Αθήνα 11/11/2005
Αρ. Πρωτ.:  1107688

ΠΟΛ. 1140
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας.
 

Έχοντας υπόψη:................

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, προκειμένου να υποβληθεί:

α) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση το Βέλγιο, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, για τα οποία ισχύει μεταβατική περίοδος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

β) στην Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, σύμφωνα με τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την πρόβλεψη μέτρων ισοδύναμων με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο από την Ελλάδα.

γ) στα συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα οποία η Ελλάδα υπέγραψε διμερείς συμφωνίες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, αν με νόμο. Ήτοι στις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα, στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στην Ανγκουίλα, στις Νήσους Καϋμάν, στο Μονσεράτ, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος.

2. Στο πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή προκειμένου να υποβληθεί:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιβάλλουν παρακράτηση φόρου στην πηγή, ήτοι στην Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο·

β) στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και

γ) στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στις Ολλανδικές Αντίλλες, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των διμερών Συμφωνιών με την Ελλάδα για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

 

 

 

¶ρθρο 2

Διαδικασία έκδοσης και περιεχόμενο του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ

 

1. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ εκδίδεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης με βάση την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005), και

β) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και σε περίπτωση που αυτός δεν υφίσταται, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση

Υπόδειγμα για την αίτηση προς τη Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.

2. Η ως άνω Δ.Ο.Υ εκδίδει τη σχετική βεβαίωση στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου των τόκων. Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ρητά ότι ο ως άνω πραγματικός δικαιούχος των τόκων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (βλ. υπόδειγμα της βεβαίωσης στο Παράρτημα 2 της παρούσας).

3. Στη συνέχεια, ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει αίτηση προς τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα 3 της παρούσας), συνυποβάλλοντας την ανωτέρω βεβαίωση που του χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης εκδίδει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, Τ.Κ., πόλη) και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου των τόκων.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος από την κοινοποίησή του στον πραγματικό δικαιούχο των τόκων.

 

 

 

¶ρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης και περιεχόμενο του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή

 

1. Το πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005) και των αντίστοιχων άρθρων των διμερών συμφωνιών με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος, εκδίδεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του, αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης με βάση την οποία θα εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005),

β) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.

Υπόδειγμα για την αίτηση προς τη Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.

2. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, εκδίδει βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή. Στη βεβαίωση αναφέρονται:

α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου των τόκων·

β) η επωνυμία και η διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005)·

γ) ο αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.

Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ρητά ότι ο ως άνω πραγματικός δικαιούχος των τόκων έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (βλ. υπόδειγμα της βεβαίωσης στο Παράρτημα 2 της παρούσας).

3. Ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη συνέχεια αίτηση προς τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα 3 της παρούσας), συνυποβάλλοντας την ανωτέρω βεβαίωση που του χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εκδίδει το πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005) και των αντίστοιχων άρθρων των διμερών συμφωνιών με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας και περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας (οδό και αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη) και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005)

γ) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος από την κοινοποίησή του στον πραγματικό δικαιούχο.

 

¶ρθρο 4

Τύπος και περιεχόμενο του πιστοποιητικού, της αίτησης και της βεβαίωσης

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας και των αντίστοιχων άρθρων των διμερών συμφωνιών με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος, τα οποία εκδίδει η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνει τα στοιχεία των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, όπως αποτυπώνονται στα υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καθώς και ο τύπος της σχετικής βεβαίωσης αποτυπώνονται στα υποδείγματα των παραρτημάτων 3, 4 και 5, τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

 

Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη):

 

 

 

Α.Φ.Μ.:

 

Τηλέφωνο:

 

Αρμόδιος:

 

 

Ημερομηνία:

 

 

 

Προς το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ………………………….

Τμήμα Εισοδήματος

 

 

Παρακαλώ να μου εκδώσετε βεβαίωση προκειμένου να υποβληθεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων:(1)

 

για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ

 

για την έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)

 

Σας δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, τους οποίους και θα λάβω για το έτος ________ από το φορέα πληρωμής με την επωνυμία ______________________________________ και με διεύθυνση στ _____ __________________________________________________________

(κράτος), ______________________________________________________________ (Τ.Κ., πόλη), __________________________________________ (οδός/αριθμός).

 

Ο αριθμός/Οι αριθμοί λογαριασμού μου είναι:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

 

Τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση, είναι:(2) _______________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

 

___________

(1) Σημειώσετε με Χ το πιστοποιητικό που επιθυμείτε.

(2) Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου.

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.

Δ.Ο.Υ…………………….

 

Διεύθυνση:

 

Πληροφορίες:

 

Τηλέφωνο:

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

FAX :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Α) Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, ο/η ___________________________________________ ____________________________________________________________ του________________________________________ με Α.Φ.Μ._________________________ και με διεύθυνση κατοικίας στ___ ______________________________________________ (πόλη), _____________________________ ___________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση εισοδήματος για το οικονομικό έτος ________ (χρήση ___________________ ).

 

Β) Έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, ο/η _____________________________________________________________ του______________________ με Α.Φ.Μ. ________________________ και με διεύθυνση κατοικίας στ___ _________________________________ (πόλη), _____________________________ ________________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση εισοδήματος για το οικονομικό έτος _______ (χρήση ___________________ ) και δήλωσε ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, τους οποίους θα λάβει από το φορέα πληρωμής με την επωνυμία ________________________________________________________ και με διεύθυνση στ___ _________________________________ (χώρα), ___________________________________ (πόλη), _________________ ______________________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.).

Ο αριθμός/οι αριθμοί λογαριασμού του είναι:

1)………. 4)………..

2)………. 5)………..

3)………. 6)………..

Τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση είναι (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού): ___________________________

 

Ο ως άνω φορολογούμενος έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας, δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του.

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

……………………………………….

_____________

(*) Το πεδίο Α ή Β διαγράφεται κατά περίπτωση.

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

 

Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη):

 

 

 

 

 

 

Α.Φ.Μ.:

 

Τηλέφωνο:

 

Αρμόδιος:

 

 

Ημερομηνία:

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Παρακαλώ να μου εκδώσετε(1):

 

πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ

 

πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)

 

Σας δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, τους οποίους και θα λάβω για το έτος _________ από το φορέα πληρωμής με την επωνυμία ______________________ ______________________________________________ και με διεύθυνση στ __ __________________________ (κράτος), _______________________________________ (Τ.Κ., πόλη), _________________________________________________ ____________________________________ (οδός, αριθμός).

 

Ο αριθμός/Οι αριθμοί λογαριασμού μου είναι:

1)

2)

3)

4)

5)……

6)……

 

Τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση, είναι(2) ___________________________________________

_________________________________________________

 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

 

 

(1) Σημειώσετε με Χ το πιστοποιητικό που επιθυμείτε1

(2) Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

HELLENIC REPUBLIC

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

MINISTRY OF ECONOMY &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

FINANCE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

DIRECTORATE OF

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

INTERNATIONAL ECONOMIC

Πανεπιστημίου 20

RELATIONS

101 83 Αθήνα

20 Panepistimiou Street,

 

GR-101 83 ATHENS

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

 

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE

For the purposes of article 3 of the EU Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings in the form of interest payments

 

Βεβαιώνεται ότι ο(η) / I certify that:

Ονοματεπώνυμο / Full name:

 

 

Διεύθυνση

(Οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)/

Address

(Street and street number, postal code, city)

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) /

Tax Identification Number (ΤΙΝ):

 

είναι φορολογικός κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος ____________

is resident for tax purposes in the Hellenic Republic during the calendar year __________

 

 

 

 

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος.

This certificate shall be valid for one (1) year.

 

Αριθ. πρωτ. / Ref. No.:

Τόπος / Place: ATHENS

Ημερομηνία / Date: ______________________

Θέση/Position:

Υπογραφή / Signature

(Σφραγίδα / Official stamp)

 

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

HELLENIC REPUBLIC

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

MINISTRY OF ECONOMY &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

FINANCE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

DIRECTORATE OF

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

INTERNATIONAL ECONOMIC

Πανεπιστημίου 20

RELATIONS

101 83 Αθήνα

20 Panepistimiou Street,

 

GR-101 83 ATHENS

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ(*)

 

CERTIFICATE FOR THE EXEMPTION

TO THE WITHHOLDING TAX PROCEDURE(*) 

 

Βεβαιώνεται ότι o πραγματικός δικαιούχος / I certify that the beneficial owner:

Ονοματεπώνυμο / Full name:

 

 

Διεύθυνση

(Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη)/

Address

(Street and street number, postal code, city)

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) /

Tax Identification Number (ΤΙΝ):

 

 

δήλωσε ότι θα λάβει τόκους από τον φορέα πληρωμής:

has declared that he (she) is entitled to receive interest payments from the paying agent:

 

Επωνυμία / Full name:

 

 

Διεύθυνση

(Οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) /

Address

(Street and street number, postal code, city)

 

 

Στοιχεία λογαριασμού(ών) πραγματικού δικαιούχου ή, αν δεν υπάρχουν, τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση:

Account number(s) of the beneficial owner or, where there is none, identification of the security:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

 

Βεβαιώνεται επίσης ότι ο(η) ανωτέρω πραγματικός δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος __________

I further certify that the beneficial owner named above is resident for tax purposes in the Hellenic Republic during the calendar year _______________

 

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος.

This certificate shall be valid for one (1) year.

 

 

Αριθ. πρωτ. / Ref. No.:

Τόπος / Place: ATHENS

Ημερομηνία / Date: ______________________

Θέση/Position:

Υπογραφή / Signature

(Σφραγίδα / Official stamp)

 

(*) Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, το άρθρο 9 της Συμφωνίας για τα ίδια θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ανδόρας και τα αντίστοιχα άρθρα των επιμέρους διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας αφενός και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, των Νήσων Τουρκ και Κάικος και των Ολλανδικών Αντιλλών αφετέρου

Article 13 of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, of Article 9 of the Agreement or on the same issues between the European Comunity and Andora and of the corresponding Article of the Agreement between the Hellenic Republic and Jersey, Guernsey, Isle of Man, British Virgin Island, Turks & Caicos Island and the Netherlands Antilles.