Αθήνα 18/11/2005
Αρ.Πρωτ.:1109779/818/0015


ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νέου τρόπου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που καθορίσθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18-8-2005 (ΦΕΚ 1191/Β΄) λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού που εξυπηρετεί η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων, του χρόνου που απαιτείται για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), καθώς επίσης για λόγους ίσης μεταχείρισης μετά την έκδοση της 1099982/735/0015/ΠΟΛ.1134/24.10.2005 εγκυκλίου με την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών αποκλειστικά από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. η 30η Δεκεμβρίου 2005 και για την διευκόλυνση εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης υποβολής των καταστάσεων του έτους 2004 από τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις των ανωτέρω υπόχρεων εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 της υπόψη απόφασης, μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2005, καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ως άνω οριζόμενη ημερομηνία αποτελεί την τελική προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των καταστάσεων αυτών, ανεξάρτητα από το αριθμητικό νούμερο που λήγει ο Α.Φ.Μ. των υπόχρεων και σε περίπτωση υποβολής αυτών, μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30η Δεκεμβρίου 2005), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2523/1997, περί εκπρόθεσμης υποβολής τους. Επισημαίνεται εκ νέου ότι, επειδή η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή με τη χρήση κωδικών, η αίτηση – εγγραφή στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.