ΙΚΑ 07/04//2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή, από 1/1/2005 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4α άρθρου 3 του Ν.3029/02 και μετά τις αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις από 1/1/2005, όπως αυτές καθορίστηκαν µε την αρ.Φ11321/5811/457/4-3-05 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα όρια συντάξεων των ασφ/νων από 1/1/1993 και μετά, διαμορφώθηκαν σύμφωνα µε τον συνημμένο πίνακα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ 1.1.1993

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟ 1/1/2005

 

 

Κατώτατο όριο: 2004: 419,48 €
Αύξηση από 1.1.2005: 4%

 

Κατηγορία ΣύνταξηςΒασικό Κ.Ο.Κ.Ο. µε 1 παιδίΚ.Ο. µε 2 παιδιά Κ.Ο. µε 3 παιδιά
Αναπηρίας 436,26 458,07485,55 519,53
Μελών Οικογενείας349,00    

 

*Το ποσό του κατωτάτου ορίου µε 3 παιδιά προσαυξάνεται κατά 7% για κάθε επιπλέον παιδί.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: .....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ και τα ειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του ν. 1976/91 αυξάνονται από 1.1.2005 κατά 4%, το οποίο υπολογίζεται  επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2004.

 

Αθήνα 4 Μαρτίου 2005