Αθήνα 01/09/2005
Αρ. Πρωτ.: 1082892/371/Α0013

ΠΟΛ. 1115

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

 

Ι. Με τις 1050277/199/A0013/18-5-05 ΠΟΛ. 1079 και 1051940/211/A0013/23-5-05 ΠΟΛ. 1083 εγκυκλίους μας σας δώσαμε οδηγίες για τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση αυτών στα έτη παραγραφής.

Συγκεκριμένα:

α) Μέχρι 22.6.2005, αφενός να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των ΔΑΠ των παραγραφόμενων υποθέσεων προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφετέρου, αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, να έχουν εκδοθεί οι οικείες εντολές ελέγχου προς τους ελεγκτές της υπηρεσίας.
β) Μέχρι 1.7.2005 να έχουν εκδοθεί οι οικείες εντολές ελέγχου για τα ΔΑΠ των άλλων Δ.Ο.Υ. που θα περιέρχονταν στην υπηρεσία σας.
γ) Παράλληλα με τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, να εκδοθούν εντολές ελέγχου για τις υποθέσεις των επόμενων μη παραγραφόμενων ετών, οι οποίες έχουν σοβαρό φορολογικό ενδιαφέρον.

Επειδή οι ανωτέρω προθεσμίες έχουν ήδη παρέλθει, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη διενέργεια ελέγχου των πιο πάνω υποθέσεων και την κοινοποίηση των οικείων πράξεων επιβολής φόρου σε σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο την έγκαιρη περαίωση των υποθέσεων αυτών.
Παράλληλα παρακαλούμε να ελεγχθεί το αρχείο των νόμω εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά ότι έχει μεν γεννηθεί η φορολογική υποχρέωση, πλην όμως οι υπόχρεοι σε φόρο δεν υποβάλλουν τις κατά νόμο δηλώσεις, με συνέπεια την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου.
Αρμόδιοι για τη διενέργεια του ελέγχου και των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου είναι οι ελεγκτές της υπηρεσίας σας Παράλληλα όμως θα φροντίσετε για την ενίσχυση με προσωπικό των τμημάτων κεφαλαίου, προκειμένου έγκαιρα να υλοποιηθεί η περαίωση των εκκρεμών στην υπηρεσία σας υποθέσεων.