Αθήνα 06/10/2005
Αρ. Πρωτ.: 1093522

ΠΟΛ. 1130

 

ΘΕΜΑ: Εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.

 

Σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

 1. Mε την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ 1081/28.4.2004 ορίστηκε ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), του οποίου η υποχρέωση υποβολής λήγει στις 30/9 κάθε έτους, ως εξής:
 

Μέχρι

30 Σεπτεμβρίου

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3

Μέχρι

  7 Οκτωβρίου

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6

Μέχρι

14 Οκτωβρίου

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9

Μέχρι

21 Οκτωβρίου

Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0


2. Λόγω της υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών, προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet) με την παρ. 2 του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 καθορίστηκαν νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής για τις καταστάσεις αυτές και μόνο του έτους 2004, χωρίς όμως να θίγονται οι προθεσμίες υποβολής των λοιπών καταστάσεων της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της χρήσης 1/1-31/12/2004 που ορίστηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ 1081/28.4.2004.
3. Επειδή η ανωτέρω αλλαγή της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ του έτους 2004 έχει δημιουργήσει σύγχυση στις Δ.Ο.Υ. και στους επιτηδευματίες ως προς τις ισχύουσες προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του έτους 2004 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων), καθώς και του ισοζυγίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της χρήσης 1/1-31/12/2004, η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων και ισοζυγίου θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι και 21 Οκτωβρίου 2005 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων για τους υπόχρεους των οποίων ο Α.Φ.M. λήγει σε 0 σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ 1081/28.4.2004).