ΙΚΑ 10/04//2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25

 

Θέμα: Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.2676/99

 

Σχετ.: Η αρ. 67/00 εγκύκλιος


Με τη σχετική εγκύκλιο του τμήματός μας, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.2676/99 – ήτοι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου – από το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).

 

Στην ίδια εγκύκλιο είχε τονισθεί ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού αυτού (άρθρο 2 Π.Δ.288/85).
Με την παρούσα και ύστερα από το αρ. πρωτ. Φ21021/4596/200/11-3-05 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - επί υποβληθέντος σ’ αυτό ερωτήματός µας - σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2676/99 (ημερ. ισχύος 5/1/99) που αφορούν τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφ/νων και συντ/χων έχουν εφαρμογή σ’ όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του προαναφερομένου Υπουργείου.
Επομένως αφού και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εφαρμόζονται και στον κλάδο αυτόν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ακόμη και όταν στον κύριο φορέα των συνταξιοδοτουμένων ασφ/νων-συντ/χων που μπορεί να είναι το Δημόσιο ή το ειδικό συντ/κό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλων ΝΠΔΔ δεν έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις αυτές.
Κατόπιν τούτων κατά την εξέταση συντ/κών αιτημάτων απονομής - μετάβασης σύνταξης λόγω θανάτου ασφ/νου-συντ/χου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ δεν θα ερευνάται πλέον το στοιχείο της συντήρησης του επιζώντος συζύγου από το θανόντα (θανούσα) ασφ/νο-συντ/χο, αλλά θα εφαρμόζεται το άρθρο 62 του Ν.2676/99 µε τις αναφερόμενες σ’ αυτό διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την κατάσταση του επιζώντα συζύγου (παροχή εργασίας, συνταξιοδότηση απ’ άλλο επικουρικό ταμείο, ανικανότητα επιζώντος συζύγου, η οποία θα διαπιστώνεται από τη συντ/κή απόφαση του Δημοσίου ή του Φορέα Κύριας Ασφάλισης – άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ.288/85).
Τα δε χορηγούμενα ποσοστά σύνταξης είναι τα οριζόμενα από τις καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ (άρθρο 2 παρ.3 του Π.Δ.288/85). Εννοείται ότι για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ η προϋπόθεση της προηγούμενης συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τη χορήγηση της παροχής.
Κατά τα λοιπά για την εφαρμογή του άρθρου 62 του Ν.2676/99 στον κλάδο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ θα ακολουθείτε τις οδηγίες που κατά καιρούς έχουν δοθεί από το Τμήμα Κύριας Σύνταξης.
Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων έχουν εφαρμογή και στους συντ/χους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, καθόσον σύμφωνα µε τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 55 του Ν.1140/81 ρητά ορίζεται ότι για κάθε θέμα που δεν έχει περιληφθεί στο ισχύον καταστατικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ (όπως αναστολή σύνταξης, στερήσεις και εκπτώσεις εκ των παροχών κλπ) ισχύει η  σχετική νομοθεσία που διέπει το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). Έτσι µε βάση την παραπομπή που προβλέπει το άρθρο 12 του Π.Δ.995/80 ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της περί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσίας (σχετ. και Γ.Ε. Σ60/234/8-10-86).
Περιπτώσεις που έχουν κριθεί και απορριφθεί μπορούν ν’ επανεξετασθούν σύμφωνα µε τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου κατόπιν υποβολής αιτήσεων απ’ τους ενδιαφερόμενους ασφ/νους. Η καταβολή δε δικαιουμένων ποσών συντάξεων δεν μπορεί ν’ ανατρέξει σε χρόνο πέραν της 5ετίας από την υποβολή των αιτήσεων.

Επίσης µε τις οδηγίες της παρούσας κρίνονται και αιτήματα που εκκρεμούν στις υπηρεσίες απονομών συντάξεων ή στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκ/των.