΠ.Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα για πρόσβαση και λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενη σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου,  υποχρεούμενη όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 Α΄).
Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους της ΥΠ.Ε.Ε. καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο.
β) Η ΥΠ.Ε.Ε. συνεπικουρεί, εφόσον της ζητηθεί, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

4. Η ΥΠ.Ε.Ε. συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά όργανα.
5. Η ΥΠ.Ε.Ε. διενεργεί τους ελέγχους της βάσει ειδικού προγραμματισμού, ο οποίος καταρτίζεται με θεσμοθετημένα κριτήρια και μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.
6. Η ΥΠ.E.E., για την επίτευξη της αποστολής της, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της. Το προσωπικό της ΥΠ.Ε.Ε., το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία ή διακριτικά και να οπλοφορεί, τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για ταχεία επέμβαση, όταν παρίσταται ανάγκη και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας της και τις εντολές των προϊσταμένων.
7. Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. έχουν και όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Τελωνείων, με εξαίρεση την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά ως προς έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε ειδικές διατάξεις.
8. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της ΥΠ.Ε.Ε. εκτείνεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητές της ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος διατάγματος, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004).
Στις περιπτώσεις σύμπτωσης ταυτόχρονου ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. και άλλης Υπηρεσίας του Υπουργείου, στον ίδιο ελεγχόμενο για το ίδιο αντικείμενο, προηγείται η Υπηρεσία η οποία επιλήφθηκε πρώτη του ελέγχου, κατά το σκέλος που την αφορά, με την έννοια ότι αυτή πρώτη θεώρησε τα φορολογικά βιβλία ή στοιχεία ή παραστατικά, πιστοποιητικά ή άλλα τελωνειακά έγγραφα του ελεγχόμενου. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


¶ρθρο 3
Διάρθρωση της ΥΠ.Ε.Ε.


Η ΥΠ.Ε.Ε. διαρθρώνεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής, οι οποίες είναι Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

 

 

 

 

¶ρθρο 4

Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας


Η Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Ε. διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές μονάδες:

α) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Παραπόνων Πολιτών
β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
δ) Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.

 

 

 

¶ρθρο 5
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Παραπόνων Πολιτών

 

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Παραπόνων Πολιτών:

α) Επικουρεί τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.
β) Επιμελείται των ενεργειών για τη διεκπεραίωση της γραμματειακής του υποστήριξης και της τήρησης σχετικών αρχείων και στοιχείων.
γ) Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση, για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας εκπροσώπων Υπηρεσιών, επαγγελματικών φορέων, ημεδαπών και αλλοδαπών αποστολών και αντιπροσωπειών.
δ) Μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του, που του αναθέτει ο Ειδικός Γραμματέας της ΥΠ.Ε.Ε.
ε) Επιμελείται προτάσεων, σχεδίων ή προγραμμάτων επικοινωνιακής πολιτικής για υλοποίηση, με στόχο την πληροφόρηση, τον θετικό επηρεασμό και την συνεργασία τόσο των υπαλλήλων όσο και των συναλλασσόμενων πολιτών.
στ) Διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων της Υπηρεσίας, όπως συνεντεύξεις, συνέδρια, δημόσιες ομιλίες, συγκεντρώσεις τύπου ή άλλες εκδηλώσεις.
ζ) Επιμελείται της έκδοσης ενημερωτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που αναφέρεται στην αποστολή και το έργο της ΥΠ.Ε.Ε.
η) Ενημερώνει τους πολίτες και τους εκπροσώπους κοινωνικών οικονομικών ομάδων, καθώς και εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) σε θέματα που αφορούν το έργο και την αποστολή της ΥΠ.Ε.Ε.
θ) Επιμελείται της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων των πολιτών (που υποβάλλονται άμεσα ή δημοσιεύονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
ι) Διαχειρίζεται και προωθεί αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και λήψη αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα υφιστάμενα σχετικά προβλήματα κατά περίπτωση. Τηρεί σχετικό αρχείο των παραπόνων και αιτημάτων αυτών.

 

 

 

 

¶ρθρο 6
Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε.

 

1. Κάθε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες:

α) Εξειδικεύει την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής και του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου στον τομέα ευθύνης της και διατυπώνει στο υπερκείμενο αυτής όργανο, εναλλακτικές προτάσεις και εισηγήσεις, για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων  άσκησης αυτής.
β) Αναλύει και αξιολογεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (δυνατότητες και αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, αντίστοιχα), καθώς και σχεδιάζει και προγραμματίζει την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής και του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου στον τομέα ευθύνης της, καθορίζοντας, σε συνεργασία με το υπερκείμενο αυτής όργανο, την αποστολή αυτής και τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις επί μέρους στρατηγικές της δραστηριότητες και πολιτικές, τους επιδιωκόμενους από αυτήν στόχους, τις προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα επίτευξης αυτών, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, πόρους και μέσα, καθώς και τις ακολουθητέες διαδικασίες και κανόνες και τα σχετικά προγράμματα δράσης.
γ) Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την υλοποίηση των παραπάνω σχεδίων και ελέγχει την πορεία υλοποίησης αυτών, καθώς και εισηγείται στο υπερκείμενο αυτής όργανο, τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων επίλυσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.
δ) Αξιολογεί τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, σε συνάρτηση και με το κόστος όφελος και την ποιότητα αυτών, και εισηγείται στο υπερκείμενο αυτής όργανο, την αναθεώρηση ή προσαρμογή των παραπάνω σχεδίων στις αναγκαίες μεταβολές.
ε) Κατευθύνει, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί τη διοικητική λειτουργία των υποκείμενων οργανικών μονάδων της, εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, για την επίλυση των παρουσιαζόμενων σχετικών προβλημάτων και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, καθώς και παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες, για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και οικονομικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
στ) Μεριμνά για την εξασφάλιση αποτελεσματικών διαύλων (κάθετης και οριζόντιας) υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας των οργανικών μονάδων του τομέα ευθύνης της, καθώς και της ΥΠ.Ε.Ε. με εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, Υπηρεσίες και φορείς σε θέματα  αρμοδιότητάς της, για την αμοιβαία ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους.
ζ) Επιμελείται της σύνταξης των προτάσεων του ετήσιου προϋπολογισμού των υποκείμενων οργανικών μονάδων της.

2. Κάθε Τμήμα Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες:

α) Εξειδικεύει την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου στον τομέα ευθύνης του και εισηγείται στην υπερκείμενη οργανική μονάδα που υπάγεται, το πρόγραμμα δράσης του Τμήματος, για την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου, καθορίζοντας σε συνεργασία με αυτήν, τους ειδικότερους στόχους του Τμήματος, τις προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα επίτευξης αυτών, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, πόρους και μέσα, καθώς και τις ακολουθητέες διαδικασίες και κανόνες.
β) Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., για την υλοποίηση του παραπάνω επιχειρησιακού σχεδίου στα θέματα του τομέα ευθύνης του Τμήματος και του προγράμματος δράσης αυτού, ελέγχει την πορεία υλοποίησης αυτών, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, καθώς και για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και οικονομικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την επίτευξη των επιδιωκόμενων αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
γ) Αξιολογεί τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, σε συνάρτηση και με το κόστος όφελος και την ποιότητα αυτών και εισηγείται στην υπερκείμενη αυτού οργανική μονάδα, την αναθεώρηση ή προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου και του προγράμματος δράσης αυτού, στις αναγκαίες μεταβολές.
δ) Υποβάλλει στην υπερκείμενη οργανική μονάδα που υπάγεται, τις προτάσεις αυτού για τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τμήματος.


 

 

¶ρθρο 7
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης


1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Yποστήριξης χειρίζεται θέματα διοικητικής υποστήριξης σε μέσα, πόρους και προσωπικό όλων των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Ε. και μεριμνά για τη νομική υποστήριξη αυτών, τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής και την ανάπτυξη σχέσεων διεθνούς συνεργασίας της ΥΠ.Ε.Ε.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Α΄ Διοικητικής Μέριμνας
β) Τμήμα Β΄ Διεθνούς Συνεργασίας και Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής
γ) Τμήμα Γ ΄ Μέσων Δίωξης και Προμηθειών
δ) Τμήμα Δ΄ Νομικής Υποστήριξης
ε) Τμήμα Ε΄ Επανελέγχων και Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ Διοικητικής Μέριμνας

 • Εισηγείται για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. με το απαραίτητο σε αριθμό και ποιοτική σύνθεση προσωπικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

 • Τηρεί μητρώο υπηρετούντων υπαλλήλων των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. και μεριμνά για την τήρηση βοηθητικού μητρώου με τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συγκεντρώνει τις προτάσεις των Διευθύνσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού αυτών, αξιολογεί αυτές και εισηγείται αρμοδίως για τη διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Χειρίζεται τα θέματα του ν. 1264/1982 (A΄ 79) για το προσωπικό των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Τηρεί κεντρικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. και διεκπεραιώνει την κοινή και εμπιστευτική αλληλογραφία αυτής.

 • Τηρεί το γενικό αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. και μεριμνά για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και για την παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλήλους, των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων.

 • Τηρεί Μητρώο Παγίων, Μητρώο Μέσων Δίωξης και Εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. Επιλαμβάνεται της έγκαιρης συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων όλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. και συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας όλων των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., της προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων δίωξης και συντήρησης του μηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού της ΥΠ.Ε.Ε. καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που αφορά την ΥΠ.Ε.Ε.

 • Μεριμνά για την κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. εγκυκλίων, νομοθεσίας, άρθρων, μελετών και λοιπών ενημερωτικών δελτίων και στοιχείων, που αφορούν στα αντικείμενα της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Μεριμνά, για την έκδοση αρμοδίως των αναγκαίων αποφάσεων επέκτασης ή περιορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. και σε άλλες περιοχές (παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αποτελεσματικότερη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων.

β) Τμήμα Β΄ Διεθνούς Συνεργασίας και Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής

 • Φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας της ΥΠ.Ε.Ε. με τους διεθνείς Οργανισμούς και άλλες Υπηρεσίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εισηγείται τη σύνταξη συμφωνιών συνεργασίας.

 • Μεριμνά για την κατάρτιση προγράμματος και την υλοποίησή του στις περιπτώσεις υποδοχής ξένων αποστολών και αντιπροσωπειών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τρίτων χωρών, συνεργαζόμενο προς τούτο με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

 • Συνεργάζεται με τη Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του Υπουργείου και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας και την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών σχέσεων.

 • Τηρεί αρχείο Κοινοτικών Κανονισμών και Οδηγιών καθώς και διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που αναφέρονται σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.

 • Μεριμνά για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής από και προς τις ομόλογες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο καταπολέμησης της απάτης (OFFICE EUROPEEN DE LUTTE ANTI FRAUDE/OLAF), καθώς και των τρίτων χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατά περίπτωση ισχύοντος νομικού πλαισίου.

 • Συντονίζει για την ΥΠ.Ε.Ε. τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Antifraud Information System (AFIS), όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό 515/97 (L 82/1997) και του Τελωνειακού Πληροφοριακού Συστήματος (Customs Information System CIS), σύμφωνα και με τις αποφάσεις ή τις διαταγές της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

 • Συγκεντρώνει και διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) τα Δελτία Παρατυπιών της ΥΠ.Ε.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 515/97 (L 82/1997) και τις καταστάσεις παρατυπιών, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού 595/91 (L 67/1991), καθώς και άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης.

 • Μελετά και επεξεργάζεται τις προτάσεις, τις εκθέσεις και τα πορίσματα διαφόρων διεθνών οργανισμών ή άλλων οργάνων για θέματα που αφορούν στην ΥΠ.Ε.Ε. και εισηγείται την αξιοποίησή τους.

 • Εισηγείται, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, την εκπροσώπηση της ΥΠ.Ε.Ε. σε Ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί τις υπηρεσιακές εκθέσεις των συμμετεχόντων.

 • Εισηγείται, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, την αποστολή υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε. στο εξωτερικό για συνεργασία με τις εκεί Εθνικές Διοικήσεις, στο πλαίσιο των Συμφωνιών που υπάρχουν.

γ) Τμήμα Γ΄ Μέσων Δίωξης και Προμηθειών

 • Συγκεντρώνει, καταγράφει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών και εισηγείται για την προμήθεια των αναγκαίων.

 • Ενημερώνει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων για τα κατάλληλα μέσα δίωξης, για υποστήριξη του ελέγχου και εισηγείται από κοινού με την ανωτέρω Διεύθυνση στον Ειδικό Γραμματέα για τον εφοδιασμό της ΥΠ.Ε.Ε. με τα πλέον σύγχρονα.

 • Μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε. στη χρήση των μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών και συνεργάζεται με τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.E.Y.Y.O.) για την εκπαίδευση αυτού.

 • Μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εντύπων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και της υπηρεσιακής ενδυμασίας των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε. και καταρτίζει τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

 • Εισηγείται και επιμελείται της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και της έγκαιρης διενέργειας των διαγωνισμών προμήθειας, επισκευής και συντήρησης των αναγκαίων μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου.

 • Προγραμματίζει τη σωστή κατανομή των μέσων δίωξης, του εξοπλισμού, του οπλισμού και των πυρομαχικών, μεταξύ των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. και εποπτεύει την καλή λειτουργία τους και την πλήρη αξιοποίησή τους.

 • Μεριμνά για την ενίσχυση των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. με μέσα δίωξης, πέρα από αυτά που κάθε Διεύθυνση διαθέτει, όταν ζητηθεί από τον προϊστάμενο αυτής για τις ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων και ειδικών περιπτώσεων δίωξης.

 • Επιμελείται της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) και προπληρωμής.

 • Επιμελείται της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης πληροφοριακών στοιχείων χρήσιμων για την αποτελεσματικότερη δράση των πλοίων δίωξης, καθώς και της μελέτης των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται.

 • Επιλαμβάνεται της εκπόνησης οδηγιών για την αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων αυτών.

 • Επιμελείται της τήρησης αρχείου για την παρακολούθηση θαλαμηγών και λοιπών σκαφών αναψυχής.

 • Ανταλλάσσει πληροφορίες με τις τελωνειακές Αρχές, καθώς και με άλλες καθ΄ ύλην αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες κρατών μελών της Ε.Ε. ή άλλων κρατών καθώς και διεθνών Οργανισμών για θέματα αποτελεσματικότερης δράσης των πλοίων δίωξης.

 • Μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίων ενεργοποίησης και καθοδήγησης οποιουδήποτε πλοίου δίωξης με τακτικές και έκτακτες περιπολίες.

δ) Τμήμα Δ΄ Νομικής Υποστήριξης

 • Συλλέγει, τηρεί και ενημερώνει διαρκώς το αρχείο με την εθνική και διεθνή νομοθεσία που αφορά στην πρόληψη, ανακάλυψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος καθώς και τηρεί αρχείο διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.

 • Παρέχει οδηγίες νομικής φύσεως στα δικαστικά Τμήματα και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., για την αντιμέτωπιση των οικείων υποθέσεων.

 • Εισηγείται αρμοδίως, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων θεραπείας και την επίσπευση της εκδίκασής τους, σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται προσκόμματα ή καθυστερήσεις.

 • Μελετά και αξιοποιεί τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για την καλύτερη δράση των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου και τους Νομικούς Συμβούλους και Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Μεριμνά, στα πλαίσια αυτά, για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπροσώπους του Δημοσίου των υποθέσεων της ΥΠ.Ε.Ε. που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

 • Συνεργάζεται με τις άλλες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου καθώς και με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων για νομικά ζητήματα σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 • Διατυπώνει προτάσεις στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας για την αναγκαία επιμόρφωση του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε. σε θέματα νομικής φύσης.

 • Συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή ή ομάδα εργασίας που συνιστάται στην ΥΠ.Ε.Ε. για τη νομική υποστήριξη του έργου της, σε θέματα αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της και τροποποίησης του ισχύοντος εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.

 • Παρέχει συνδρομή στο Τμήμα Επανελέγχων και Εσωτερικού ελέγχου κατά τη διενέργεια επανελέγχων, εφ΄ όσον απαιτείται.

 • Μεριμνά για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995, υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε. που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας.

ε) Τμήμα Ε΄ Επανελέγχων και Εσωτερικού Ελέγχου

I. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ:

 • Ενεργεί δειγματοληπτικό επανέλεγχο υποθέσεων για τη διαπίστωση τήρησης της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας κατά τη διενέργεια των αρχικών ελέγχων της ΥΠ.Ε.Ε.
  Ειδικότερα:

α) Προβαίνει σε επανέλεγχο υποθέσεων που αρχικά έχουν ελεγχθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και μεταβαίνει προς τούτο στις έδρες ή τα παραρτήματα των Υπηρεσιών αυτών για συλλογή και έρευνα επί εγγράφων ή άλλων στοιχείων, σχετικών με τις ανωτέρω υποθέσεις, στο επιλεγμένο δείγμα προς επανέλεγχο υποθέσεων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.
β) Επιμελείται της συγκρότησης ειδικού συνεργείου επανελέγχων, κατόπιν απόφασης του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε., όταν από τον ανωτέρω διενεργηθέντα επανέλεγχο:

α) υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με την έλλειψη νομιμότητας των αρχικών ελέγχων,

β) διαπιστωθούν πλημμέλειες ή παραλείψεις στην εφαρμογή των διατάξεων της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και

γ) προκύπτει διάπραξη άλλων αδικημάτων.

Το ειδικό συνεργείο επανελέγχων απαρτίζεται από υπαλλήλους του παρόντος Τμήματος και των άλλων Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και από υπαλλήλους άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (όπως Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Χημικές Υπηρεσίες), κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της ελεγχόμενης υπόθεσης.

γ) Παραλαμβάνει την έκθεση ελέγχου ή την πορισματική αναφορά που υποβάλλει το παραπάνω ειδικό συνεργείο και διαβιβάζει αυτή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλες Αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες στον τομέα αρμοδιοτήτων τους, όπως η επιβολή στους ελεγχόμενους των προβλεπόμενων κυρώσεων (καταλογισμοί φόρων, δασμών και προστίμων) ή άσκηση πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης.
δ) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων επανελέγχων και εισηγείται στα αρμόδια όργανα διοίκησης τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των αρχικών ελέγχων και επανελέγχων.

ε) Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα δύνανται να ορίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, πραγματογνώμονες ή άλλοι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για την υποστήριξη του έργου του επανελέγχου, οι οποίοι διατυπώνουν γραπτώς άποψη επί συγκεκριμένου θέματος, χωρίς να συμπράττουν στη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχων και των πορισματικών αναφορών.

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει τις επιμέρους λειτουργίες και διαδικασίες της ΥΠ.Ε.Ε., με σκοπό την εξάλειψη των διαπιστούμενων προβλημάτων ή φαινομένων δυσλειτουργίας που τυχόν εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του  έργου αυτής.
  Ειδικότερα εξετάζει και αξιολογεί:

α) την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και επάρκειας αυτού
β) την επίτευξη των αρχικών διοικητικών και οργανωτικών κατευθύνσεων που θέτει κάθε φορά η διοίκηση σε σύγκριση με το αποτέλεσμα και τη δυνατότητα βελτίωσης των λειτουργιών της
γ) το βαθμό εφαρμογής των νόμων του Κράτους που ρυθμίζουν τις διαδικασίες και λειτουργίες για την αποστολή της ΥΠ.Ε.Ε. στο πλαίσιο συναλλαγών συνεργασίας με τρίτους

δ) τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από την ΥΠ.Ε.Ε.
ε) το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης
στ) τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα στελέχη όλων των βαθμίδων της ΥΠ.Ε.Ε. και γενικότερα τη συμπεριφορά των υπαλλήλων
ζ) τον καταλογισμό ευθυνών και την απονομή επιβραβεύσεων
η) την κατάλληλη στελέχωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
θ) τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας του προσωπικού τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και μεταξύ Τμημάτων και Διευθύνσεων
ι) τα μέσα και τους βαθμούς προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της ΥΠ.Ε.Ε. από κλοπές, απώλειες και φθορές
ια) το επίπεδο και το βαθμό συντήρησης των μέσων της ΥΠ.Ε.Ε. για την καλύτερη απόδοση και λειτουργία αυτών
ιβ) το βαθμό συνεργασίας της ΥΠ.Ε.Ε. με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες ή άλλους φορείς του εσωτερικού, της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών
ιγ) την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων που της διατίθενται.

 • Εισηγείται και υποβάλλει προτάσεις προς τον Ειδικό Γραμματέα για τη βελτίωση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν στα παραπάνω θέματα.

 

 

 

¶ρθρο 8
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων

 

1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων σχεδιάζει και συντονίζει τους ελέγχους, που διενεργούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., για όλα τα θέματα ελέγχου και δίωξης οικονομικού εγκλήματος αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε. (όπως φοροδιαφυγής, δασμοφοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, καθώς και άλλων παραβάσεων και παράνομων πράξεων, που έχουν ανατεθεί σ' αυτή με γενικές ή ειδικές διατάξεις), εκτός αυτών που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων και ορίζονται στο άρθρο 9, εντάσσοντας στο σχεδιασμό αυτό και τα διαθέσιμα μέσα δίωξης.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Α΄ Πληροφορικής και Προγραμματισμού
β) Τμήμα Β΄ Φορολογικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Γ΄ Τελωνειακών Ελέγχων
δ) Τμήμα Δ΄ Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων
ε) Τμήμα Ε΄ Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης.

3. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ Πληροφορικής και Προγραμματισμού.

 • Καταρτίζει μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε. για έγκριση τον ετήσιο προγραμματισμό δράσης όλων των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε., σύμφωνα με τους στόχους δράσης και τις προτεραιότητες, που έχουν συναποφασισθεί από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων, με βάση και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συγκεντρώνει σε μηνιαία βάση, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα δράσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. και ενημερώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

 • Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για την εκτίμηση και ανάλυση των κινδύνων.

 • Καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Παραπόνων Πολιτών για έγκριση την ετήσια απολογιστική έκθεση της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου και Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Επιτροπές, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ο.Τ.Α., Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια και άλλες Υπηρεσίες) της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, καθώς και με Διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς σε θέματα εκπόνησης μελετών, ανταλλαγής πληροφοριών, οργάνωσης, ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών πληροφορικής για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το έργο και την αποστολή της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Δημιουργεί αρχεία παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, αποθήκευσης υλικών και άϋλων αγαθών, Υπηρεσιών κ.λπ., τα οποία ενημερώνει, εφαρμόζοντας το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Συλλέγει, ανταλλάσσει και τηρεί με ασφαλείς τρόπους τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απορρέουν από τις ανωτέρω συνεργασίες, εφαρμοζομένων προς τούτο και των σχετικών διατάξεων του ν. 2472/1997 (A΄ 50).

 • Εκπονεί μελέτες και αναλύσεις, αξιοποιώντας το σύνολο των κάθε φορά διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων, ώστε να καθορίζονται κριτήρια επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, να εκδίδονται δελτία επικινδυνότητας και να προσδιορίζεται το πεδίο δράσης της Υπηρεσίας.

 • Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών στις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου, όταν κρίνεται σκόπιμο για αξιοποίηση και υποβοήθηση του έργου τους.

 • Μεριμνά για τη συντήρηση, ανανέωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της ΥΠ.Ε.Ε. στο διαδίκτυο (INTERNET).

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας στην πληροφορική και τις επικοινωνίες, καθώς και τις εφαρμογές αυτής στις συναλλαγές, στη διακίνηση υλικών και άϋλων αγαθών και στην ανταλλαγή πληροφοριών και εισηγείται αρμοδίως σε συνεργασία με το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης, όπου απαιτείται, για την αξιοποίηση από την ΥΠ.Ε.Ε. των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας ή τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

 • Προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις και συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, για την υποστήριξη της λειτουργίας και του έργου των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Διοικεί και διαχειρίζεται το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και μεριμνά για την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας, ελέγχου και πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα.

 • Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία, τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό όλων των υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

 • Εξετάζει με ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο από τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. ή άλλες ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, ηλεκτρονικά μέσα και συσκευές, χρησιμοποιώντας προς τούτο τα κατάλληλα μέσα, με σκοπό την ανάγνωση, αποκωδικοποίηση και ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων.

β) Τμήμα Β΄ Φορολογικών Ελέγχων

 • Εκπονεί τα επιχειρησιακά σχέδια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και εισηγείται αρμοδίως την έγκριση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης της ΥΠ.Ε.Ε., ενημερώνει σχετικά τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., κατευθύνει και συντονίζει αυτές, καθώς και παρακολουθεί, ελέγχει την υλοποίηση και φροντίζει για την προσαρμογή των παραπάνω σχεδίων στις αναγκαίες μεταβολές.

 • Σχεδιάζει τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων της ΥΠ.Ε.Ε. και καθορίζει τους κανόνες, τις μεθόδους, διαδικασίες και τους τρόπους πραγματοποίησης των ελέγχων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διενέργειά τους.

 • Υποστηρίζει τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., στη χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καθώς και στην εφαρμογή των μεθόδων για την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και αντλεί από αυτές εμπειρίες και απόψεις για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των παραπάνω σχεδίων (ανατροφοδότηση).

 • Αναλύει τα στατιστικά στοιχεία των παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Tμήματος και κωδικοποιεί τις μεθόδους, τα μέσα και τους τρόπους διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος.

 • Παρακολουθεί επίσης τις επικρατούσες κάθε φορά τάσεις και τα δίκτυα της φοροδιαφυγής και της παράνομης γενικά οικονομικής δραστηριότητας, αναλύει τους κινδύνους και ενημερώνει σχετικά τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. για τα παραπάνω θέματα.

 • Παρακολουθεί την πορεία των διαδικασιών και των τυχόν προβλημάτων καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων κάθε φορά εκκρεμών υποθέσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. και μεριμνά για την άρση των κωλυμάτων περαίωσής τους.

 • Εποπτεύει την εκτέλεση του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. και εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για την καλύτερη λειτουργία αυτών και την αποτελεσματικότερη δράση τους.

 • Εισηγείται προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τη δραστηριότητα των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για την επεξεργασία σχεδίων ή προτύπων, κατά είδος υποθέσεων και κλάδο επιχειρήσεων των ελεγχόμενων περιπτώσεων και ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση για τα αποτελέσματα των μελετών, αναλύσεων και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς της με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των οργάνων του φορολογικού ελέγχου.

 • Επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, σχέδια και τρόπους προστασίας της δημόσιας περιουσίας.

γ) Τμήμα Γ΄ Τελωνειακών Ελέγχων

 • Συγκεντρώνει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για τους τρόπους και τις μεθόδους που διαπράττεται το λαθρεμπόριο, παρέχει σχετικές οδηγίες αξιοποίησης αυτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή από τις ίδιες Υπηρεσίες της σχετικής με το λαθρεμπόριο εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής.

 • Εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια για την πάταξη του λαθρεμπορίου, εισηγείται την έγκριση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης της ΥΠ.Ε.Ε., ενημερώνει σχετικά τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.E., κατευθύνει και συντονίζει αυτές. Παρακολουθεί,  ελέγχει την υλοποίηση και φροντίζει για την προσαρμογή των παραπάνω σχεδίων στις αναγκαίες μεταβολές.

 • Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την επεξεργασία σχεδίων ή προτύπων, κατά είδος υποθέσεων και κλάδο επιχειρήσεων των ελεγχόμενων περιπτώσεων και ενημερώνει αυτήν για τα αποτελέσματα των μελετών, αναλύσεων και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης, για την υποβοήθηση του έργου των οργάνων τελωνειακών ελέγχων.

 • Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Μελετά τις μεθόδους, τα μέσα και τους τρόπους διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος στον τομέα του λαθρεμπορίου και παρέχει οδηγίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των λαθρεμπορικών πράξεων και λοιπών παραβάσεων.

δ) Τμήμα Δ΄ Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων

 • Μελετά και επεξεργάζεται ειδικές μεθόδους για τον εντοπισμό των τρόπων και των μέσων διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, καθώς και των προσώπων που τις διακινούν και παρέχει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. τις αναγκαίες  κατευθύνσεις και πληροφορίες.
  Συντονίζει τη δράση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και παρέχει σ' αυτές τις διαθέσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, όπλων και εκρηκτικών, τοξικών και επικινδύνων ουσιών (όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά κλπ.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν σε άλλες ειδικές απαγορεύσεις και μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού τους για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, καθώς και τους τρόπους και τα μέσα δίωξης αυτών.

 • Εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια για την πάταξη της παράνομης διακίνησης στους τομείς αρμοδιότητας που αναφέρονται παραπάνω, ενημερώνει σχετικά τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., παρακολουθεί, ελέγχει την υλοποίηση και φροντίζει για την προσαρμογή των επιχειρησιακών αυτών σχεδίων στις εκάστοτε μεταβολές.

 • Καθορίζει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις αναφορικά με τους ελέγχους στο πεδίο αρμοδιότητάς του, εισηγείται την έγκριση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης της ΥΠ.Ε.Ε., παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίησή τους από τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις.

 • Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων, μεθόδων διάπραξης των παραπάνω αναφερομένων εγκλημάτων, των τάσεων που επικρατούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ενημερώνει σχετικά τις υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Εισηγείται προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.

 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και εισηγείται αρμοδίως για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. με σύγχρονα μέσα εντοπισμού και δίωξης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και για την κατανομή και διάθεσή τους στα αρμόδια τμήματα.

 • Συμμετέχει σε κοινά όργανα και συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και χειρίζεται θέματα διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμφωνιών, στους τομείς αρμοδιότητάς του.

 • Εισηγείται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για τον καθορισμό των εκπροσώπων της ΥΠ.Ε.Ε. που συμμετέχουν σε όργανα, σεμινάρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, στα θέματα αρμοδιότητάς του.

 • Εισηγείται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, καθώς και για τη διάρκεια και θεματολογία τους.

 • Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, όπου απαιτείται, για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτροπής προδρόμων ουσιών.

 • Μεριμνά για την υποστήριξη των τελωνειακών αρχών σε θέματα διακίνησης ναρκωτικών, όπλων κλπ., όπου απαιτείται.

ε) Τμήμα Ε΄ Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης

 • Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Δημοσίου σε θέματα νέας τεχνολογίας και επικοινωνιών.

 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της ΥΠ.Ε.Ε. και του ενοποιημένου ψηφιακού συγκαναλικού συστήματος επικοινωνιών (TETRA) της ΥΠ.Ε.Ε. και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

 • Διαχειρίζεται και εφαρμόζει μετάδοση ψηφιοποιουμένων πληροφοριών δεδομένων (DATA) και καταγράφει τις θέσεις όλων των μέσων δίωξης της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Μεριμνά για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του κέντρου τηλεπικοινωνιών στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Ε. και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών, δικτύων, κινητών τηλεφώνων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των  Περιφερειακών Διευθύνσεων.

 • Μεριμνά για την ενίσχυση των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., όταν ζητηθεί, με τηλεπικοινωνιακό υλικό πέρα από αυτό που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ειδικών αναγκών.

 • Διαχειρίζεται κάθε είδους διαθέσιμες πληροφορίες που δημιουργούν υποψίες και σχετίζονται με θαλαμηγούς, σκάφη αναψυχής, πλοία, διελεύσεις transit, μεταφορά ειδών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ή άλλες σχετικές πληροφορίες και διαβιβάζει αυτές άμεσα και με ασφάλεια στις κινητές μονάδες Ελέγχων και Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή ζητηθεί.

 • Φροντίζει για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, επέκταση και διαρκή εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. για τη μετάδοση σημάτων επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών, καταρτίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των υλικών και εισηγείται τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού αυτού υλικού στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε., την κατάρτιση του προϋπολογισμού δαπανών συντήρησης και επισκευής των τηλεπικοινωνιακών συσκευών, καθώς και προμήθειας νέων.

 • Διατηρεί αρχείο τηλεματικής και συμβάσεων προμηθειών, σχετικών με τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της ΥΠ.Ε.Ε.

 

 

 

¶ρθρο 9
Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων


1. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων σχεδιάζει και συντονίζει τους ελέγχους, που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε., σε θέματα ιδιάζουσας φύσης ή  οικονομικού ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

2. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Α΄ Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων
β) Τμήμα Β΄ Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων
γ) Τμήμα Γ΄ Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

3. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

 • Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης απατών και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων σε βάρος των Εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και Δανείων, επί υποθέσεων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και Δανείων για επενδύσεις. Παρέχει σχετικές οδηγίες για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών από τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και τις λοιπές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, κατά λόγο αρμοδιότητας.

 • Διαβιβάζει πληροφορίες και καταγγελίες, των οποίων έχει λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

 • Παρακολουθεί την πορεία του ελεγκτικού και διωκτικού έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος, εισηγείται αρμοδίως για την λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση τους και ελέγχει την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και νομολογίας.

 • Εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και εισηγείται αρμοδίως την έγκριση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και όργανα της Ε.Ε. και μεριμνά για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε Επιτροπές ή όργανα της Ε.Ε., καθώς και σε μικτές ομάδες ή Επιτροπές για θέματα που άπτονται της κοινοτικής νομοθεσίας.

 • Ενημερώνει τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές καθώς και τις Κοινοτικές Υπηρεσίες ή όργανα της Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των Ερευνών και Ελέγχων και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

β) Τμήμα Β΄ Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

 • Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι αυτές της παρ. 3 περ. α (Τμήμα Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Χρηματοδοτήσεων) ως προς τα θέματα:

 • Απατών και παρατυπιών κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

 • Παραχάραξης του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος.

 • Παράνομων χρηματιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παρανόμων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά.

 • Τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.

 • Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων (ν. 2121/1993 Α΄ 25).

 • Παράνομων προελεύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του ν. 2331/1995 (Α΄ 173).

 • ¶λλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε., ο έλεγχος των οποίων έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 3296/2004.

 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και φορείς, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του ν. 2331/1995 ''Περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες'', στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

γ) Τμήμα Γ΄ Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό (όπως ναρκωτικά, ψυχότροπες ουσίες, όπλα, ραδιενεργά κ.λ.π.), οι οποίες  διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών. Παρέχει σχετικές οδηγίες αξιοποίησης των στοιχείων αυτών από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, κατά λόγο αρμοδιότητας.

 • Παρακολουθεί την πορεία του ελεγκτικού και διωκτικού έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος, εισηγείται αρμοδίως για την λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση τους και ελέγχει για την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας.

 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (INTERNET) της ΥΠ.Ε.Ε. με γραμμογραφημένα έντυπα στα πρότυπα των κοινοτικών διωκτικών Αρχών όπου θα διαβιβάζονται καταγγελίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), για  παράνομο ηλεκτρονικό εμπόριο και για τη δημιουργία και τη συνεχή βελτίωση ενός πληροφοριακού υποσυστήματος ειδικών υποθέσεων.

 • Εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, εισηγείται αρμοδίως την έγκριση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και φορείς, καθώς και τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των Κρατών μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών για τη λήψη και διαβίβαση τεχνογνωσίας, για τις νέες τεχνολογίες και για την ικανοποίηση αιτημάτων τους, που  απαιτούν έρευνα στην Ελλάδα και αφορούν θέματα αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠ.Ε.Ε.

 

¶ρθρο 10
Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., χωρική αρμοδιότητα και έδρα αυτών


1. Η ΥΠ.Ε.Ε. διαρθρώνεται στις παρακάτω Περιφερειακές Διευθύνσεις:

α) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών
β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης
γ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής
δ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
ε) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας
η) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ηπείρου
θ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Θεσσαλίας
ι) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ιονίων Νήσων
ια) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Στερεάς Ελλάδας
ιβ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Πελοποννήσου
ιγ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Βορείου Αιγαίου
ιδ) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Νοτίου Αιγαίου
ιε) Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Κρήτης.

2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε., εκτείνεται στα όρια της αντίστοιχης με τον τίτλο αυτής Διοικητικής Περιφέρειας της Χώρας (άρθρο 61 ν. 1622/1986 Α΄ 92 και π.δ. 51/1987 Α΄ 26), εκτός των κατωτέρω αναφερόμενων Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.:

α) της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια
β) της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, που εκτείνεται στις Διοικητικές Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

γ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Aττικής, που εκτείνεται σε όλη την Eπικράτεια.

3. Οι έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.E. και των Υπηρεσιών τους, οι οποίες λειτουργούν εκτός της έδρας των Περιφερειακών Διευθύνσεων, ορίζονται ως εξής:

α) Της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, η Αθήνα
β) Της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη
γ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Aττικής η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών
δ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, η Θεσσαλονίκη
ε) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Κομοτηνή.

i) Της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων η Αλεξανδρούπολη.
ii) Ένα Τμήμα Ελέγχων της Διεύθυνσης λειτουργεί στην Καβάλα.

στ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη.
ζ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα.
η) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων, η Ηγουμενίτσα.

θ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Θεσσαλίας, η Λάρισα. Της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων ο Bόλος.
ι) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Ιονίων Νήσων, η Κέρκυρα.
ια) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Στερεάς Ελλάδας, η Λαμία.
ιβ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.E. Πελοποννήσου, η Τρίπολη. Της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων η Καλαμάτα.
ιγ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.E. Βορείου Αιγαίου, η Μυτιλήνη.
ιδ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Νοτίου Αιγαίου, η Ρόδος.
ιε) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Κρήτης, το Ηράκλειο.

 

 


¶ρθρο 11
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

 

Οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους, ως εξής:

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

α) Τμήμα Α΄ Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για την πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

 • Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση  των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 • Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.

β) Τμήμα Β΄ Ελέγχου Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για την πρόληψη και καταστολή παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και επί παραβάσεων της νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών κινήτρων καθώς και επί παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις.

 • Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων.

 • Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, για αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 • Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.

γ) Τμήμα Γ΄ Ελέγχου Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για την πρόληψη και καταστολή των  οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, καθώς και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου στα θέματα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

 • Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση  των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου.

 • Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.

 • Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του ν. 2331/1995 ''Περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες'', σε θέματα αρμοδιότητάς του.

δ) Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για την πρόληψη και καταστολή παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.

 • Ερευνά το διαδίκτυο (INTERNET), διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες για  τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότητας της YΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ε) Τμήμα Ε΄ Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 12.

Οι αρμοδιότητες Τμήματος Δικαστικού ασκούνται από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α) Τμήμα Α΄ Ελέγχου Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελέγχου Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών.

β) Τμήμα Β΄ Ελέγχου Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

Ασκεί τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών.

γ) Τμήμα Γ΄ Πληροφορικής και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Ασκεί τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού

Ασκεί τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών.¶ρθρο 12
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.E. Αττικής


1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα:

α) Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από:

 • Έξι (6) Τμήματα Ελέγχων

β) Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από:

 • Έξι (6) Τμήματα Ελέγχων

γ) Γ΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από:

 • Δύο (2) Τμήματα Ελέγχου Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων

 • Ένα (1) Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων και

 • Ένα (1) Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων

δ) Δ΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων, η οποία συγκροτείται από:

 • Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων

 • Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και

 • Ένα (1) Γραφείο Διαδικασιών

ε) Ε΄ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται από:

 • Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης

 • Ένα (1) Τμήμα Δικαστικού.

στ) Τμήμα Προγραμματισμού
ζ) Τμήμα Πληροφορικής.

2. Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Aττικής κατανέμονται μεταξύ των Tμημάτων (και του σχετικού Γραφείου), ως εξής:

Α. Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεις Ελέγχων. Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί κατά κύριο λόγο τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β΄ έως και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, εκτός από την επεξεργασία βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, που κατάσχονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους των Τμημάτων Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
Εξαιρετικά είναι δυνατόν να ασκεί και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ και ια΄ των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την άσκηση των κυρίως αρμοδιοτήτων του ή εφόσον του ανατίθεται ο έλεγχος συγκεκριμένων περιπτώσεων από τη Διεύθυνση Ειδικών  Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε.

Β. Γ΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων

α) Τμήματα Ελέγχου Προϊόντων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων

 • Κάθε Τμήμα έχει τις αρμοδιότητες της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου αυτής, με προτεραιότητα στον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικά Ανασταλτικά Καθεστώτα.

 • Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, για τη διερεύνηση λαθραίας διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε ειδικά ανασταλτικά καθεστώτα.

β) Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων

 • Ενεργεί ελέγχους σε μεταφορικά μέσα, άτομα και επιχειρήσεις και επιλαμβάνεται της δίωξης των παραβάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και στην εκτροπή των προδρόμων ουσιών.

 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες με σκοπό την ανακάλυψη ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

 • Ενεργεί ελέγχους και έρευνες, στο πλαίσιο του ν. 2331/1995 (Α΄ 173) για τη νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά.

 • Ενεργεί ελέγχους σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή εναποτεθειμένα και υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και με την παρουσία Τελωνειακών υπαλλήλων.

 • Ενεργεί ελέγχους σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για την ανακάλυψη ναρκωτικών ουσιών ή όπλων, με τη συνδρομή πλοίων του Τμήματος Θαλασσίων Ελέγχων.

 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες και διενεργεί ελέγχους και έρευνες σε άτομα και επιχειρήσεις που εμπλέκονται με εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση ή μεταποίηση προδρόμων ουσιών.

 • Εφαρμόζει τις διεθνείς συμβάσεις και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών στον τομέα πρόληψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

 • Παρακολουθεί τις ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Nαρκωτικών (Σ.O.Δ.N.)

 • Εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου "Σύστημα Παρακολούθησης των θαλασσίων διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων" (MARINFO) κατά λόγο αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες Χώρες, για την διερεύνηση και εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών διεθνούς εμβέλειας αλλά και για την αποτελεσματικότερη κοινή δράση, σχετικά με την παράνομη  διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

 • Ελέγχει τη σωστή τήρηση των διατάξεων που είναι σχετικές με τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά), των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν άλλες ειδικές περιπτώσεις.

 • Συνεργάζεται και συνδράμει επιχειρησιακά τα Τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. σε υποθέσεις αρμοδιότητάς τους.

 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες, όταν είναι αναγκαίο, για τον έλεγχο επιχειρήσεων, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών.

 • Ασκεί και τις αρμοδιότητες της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου αυτής, όταν εκ των περιστάσεων επιβάλλεται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

γ) Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων

 • Επιτηρεί το θαλάσσιο χώρο της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

 • Συνδράμει τον έλεγχο και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος που διαπιστώνεται και διαπράττεται στο θαλάσσιο χώρο, όπως της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, αρχαιοτήτων και άλλων ειδών ή θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ασκώντας και τις αρμοδιότητες της περίπτωσης Α΄ του παρόντος άρθρου, εφόσον παρίσταται ανάγκη και με την προϋπόθεση συμμετοχής στον έλεγχο εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων, πέραν του προσωπικού των πλοίων δίωξης.

 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Α.Ν. 389/1936 (Α΄ 557).

 • Επιλαμβάνεται της συνεργασίας, παροχής συνδρομής και υποβοήθησης της δράσης των τελωνειακών και φορολογικών Υπηρεσιών της χωρικής της αρμοδιότητας, όπου αυτό επιβάλλεται για την από κοινού αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στο θαλάσσιο χώρο.

 • Εκδίδει οδηγίες περιπολίας των θαλασσίων μέσων δίωξης και επιμελείται για τη διαρκή ετοιμότητά τους.

 • Εισηγείται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης για τον εφοδιασμό με τα αναγκαία θαλάσσια μέσα δίωξης, μηχανήματα, εξαρτήματα και λοιπό εξοπλισμό αυτών και άλλα εφόδια.

Γ. Δ΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων

α) Τμήματα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου αυτής και ιδίως επεξεργάζεται βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που κατάσχονται από τα συνεργεία υπαλλήλων των Τμημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Διεύθυνσης, τα οποία διαφυλάττει μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και τη σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου ή της πορισματικής αναφοράς, κατά περίπτωση.

Κατ΄ εξαίρεση, για μεμονωμένες περιπτώσεις κατασχέσεων, εφόσον προκύπτουν εμφανείς παραβάσεις, που δεν απαιτούν ιδιαίτερες ελεγκτικές επαληθεύσεις, μπορεί, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, να ανατίθεται η επεξεργασία τους και στα λοιπά Τμήματα.

β) Τμήμα Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης Α΄ του παρόντος άρθρου και κατά κύριο λόγο προβαίνει σε ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων. Ως μεγάλες επιχειρήσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, χαρακτηρίζονται όσες τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαδικασιών

Παραλαμβάνει τα κατασχεθέντα επίσημα και ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία από τα Τμήματα Ελέγχων της Διεύθυνσης, καταχωρεί αυτά σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο αρχείο και τα φυλάσσει μέχρι της παραδόσεώς τους στα αντίστοιχα Τμήματα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Υποδιεύθυνσης αυτής, προκειμένου να τύχουν της αντίστοιχης επεξεργασίας.

Δ. Ε΄ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης

 • Μεριμνά για την παραλαβή και την αναπαραγωγή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων, καθώς και για τη διανομή αυτών στους υπαλλήλους.

 • Μεριμνά για την παραλαβή των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.E.K.), τη βιβλιοδεσία τους και την τήρηση βιβλιοθήκης Φ.E.K., καθώς και άλλων εντύπων και βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε.

 • Τηρεί το γενικό αρχείο εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και φροντίζει την εκκαθάριση αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

 • Μεριμνά για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.

 • Μεριμνά για τη χορήγηση κάθε φύσης αδειών του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 • Εκκαθαρίζει και πληρώνει τις αποδοχές, τα επιδόματα και λοιπές αμοιβές ή αποζημιώσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης, χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις και εκδίδει τα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας αυτού.

 • Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

 • Εποπτεύει την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

 • Διεκπεραιώνει την κοινή και εμπιστευτική αλληλογραφία, (όπως παραλαβή, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και αποστολή εγγράφων) και ασκεί, γενικά, τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

 • Παρακολουθεί τις δαπάνες της Διεύθυνσης και εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό Εξόδων των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων,  καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

 • Οργανώνει και λειτουργεί την αποθήκη υλικού της Διεύθυνσης, διατηρεί τα αναγκαία αποθέματα, διενεργεί τακτική απογραφή και τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοιχεία παρακολούθησης της διαχείρισης αυτού, καθώς και τη διάθεσή τους στους χρήστες.

 • Μεριμνά για τη συντήρηση και την επισκευή των χερσαίων μέσων δίωξης, τον εφοδιασμό τους με καύσιμα, λιπαντικά και άλλα απαραίτητα εφόδια και παρακολουθεί τη κίνηση τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 • Επιμελείται της στέγασης και φύλαξης των αυτοκινήτων, των μοτοσικλετών και των λοιπών μέσων δίωξης.

 • Εφοδιάζει τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Εκδίδει διαταγές πορείας των χερσαίων μέσων δίωξης της Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Δικαστικού

 • Παραλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών παραβάσεων και επιμελείται της παραπομπής αυτών στη δικαιοσύνη. Συλλέγει το αποδεικτικό υλικό, λαμβάνει καταθέσεις και απολογίες, καθώς και συμπληρώνει τους φακέλους με τις τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις.

 • Υποβάλλει τις μηνυτήριες αναφορές στον αρμόδιο Εισαγγελέα για παραβάσεις επί υποθέσεων αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.E., οι οποίες διαπιστώνονται από αυτήν και διώκονται ποινικά κατά την κείμενη νομοθεσία, παρακολουθεί την εκδίκαση αυτών, υποστηρίζει τις θέσεις του δημοσίου και υποβάλλει τα αναγκαία ένδικα μέσα και βοηθήματα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Δικαστικά Γραφεία.

 • Ενημερώνει το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης για την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια.

 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Παρέδρους του N.Σ.K. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.

 • Μεριμνά για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής ή άλλων περιπτώσεων.

Ε. Τμήμα Προγραμματισμού

 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα δεδομένα από τα συστήματα πληροφορικής.

 • Καταγράφει τις οικονομικές δραστηριότητες, κατά γεωγραφική περιοχή ή άλλες διακρίσεις και εκπονεί τις μεθόδους δράσης για κάθε δραστηριότητα.

 • Προσδιορίζει το είδος των ελέγχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

 • Προετοιμάζει και εκδίδει μηχανογραφικά τις εντολές ελέγχου.

 • Φροντίζει, σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις, ώστε, κατά την καθημερινή εργασία, να μην υπάρχει επικάλυψη στη διενέργεια των ελέγχων.

 • Μεριμνά για τον εφοδιασμό των ελεγκτών με τα κατάλληλα έντυπα των ελέγχων.

 • Ενημερώνει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων.

 • Μελετά τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη του οικονομικού εγκλήματος και ενημερώνει σχετικά τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου τους στον εντοπισμό των παραβατών και την πρόληψη και δίωξη γενικότερα του οικονομικού εγκλήματος.

ΣΤ. Τμήμα Πληροφορικής

 • Φροντίζει για την υποστήριξη του ελέγχου στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής και, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας, για την άντληση πληροφοριών μέσω της αποκωδικοποίησης συστημάτων πληροφορικής.

 • Καταγράφει στο πληροφοριακό σύστημα τα αποτελέσματα ελέγχων.

 • Παραλαμβάνει τις υποθέσεις παραβάσεων από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης ολοκληρωμένες και μεριμνά για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, κλπ Υπηρεσίες) ή στο Τμήμα Δικαστικού της Διεύθυνσης, για τις  περαιτέρω ενέργειες.

 • Διοικεί το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αρχείου και ανταλλαγής πληροφοριών, διαχειρίζεται το μητρώο παραβατών, τα αρχεία εξεύρεσης και αρχειοθέτησης στατιστικών στοιχείων και αξιοποιεί τις πληροφορίες αυτών.

 • Επικοινωνεί με όλους τους σταθμούς ασύρματης επικοινωνίας των μέσων δίωξης της Διεύθυνσης, καθώς και με τους σταθμούς των άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. και των συνοριακών και λοιπών αρχών.

 • Μεταδίδει και λαμβάνει σήματα, κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί αυτά όταν απαιτείται και μεριμνά για τη διασφάλιση των κρυπτογραφικών συστημάτων, κωδίκων, κλειδών και εμπιστευτικών βιβλίων.

 • Τηρεί την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών, σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό επικοινωνιών.

 • Μεριμνά για τη διάθεση του τηλεπικοινωνιακού υλικού στους χρήστες.

 

 

 

¶ρθρο 13
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα:

α) Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από:

 • Έξι (6) Τμήματα Ελέγχων

 • Ένα (1) Τμήμα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων και

 • Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων

β) Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από:

   • Δύο (2) Τμήματα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων.
   • Ένα (1) Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων και
   • Ένα (1) Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων

γ) Γ΄ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται από:

  • Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης

  • Ένα (1) Τμήμα Δικαστικού.

δ) Τμήμα Προγραμματισμού
ε) Τμήμα Πληροφορικής.

2. Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας κατανέμονται μεταξύ των Tμημάτων της, ως εξής:

Α. Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων

α) Τμήματα Ελέγχων

Ασκούν τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Τμήμα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Τμήμα Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

Β. Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων

α) Τμήματα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Τμήμα Θαλασσίων Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Θαλασσίων Ελέγχων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

Γ. Γ΄ Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Τμήμα Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

Δ. Τμήμα Προγραμματισμού

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

Ε. Τμήμα Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 14
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Τρία (3) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

Ένα εκ των ανωτέρω Τμημάτων λειτουργεί στην Καβάλα.

β) Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

ΙΙ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

α) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται  στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 15
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διοικητικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 16
Περιφερειακή Διεύθυνση YΠ.E.E. Δυτικής Ελλάδας


Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Τρία (3) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών, Όπλων και Θαλασσίων Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν τα Τμήματα της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

δ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 17
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ηπείρου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ηπείρου διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

δ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

ΙΙ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

α) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων , Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 18
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Θεσσαλίας


Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Θεσσαλίας διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε.  Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

δ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

ΙΙ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΒΟΛΟΥ

α) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

¶ρθρο 19
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ιονίων Νήσων

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Ιονίων Νήσων διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διοικητικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

¶ρθρο 20
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Στερεάς Ελλάδας


Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Στερεάς Ελλάδας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διοικητικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

¶ρθρο 21
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Πελοποννήσου


Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Πελοποννήσου διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε.
Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

ΙΙ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

α) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται  στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

¶ρθρο 22
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Βορείου Αιγαίου


Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Βορείου Αιγαίου διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διοικητικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 23
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Νοτίου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Νοτίου Αιγαίου διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Δύο (2) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διοικητικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 24
Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Κρήτης

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΥΠ.Ε.Ε. Κρήτης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

α) Τρία (3) Τμήματα Ελέγχων

Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Α΄ και Β΄ Υποδιευθύνσεων Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής και τις αρμοδιότητες που αφορούν την επεξεργασία στοιχείων, των Τμημάτων Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

β) Ένα (1) Τμήμα Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ., Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων, Ναρκωτικών και Όπλων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Ειδικών Ανασταλτικών Καθεστώτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Γ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

γ) Ένα (1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Μέσων Δίωξης και Δικαστικού της Ε΄ Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

δ) Ένα (1) Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.

 

 

 

¶ρθρο 25
Κατανομή Προσωπικού


1. Οι θέσεις του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε. καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και κατανέμονται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:

"ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ "

 

 

 

 

¶ρθρο 26
Προϊστάμενοι

 

1. Των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε., προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας των Κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004  (Α΄ 151). Από τις ίδιες κατηγορίες και κλάδους επιλέγονται και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των παραπάνω Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.

Των Τμημάτων και των αυτοτελών Γραφείων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ και σε ποσοστό 20 30% ΔΕ κατηγορίας των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004.

2. Οι θέσεις των Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. καθώς και των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων, που καλύπτονται από τους υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ή του κλάδου Τελωνειακών, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996.

 

 

 

¶ρθρο 27
Κριτήρια Επιλογής


1. Η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.E. γίνεται μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν το βαθμό, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπει ο ν. 3260/2004 (Α΄ 151) και συνεκτιμώνται προς τούτο η επιτυχής θητεία σε ελεγκτικά ή άλλα, παρεμφερή με τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, καθήκοντα.
2. Οι Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής, οι οποίοι σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων προέρχονται από τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.
3. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., εκτός από τους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων, προέρχονται:

α) Κατά ποσοστό 20 30% από τους εκάστοτε νεοδιόριστους Εφοριακούς και Τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους, παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα κύρια αντικείμενα της ΥΠ.Ε.Ε., διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Από τους ήδη υπηρετούντες Εφοριακούς και Τελωνειακούς, που έχουν πραγματική υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών στους κλάδους των οργανικών θέσεων που καλύπτουν και όχι περισσότερο από δεκαεπτά (17) έτη.

Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατόν να υπηρετούν και υπάλληλοι με μικρότερο των τριών ετών χρόνου υπηρεσίας, εφόσον έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο, ως άνω, εκπαιδευτικό σεμινάριο τουλάχιστον δύο (2) μηνών καθώς και υπάλληλοι με περισσότερο από δεκαεπτά (17) έτη χρόνου υπηρεσίας, όχι όμως πάνω από είκοσι πέντε (25) έτη συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Για τους υπαλλήλους της περίπτωσης αυτής εκτιμώνται ιδίως τα παρακάτω προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου και του πειθαρχικού τους φακέλου:

i) το ήθος και η προσήλωση στο υπηρεσιακό τους καθήκον
ii) η επαγγελματική επάρκεια και η υπηρεσιακή κατάρτιση στα αντικείμενα αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.
iii) η ικανότητα συνεργασίας και επίδειξης ομαδικού πνεύματος
iv) η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ο επαγγελματικός ζήλος.

4. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται ή μετατίθενται ή αποσπώνται στις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε. υπηρετούν σε αυτές το ανώτερο μέχρι τέσσερα (4) έτη, χωρίς να δύνανται να υπηρετήσουν εκ νέου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το χρόνο αυτό συνεχώς ή τμηματικά.

Εξαιρούνται του ανωτέρου χρονικού περιορισμού:

α) Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, οι Αναπληρωτές, οι Υποδιευθυντές και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων, καθώς και το προσωπικό των Κεντρικών Υπηρεσιών
β) Οι υπάλληλοι με κύριο αντικείμενο τη δίωξη ναρκωτικών και όπλων
γ) Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Πληροφορικής
δ) Οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι της περ. α΄ της παρ. 3 δύνανται να υπηρετούν και δεύτερη τετραετία, μετά από εισήγηση της προβλεπομένης στις παραγράφους 7 και 8, οικείας Επιτροπής.
ε) Ποσοστό έως 15% από το λοιπό προσωπικό δύνανται να υπηρετούν και δεύτερη τετραετία, μετά από εισήγηση της προβλεπομένης στις παραγράφους 7 και 8, οικείας Επιτροπής.

5. Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης των Προϊσταμένων και των Αναπληρωτών Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε., γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004, του ν. 2683/1999 και της παραγράφου 13 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 και του παρόντος διατάγματος.

6. Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης των λοιπών υπαλλήλων, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τους αντίστοιχους κλάδους και τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

7.

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Ε. συνιστάται Επιτροπή (χωρίς αμοιβή) αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως πρόεδρο και μέλη τους Προϊσταμένους των λοιπών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής και της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών καθώς και έναν εκ των αρμοδίων Οικονομικών Επιθεωρητών. Οι ανωτέρω οι οποίοι αποτελούν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής, υπάλληλος  της Κεντρικής Υπηρεσίας των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών, κατηγορίας ΠΕ.
β) Έργο της Επιτροπής αποτελεί η διατύπωση εισηγήσεων στις Διευθύνσεις Προσωπικού για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των υπαλλήλων από και προς τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συγκροτείται η Επιτροπή της περίπτωσης α΄, ορίζεται η διάρκεια θητείας των μελών της και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία για τη λειτουργία της λεπτομέρεια.

8. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση της ΥΠ.Ε.Ε., εκτός των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, συνιστάται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως πρόεδρο, τον αρμόδιο εποπτεύοντα Οικονομικό Επιθεωρητή, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ο οποίος  αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης ή ελλείψει αυτού από Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής, υπάλληλος της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
Για το έργο, τη συγκρότηση και τα λοιπά θέματα των Επιτροπών αυτών ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 7.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 ισχύουν από 1.1.2006, μη εφαρμοζομένων μέχρι 31.12.2005 των διατάξεων του π.δ. 344/1995 (ΦΕΚ 183 Α΄) και του π.δ. 216/1998 (ΦΕΚ 172 Α΄).

 

 

 

 

¶ρθρο 28
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις


1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο κλάδος προσωπικού από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 26, από τον οποίο καλύπτονται οι θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων κάθε υποκείμενης οργανικής μονάδας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. (άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2443/1996 Α΄ 265).

2. Οι εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο, τα κατασχεμένα ή δεσμευμένα βιβλία, στοιχεία, μέσα μεταφοράς δεδομένων καθώς και τα πάγια στοιχεία, ο εξοπλισμός, τα υλικά και κάθε άλλο είδους δικαίωμα ή υποχρέωση των καταργούμενων υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. περιέρχονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε.
3. Τα προεδρικά διατάγματα 218/1996 (Α΄ 168) και 152/1997 (Α΄ 129) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά, εν όλω ή εν μέρει, θέματα που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα, καταργούνται από το χρόνο έναρξης λειτουργίας των  Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.
4. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων με το παρόν διάταγμα οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Ε. και ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργούμενων με αυτό οργανικών μονάδων του Σ.Δ.Ο.Ε., ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.

 

 

 

 

¶ρθρο 29


Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του π.δ. 154/1997 (Α΄ 130) που αφορά τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. σε θέματα κατασχέσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

"Για την υπογραφή, παράδοση και κοινοποίηση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 Α΄ 84), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά".

 

 

 

¶ρθρο 30


Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.


Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα 24 Μαΐου 2005