ΙΚΑ 09/06/2005

Γ. Ε. :Α31/1107/9-6-05

 

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας από πρόσωπα που έχουν απολέσει το δικαίωμα της αναγνώρισης µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 1358/83

 

Σας κοινοποιούμε το Φ80030/οικ.2334/158/3-2-05 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά µε την  δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας προσώπων που απώλεσαν το δικαίωμα, βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων του ν. 1358/83.


 

Όπως αναφέρεται στο κοινοποιούμενο έγγραφο, οι νέες διατάξεις αποσκοπούν στην εξάλειψη των δυσμενών συνεπειών που επέφερε ακολουθούμενη πρακτική σύμφωνα µε τον ν. 1358/83 σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής (δηλ. ο µη υπολογισμός του χρόνου που αναλογεί στις εκπρόθεσμες δόσεις και η µη δυνατότητα αναγνώρισης εκ νέου του ανωτέρω χρόνου).
Στο κοινοποιούμενο έγγραφο γίνεται δεκτό ότι, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, ο νέος τρόπος εξόφλησης των εισφορών από αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να έχει εφαρμογή και στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απολέσει το δικαίωμα µε βάση τις προγενέστερες διατάξεις, εφόσον υποβάλουν νέα αίτηση για αναγνώριση του χρόνου που έχει απολεσθεί, µε υπολογισμό των εισφορών επί των τρεχουσών αποδοχών.

 


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αθήνα 3/2/2005
 

Φ80030/οικ.2334/158

Θέμα: Τρόπος καταβολής του ποσού της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας.


Με αφορμή αναφορές ασφαλισμένων, οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας τους, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας της εφάπαξ ή τμηματικής καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, βάσει των προϊσχυουσών της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.3232/2004 διατάξεων του ν. 1358/83, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: \

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν 3232/2004 τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.1358/83, η οποία αναφέρεται στον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται από τους ασφαλισμένους των οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου µας.

Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προσδιοριζόμενου ποσού (οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης. Σε περίπτωση καταβολής του όμως σε δόσεις, αυτές δεν θα είναι πλέον μηνιαίες, αλλά διμηνιαίες και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το ήμισυ του αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται.
Στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης του αναγνωριζόμενου χρόνου, κάθε δε επόμενη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μεθεπόμενου μήνα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό της επιβαρύνεται µε τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές. Ως εκ τούτου, ακόμη και σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων, δεν χάνεται το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε αυτές, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα (και το οποίο σας είχε επισημανθεί και µε την αριθµ. Φ80020/οικ.6996/333/22-3-2004 εγκύκλιό µας).
Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η εξάλειψη των δυσμενών συνεπειών που επέφερε η  μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσεων (µη υπολογισμός του χρόνου που αναλογεί στις εκπρόθεσμες δόσεις και έλλειψη δυνατότητας εκ νέου αναγνώρισης του αντίστοιχου χρόνου).
Κατόπιν των παραπάνω και για λόγους ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων θεωρούμε ότι ο νέος τρόπος εξόφλησης των εισφορών από  αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να έχει εφαρμογή και στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απολέσει, µε βάση τις προγενέστερες διατάξεις, το δικαίωμα για αναγνώριση όλου ή μέρους του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας. Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή νέας αίτησης για την αναγνώριση του χρόνου που έχει απολεσθεί οπότε και ο υπολογισμός των εισφορών θα γίνει επί των τρεχουσών αποδοχών, ούτως ώστε να µην υφίσταται απώλεια εσόδων για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητάς µας.