Αθήνα 08/09//2005
Αρ. Πρωτ.: 1085863/5002/949/0014

ΠΟΛ. 1118

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της με αρ.πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου).

 

Με αφορμή ερωτήματα, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας από ενδιαφερόμενους και Δ.Ο.Υ., για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993 στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

  Mε την εγκύκλιο διαταγή με αρ. πρωτ. 1031571/450/181/ΠΟΛ.1101/0014/ 11.3.1997 (παρ.1) παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993, στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) και διευκρινίστηκε ότι, όπως προκύπτει, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων, 5 παρ.2, 36 παρ.5 και 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., η εξαγωγή ή η ενδοκοινοτική παράδοση, που πραγματοποιείται από τον παραγγελιοδόχο, ο οποίος ενεργεί με σχέση παραγγελέα – παραγγελιοδόχου, συντελείται από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο), ο οποίος και εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο όνομά του, στον αλλοδαπό πελάτη του και ότι, ο παραγγελιοδόχος είναι υπόχρεος για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και της δήλωσης INTRASTAT (στην περίπτωση υπέρβασης του κατωφλίου εξομοίωσης ενδοκοινοτικών παραδόσεων).
 Κατά συνέπεια το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993, δικαιούται ο παραγγελιοδόχος.
 Με την παρούσα και για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθώς και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης διευκρινίζεται, ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993 εφαρμόζονται και στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που πραγματοποιούν ή κατά το μέρος που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, για λογαριασμό των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.
 Επομένως, οι διευκρινίσεις, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1101 /1997 ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυτές. Εξυπακούεται ότι, ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των εισροών του βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς το δικαίωμα αυτό ασκείται με την κατ’ αποκοπή επιστροφή στους αγρότες αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.
 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συνεταιριστικές οργανώσεις μετακυλίουν στους αγρότες το κόστος που πραγματοποίησαν για τις πωλήσεις ή εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών, (όπως έξοδα συσκευασίας, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.) η μετακύλιση αυτή συνιστά πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο Φ.Π.Α., σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην περίπτωση που το κόστος αυτό συνδέεται με εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, θέμα το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.