ΙΚΑ 30/06/2005

Γ. Ε. :Ε33/332/30-6-05

 

ΘΕΜΑ: Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ.

 

Σχετ.: Γενικό Έγγραφο Ε33/198/15.6.04
Ακολουθούν διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/16.6.05/τευχ.Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» σύμφωνα µε τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/24.5.04 τ.Α΄ ) από τη λήξη της έως στις 30/6/2005 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 εδαφ. β΄ του Ν. 3242/04 είχε δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους, Κοινότητες και στα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ (π.χ. ΚΑΠΗ Πνευματικά Κέντρα Βιβλιοθήκες κλπ.) να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και τις από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και 29/2/04, χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, εφόσον ο οικείος δήμος ή η κοινότητα ή το Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ καταβάλλει εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής μέχρι 31/3/2005.
Η ανωτέρω ημερομηνία 31/3/2005 παρατείνεται σύμφωνα µε την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3345/05 μέχρι την 30/6/2005, όμως για λόγους χρηστής διοίκησης και βάσει του Γενικού Εγγράφου Ε10/13/30.6.05 για παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών και δόσεων, ορίζουμε την 8/7/05 ως καταληκτική ημερομηνία για την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης έως 29/2/04 των Δήμων, Κοινοτήτων & Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Διευκρινίζουμε ότι µε τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται µόνο η προθεσμία καταβολής για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής , δίχως να επηρεάζει την χρονική περίοδο των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3242/04 και η οποία είχε οριστεί μέχρι 29/2/04. 
Συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής είναι η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/3/04 και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του ποσού για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής.
Τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ τα οποία δεν υπολογίζονται στο ποσό της οφειλής , µετά την εφάπαξ εξόφληση της κύριας οφειλής, θα διαγραφούν µε απόφαση του αρµοδίου Δ/ντή.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των Ταμειακών Υπηρεσιών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει άμεσα να  αποστείλουν ειδοποίηση στους Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ που οφείλουν, προκειμένου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους µε τους όρους των προαναφερόμενων διατάξεων.