ΙΚΑ 23/05/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2005

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Προϋπηρεσίας και στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12-2-04 τ.Α΄) «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» µε τις οποίες θεσπίζεται νέος τρόπος αναγνώρισης προϋπηρεσίας και στρατιωτικής υπηρεσίας για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από το Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ή µε καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο µε αυτό του Δημοσίου καθώς και τις υπ΄ αρ. Φ80000/οικ 7138/298/30-3-04 και Φ21021/4596/200/11-3-05 Ερμηνευτικές Εγκύκλιες της Γεν. Γραμμ. Κοινων. Ασφαλ. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που περιήλθαν στην Υπηρεσία µας μετά από έγγραφα ερωτήματά µας µε τα οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και κατόπιν προφορικής συνεννόησης µε τη Νομική Υπηρεσία σας γνωρίζουμε τα εξής :


 

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. Ή ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟ Ή ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ν.Δ 3163/55 κ.λ.π.) ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

 

Ι. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Σχετ. Εγκ. 150/85, 7/98, 12/2001 Δ/νσης Ασφ/σης – Εσόδων

 

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον Κλάδο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. όπως γνωρίζετε, γινόταν σύμφωνα µε τις Καταστατικές διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 1-2-3) του Π.Δ. 288/85 (ΦΕΚ 107/31-5-85 τ.Α΄), όπου οι ασφαλισμένοι που είχαν πραγματοποιήσει δέκα (10) πλήρη χρόνια στην πραγματική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. δικαιούνταν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συνέπιπτε µε συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή στο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, εφόσον δεν είχε αναγνωριστεί σαν συντάξιμη από άλλο  Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, η δε αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) χρόνια.
Επισημαίνουμε ότι, αναγνωριζόταν µόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας στον ίδιο φορέα, δηλ. αναγνώριζαν µε εξαγορά την προϋπηρεσία τους στον Οργανισμό που υπηρετούσαν, το προσωπικό του οποίου είχε υπαχθεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Η εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας γινόταν µε καταβολή από τον ασφ/νο του συνόλου της προβλεπόμενης από την παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 1140/81 εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για κάθε μήνα αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας υπολογιζόμενης στις Τακτικές συντάξιμες αποδοχές που καταβάλλονταν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

ΙΙ. ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (παρ. 3 και 4 του άρθ. 20 του Ν. 3232/04) δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Επικουρικών Ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή µε καθεστώς Κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο µε αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαιτέρων νομοθετημάτων, να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει µε συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το Φορέα Κύριας Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτό ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη Επικουρική Ασφάλιση, µε εξαίρεση το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
Με ρητή αναφορά του Νόμου οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΟΤΕ που ασφαλίζονται επικουρικά στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ειδικότερα, σύμφωνα µε τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γεν. Γραµµ. Κοινων. Ασφαλ. (σχετικά τα υπ΄ αριθ. Φ80000/οικ. 7138/298/30-3-04  και Φ21021/4596/200/11-3-05 έγγραφα), στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα εφαρμόζονται :

1. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3232/04 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και δεν θα ισχύουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί µε τις Καταστατικές διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 288/85 (δηλ. η προϋπόθεση των 10 πλήρων ετών στην πραγματική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και αναγνώριση όχι μεγαλύτερη από 15 χρόνια).
2. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στους ασφ/νους του εν λόγω Κλάδου να αναγνωρίσουν κάθε υπηρεσία τους που συμπίπτει µε συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα Κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, τόσο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε άλλο επικουρικό Ταμείο, µε εξαίρεση το ΜΤΠΥ.
3. Ορίζεται δε ότι ο χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. είναι κάθε χρόνος που είναι συντάξιμος στον Κύριο Φορέα Ασφάλισης και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (δηλ. ό,τι χρόνος συμπεριλαμβάνεται ή θα συμπεριληφθεί στην συνταξιοδοτική απόφαση του Κύριου Φορέα) ως τέτοιος χρόνος μπορεί να θεωρηθεί και εκείνος που έχει αναγνωριστεί στον Κύριο Φορέα ως συντάξιμος µε τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/61 και Ν. 1405/83 (διαδοχική ασφάλιση).  Οι διατάξεις του Π.Δ. 288/85 εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του Ν. 3232/04.

• ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Για την εν λόγω αναγνώριση, ορίζεται ότι, για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον Επικουρικό Φορέα  ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Κατά συνέπεια, µε το ισχύον καθεστώς δεν μεταβάλλεται µεν το ποσοστό εισφοράς, το οποίο παραμένει το ίδιο, δηλ. 6%, η εισφορά όμως δεν θα υπολογίζεται πλέον στις τακτικές συντάξιμες αποδοχές που καταβάλλονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (τρόπος υπολογισμού που ίσχυε μέχρι τώρα) αλλά στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται κάθε φορά οι καταβλητέες προς το φορέα Κύριας ασφάλισης εισφορές για τον κλάδο συντάξεως, οι οποίες ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Για τον προσδιορισμό του ποσού εξαγοράς δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα Δώρα Εορτών και τα Επιδόματα Αδείας.


IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Η εξόφληση του ανωτέρω ποσού εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10%, ή µε δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.

Σε περίπτωση εξοφλήσεως εφάπαξ του ποσού εξαγοράς η οφειλή πρέπει να καταβληθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση του προκύπτοντος ποσού το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, άλλως ο χρόνος που αντιστοιχεί σε αυτό δεν υπολογίζεται.
Κατά συνέπεια μετά την ισχύ του Νόμου παύει να ισχύει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Π.Δ. 288/85 ρύθμιση σύμφωνα µε την οποία σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν από την ολοσχερή εξαγορά του αναγνωρισθέντος χρόνου το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλετο κατά το 1/4 αυτού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείτο σε δόσεις µε παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης που καταβάλλετο κάθε φορά.

V. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι ρυθμίσεις του νόμου εφαρμόζονται και για τους ήδη εξελθόντες από την Υπηρεσία εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα  Επικουρικής σύνταξης, καθώς και για τους δικαιοδόχους αυτών. Ως αποδοχές για την εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του χρόνου εξόδου από την Υπηρεσία, όπως θα ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την ανωτέρω αναγνώριση προϋπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης (σχετικό το υπόδειγμα Νο 1) από τον ενδιαφερόμενο ασφ/νο ή σε περίπτωση θανάτου του από τα µέλη της οικογένειάς του, στην οποία θα αναγράφουν το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν.
Αρμόδιο Υποκ/μα για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση και εξαγορά είναι το Περ/κό ή Τοπικό Υποκ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου  κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Βεβαίωση από τον εργοδότη από την οποία θα προκύπτουν οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου το μήνα υποβολής της  αίτησης για αναγνώριση.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι :

1. για το χρόνο της προϋπηρεσίας του που θέλει να αναγνωρίσει δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση, µε εξαίρεση το ΜΤΠΥ

2. ότι η προϋπηρεσία του αυτή θα υπολογισθεί ως συντάξιμος χρόνος κατά την απονομή της σύνταξης του Κύριου φορέα και 3. ότι θα συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο ή από το Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ή θα συνταξιοδοτηθεί µε καθεστώς Κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο µε αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων.
Επίσης θα δηλώνει τη βούλησή του να καταβάλλει το ποσό της εξαγοράς εφάπαξ ή µε δόσεις.

γ) Βεβαίωση ημερομισθίων των προηγούμενων ασφαλιστικών Φορέων Κύριας Ασφάλισης όπου να αναφέρεται ότι χορηγείται για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του Ν. 3232/04.

Στις περιπτώσεις που έχει απονεμηθεί Κύρια σύνταξη εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απαιτείται επιπλέον και η προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης του Κύριου Φορέα από την οποία θα προκύπτει το σύνολο του χρόνου που ελήφθη υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.

Στη συνέχεια θα εκδίδεται η σχετική αναγνωριστική απόφαση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγνωριζόμενων μηνών ασφάλισης, η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται οι αναγνωριζόμενοι αυτοί μήνες ασφάλισης, καθώς και το απαιτούμενο για την εξαγορά ποσό εισφορών.
Η κατά τα ανωτέρω απόφαση θα κοινοποιείται µε απόδειξη παραλαβής στον ενδιαφερόμενο στον οποίο θα γνωστοποιείται ότι σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού εξαγοράς εφάπαξ μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης παρέχεται έκπτωση 10%.

Η καταβολή του ποσού εξαγοράς για την εν λόγω αναγνώριση θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Υποκ/µα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του.
Θα ακολουθηθεί δε η συνήθης διαδικασία που τηρείται στις αναγνωρίσεις (δηλ. τήρηση ειδικής πινακίδας, έκδοση γραμματίου είσπραξης κ.λ.π.).

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Με τις ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις πέραν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας προβλέπεται και δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας στους ασφ/νους του κλάδου Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3232/04 ορίζεται ότι, οι ασφ/νοι Επικουρικών Ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται µε καθεστώς Κύριας Ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο µε αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαιτέρων νομοθετημάτων, μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει µε συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το Φορέα Κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για  το χρόνο αυτό ο ασφ/νος δεν είχε άλλη Επικουρική ασφ/ση, µε εξαίρεση το ΜΤΠΥ.
Δεδομένου όμως ότι, η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου) γινόταν σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1358/83, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα (µε το άρθρο 23 του Ν. 1539/85 και το άρθρο 12 του Ν. 1759/88) ανέκυψε το ερώτημα ποιες διατάξεις θα έχουν εφαρμογή για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Κατόπιν τούτου, σύμφωνα µε τις οδηγίες της Γεν. Γραμμ. Κοιν. Ασφ. (σχετ. το υπ΄ αρ. Φ21021/4596/200/11-3-05 έγγραφό της ) θα ισχύουν τόσο οι διατάξεις του Ν. 1358/83 όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα όσο και του Ν. 3232/04 ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Δηλαδή σε περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν έχει αναγνωρισθεί στο φορέα Κύριας σύνταξης (ίσως γιατί δεν του χρειάστηκε) για την αναγνώριση της στρατιωτικής του υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1358/83 όπως ισχύει.
Στην αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3232/04.
Επομένως, καθοριστική προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3232/04 για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. είναι εάν στον συντάξιμο χρόνο του φορέα Κύριας Ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται η εξαγορά του στρατού.
Διευκρινίζεται ότι όσες ημέρες στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνώρισε στο Κύριο Φορέα τόσες ημέρες κατά ανώτατο όριο θα μπορεί να αναγνωρίσει και στον Κλάδο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ως προς τις εισφορές εξαγοράς του στρατού, τον τρόπο εξόφλησης του ποσού εξαγοράς, κ.λ.π. ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Ευνόητο είναι ότι, κατά την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 3232/04 δεν εξετάζουμε εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 1358/83, προκειμένου ο χρόνος Στρατιωτικής Υπηρεσίας να ληφθεί υπόψη για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (π.χ. προκειμένου για σύνταξη λόγω γήρατος η συμπλήρωση του 58ου έτους και 3600 Η.Ε. - σχετ. εγκ. 90/83).

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν. 1846/51,  κ.λ.π.)


Για τους ασφαλισμένους του κλάδου Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που συνταξιοδοτούνται από τον Κύριο Φορέα µε τις κοινές διατάξεις  εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η καταστατική διάταξη του άρθρου 6 του Π.Δ. 288/83 όπως ίσχυε. (Δηλ. µε τις προϋποθέσεις, αναγνώρισης στο φορέα, τρόπο εξαγοράς κ.λ.π. – εγκ. 150/85, 7/98, 12/2001 Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων).

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 12/2/04 ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.


Περιπτώσεις ασφαλισμένων του κλάδου Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που συνταξιοδοτούνται

α) από το ΤΑΠΟΤΕ ή

β) από το Δημόσιο ή µε καθεστώς Κύριας Ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο µε αυτό του Δημοσίου (Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κ.λ.π.) και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας - στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. μετά την ισχύ του Νόμου (δηλ. μετά την 12/2/2004) εκδόθηκαν δε οι σχετικές αποφάσεις αντίθετα προς τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, θα επανεξετασθούν οίκοθεν.

Με ευθύνη της Υπηρεσίας θα πρέπει να κληθούν και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ως προς το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό και ως προς τον νέο τρόπο καταβολής του ποσού εξαγοράς.
Με υπεύθυνη δήλωσή τους θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό ή µε δόσεις.
Σε περίπτωση εξοφλήσεως εφάπαξ του υπολειπόμενου ποσού εξαγοράς, η οφειλή πρέπει να καταβληθεί σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, παρέχεται δε έκπτωση 10%.
Περιπτώσεις ασφ/νων που δικαιώθηκαν επικουρικής συντάξεως πριν την ολοσχερή εξαγορά του αναγνωρισθέντος χρόνου όπου το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται σε δόσεις µε παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης, δεδομένου ότι η νέα ρύθμιση καταργεί τον τρόπο αυτό καταβολής της εξαγοράς, θα πρέπει µε την εκδοθείσα τροποποιητική απόφαση αναγνώρισης – η οποία απαραίτητα θα κοινοποιείται και στο αρμόδιο τμήμα απονομών Συντάξεων – να ενημερωθούν ότι το υπόλοιπο της οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ, εντός 2µήνου οπότε και θα τύχουν της έκπτωσης του 10%.
Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφ/νων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.ΑΜ. ουδεµία διαφοροποίηση επέρχεται και κατά  συνέπεια εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του κλάδου (Σχετική και η αρ. 93/04 εγκύκλιος).
Τέλος επισημαίνουμε ότι για τους συνταξιοδοτούμενους µε τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 288/85 - που εξακολουθούν και ισχύουν – και που αναγνωρίζουν χρόνο προϋπηρεσίας µε τις νέες διατάξεις, δεν θα ερευνάται η ύπαρξη του ελάχιστου χρόνου πραγματικής ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.ΑΜ., προκειμένου να έχουν δικαίωμα αναγνώρισης του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ασφ/νος που υπήχθη στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 1/4/98, συνταξιοδοτείται - λόγω οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτηση) - από το Δημόσιο (Λύση υπαλληλικής σχέσης 1/2/05).
Σύμφωνα µε τις ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 8 του Π.Δ. 288/85 ο ανωτέρω δικαιούται επικουρικής σύνταξης από τον κλάδο, εφόσον έχει πραγματοποιήσει συνολικά (15) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (πραγματική ασφάλιση και αναγνώριση προϋπηρεσίας), όπως προσδιορίζονται, κατά τα γνωστά :

Από 1/4/1998 ως 31/3/2002 12 έτη
» 1/4/2002 ως 31/3/2003    13 έτη
» 1/4/2003 ως 31/3/2004    14 έτη
» 1/4/2004 ως 31/3/2005    15 έτη

Για την διευκόλυνση των Υποκ/των µας και ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλιστικών περιπτώσεων επισυνάπτουμε στην παρούσα  σχέδιο Έντυπης Αίτησης (υποδ. Νο 1) και σχέδιο Αναγνωριστικής Απόφασης (υποδ. Νο 2).
 Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12-2-2004)
¶ρθρο 20 παρ. 3

……………………………………………………………………………..
3. Aσφαλισμένοι επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Η εξόφληση του παραπάνω ποσού εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10% ή με δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση του προκύπτοντος ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, άλλως ο χρόνος που αντιστοιχεί σε αυτό δεν υπολογίζεται.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Π. .Τ.Ε. που ασφαλίζονται επικουρικά στον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Λ.Ε.Α) και το κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.
Διατάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν μικρότερα ποσοστά εξαγοράς εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τους ήδη εξελθόντες από την υπηρεσία, εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης, καθώς και για τους δικαιοδόχους αυτών.
Ως αποδοχές για την εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία, όπως θα ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/03/2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ.

 

A.Π Φ.21021/ 4596/200

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή άρθρου 20 τον ν. 3232/04 και άρθρου 62 ν. 2676/99


Απαντώντας στο µε αριθ.πρωτ.Τ01/652/39/13.09.04 έγγραφο σας και σε συνέχεια του µε αριθµ.Φ80000/οικ.7138/298/30.03.2004 εγγράφου µας, σχετικά µε την εφαρμογή των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του ν.3232/04 σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.3232/04 δόθηκε η δυνατότητα σε ασφαλισμένους επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο ή µε καθεστώς εξομοιούμενο µε αυτό του δημοσίου, να αναγνωρίσουν κάθε υπηρεσία τους που συμπίπτει µε συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε άλλο επικουρικό ταμείο, µε εξαίρεση το ΜΤΠΥ.
Οι ρυθμίσεις του νόμου καταλαμβάνουν και αυτούς που έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία τους, έχουν λάβει σύνταξη από τον κύριο φορέα και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στον κλάδο ΕΤΕΑΜ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης ΕΛΕΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

α. Χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωρισθεί στους επικουρικούς φορείς είναι κάθε χρόνος που είναι συντάξιμος στον κύριο φορέα ασφάλισης, και λαμβάνεται υπόψη για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και ως τέτοιος χρόνος μπορεί να θεωρηθεί και εκείνος που έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος µε τις διατάξεις των ν.δ 4202/61 και ν. 1405/83 όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόμου.
Επομένως και ειδικότερα για τον κλάδο ΕΤΕΑΜ, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.3232/04 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δεν θα ισχύουν οι ειδικότερες που έχουν τεθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 288/85. Όσον αφορά την ισχύ των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 8 του ανωτέρω Π.Δ/τος έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες µε το  αριθμ. Φ80000/οικ.7138/298/30.03.2004 έγγραφο µας.

Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 288/85, εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν.3232/04.
β. Σχετικά µε την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν παράλληλα τόσο οι διατάξεις του ν. 1358/83 όπως τροποποιημένος ισχύει όσο και του ν. 3232/04, ανάλογα µε την περίπτωση. Δηλαδή σε περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν έχει αναγνωρισθεί στον φορέα κύριας σύνταξης, εφαρμογή για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας θα έχουν οι διατάξεις του ν.1358/83 .

Στην αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3232/04.

Πάντως εάν κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.3232/04 δημιουργούνται προβλήματα, σε σχέση µε  τις καταστατικές σας διατάξεις παρακαλούμε να στείλετε τις απόψεις σας το συντομότερο δυνατόν, ώστε τυχόν τροποποίηση να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο µας.

2. Όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.2676/99 και από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ (έγγραφο σας 701/659/606/9.12.2004) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ανωτέρω διατάξεις που αφορούν τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένων και συνταξιούχων έχουν εφαρμογή σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ -  ΕΤΕΑΜ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου µας και επομένως εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ακόμη και όταν στο  κύριο φορέα των συνταξιοδοτουμένων που μπορεί να είναι το Δημόσιο ή το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ και άλλων ΝΠΔΔ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αθήνα 30/3 /2004
Αριθ.Πρωτ. Φ. 80000/οικ.7138/298


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 & 4 του άρθρου 20 του ν. 3232/04 σχετικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας στους επικουρικούς φορείς που συμπίπτει µε συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης

 

Σας γνωρίζουμε ότι µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν 3232/2004 (Α.48) "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις" παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο ή µε καθεστώς εξομοιούμενο µε αυτό του δημοσίου, να αναγνωρίσουν κάθε συντάξιμη υπηρεσία προκειμένου να δικαιωθούν συντάξεως και από τον επικουρικό φορέα.
Ειδικότερα σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 2084/1992, από 1/1/1998 και μετά, για τους ασφαλισμένους των επικουρικών φορέων. ισχύουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που εφαρμόζονται από τους φορείς κύριας ασφάλισης.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι σε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν επειδή δεν συνέπιπτε ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης µε αυτόν του επικουρικού ταμείου.
Για παράδειγμα ασφαλισμένος δικαιούται κύρια σύνταξη (δημόσιο) µε 25 χρόνια ασφάλισης και συμπλήρωση του 55ου ή 63ου έτους της ηλικίας του η µε 33 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας . Στον επικουρικό φορέα δεν διέθετε καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις µε αποτέλεσμα να µην μπορεί να δικαιωθεί επικουρικής σύνταξης
Με τη ρύθμιση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 3232/04 οι ασφαλισμένοι των επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το  δημόσιο η µε καθεστώς εξομοιούμενο µε αυτό, μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει µε συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κυρίας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος η την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει µε χρόνο ασφάλισης σε άλλο επικουρικό Φορέα, πλην του ΜΤΠΥ
Η αναγνώριση γίνεται µε απόφαση του επικουρικού ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φορέα εισφορά σε ποσοστό 6% επί των αποδοχών που γίνεται η τακτική μηναία εισφορά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Δεν γίνεται κράτηση στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
Η εξόφληση της παραπάνω οφειλής γίνεται µε τη διαδικασία που ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του ίδιου άρθρου.
Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού καταλαμβάνουν και αυτούς που έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία έχουν λάβει σύνταξη από τον κύριο φορέα και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και ρυθμίζεται το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων του κύριου φορέα µε αναστολή της σύνταξης, θα ισχύουν οι ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και η αναστολή της σύνταξης και για τον επικουρικό φορέα.
Με τις παραπάνω διατάξεις καταργούνται οι καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά εισφοράς - εξαγοράς και εξακολουθούν να ισχύουν όσες προβλέπουν μικρότερα ποσοστά.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν τα µέλη οικογενείας του Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στον κλάδο ΕΤΕΑΜ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΛΕΑ) του ΤΑΠ - ΟΤΕ
Ειδικά για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής ασφάλισης, καταργούνται όμως οι διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος 288/85 που αναφέρονται στον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας-ασφάλισης.
Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.