Αθήνα 27/09//2005
Αρ. Πρωτ.: 1091062/627/0015Β΄

ΠΟΛ. 1128

 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

 

1. Ως γνωστόν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ ΠΟΛ.1114/18.8.2005, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1191 τΒ΄/26.8.2005, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες καταστάσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) και σύμφωνα με τον τρόπο υποβολής που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής.
2. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους 2004 και οι σχετικές καταστάσεις για αυτές δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής (26.8.2005), η υποβολή θα γίνει υποχρεωτικά από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω διαδικτύου ή μέσω των ΚΕΠ, προσκομιζόμενες σ’ αυτά σε ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτα) ή σε χειρόγραφη - έντυπη μορφή μέχρι 10 συνολικά καταχωρήσεις (πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων) ή μέσω Δ.Ο.Υ. μόνο με ηλεκτρομαγνητικό μέσο (δισκέτα), ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, καθορίστηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων αυτών (έτους 2004) ως εξής:

    • 30η Σεπτεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2

    • 21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4

    • 11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5, 6

    • 2η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8

    • 30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0

4. Λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού που εξυπηρετεί η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και για την διευκόλυνση εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής από τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεών τους ορίστηκε μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2005, λόγω και της πρώτης εφαρμογής του ανωτέρω τρόπου υποβολής τους, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις των ανωτέρω υπόχρεων εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της υπόψη απόφασης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσης και μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005 καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.