ΚΑ 30/03/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2005

 

1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων

Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4%, που ισχύει από 1-1-2005 (Υ.Α. Φ11321/5811/457/4-3-05, ΦΕΚ 361/τ.Β./21-3-05), σας κοινοποιούμε τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΑΠΟ 1/1 - 31/12/2005

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ Τ.Η.

ΑΠΟ 0 - 10,34
10,35 - 12,30
12,31 - 14,63
14,64 - 17,19
17,20 - 19,66
19,67 - 22,21
22,22 - 24,58
24,59 - 26,73
26,74 - 29,22
29,23 - 31,36
31,37 - 34,46
34,47 - 37,36
37,37 - 40,63
40,64 - 43,80
43,81 - 46,78
46,79 - 49,77
49,78 - 52,57
52,58 - 55,46
55,47 - 58,47
58,48 - 61,15
61,16 - 63,75
63,76 - 66,61
66,62 - 69,75
69,76 - 72,96
72,97 - 76,13
76,14 - 79,30
79,31 - 82,34
82,35 - 85,62


10η
11η
12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20η
21η
22η
23η
24η
25η
26η
27η
28η

9,73
11,70
14,07
16,17
18,68
21,22
23,56
25,86
28,26
30,53
32,67
35,60
38,78
42,08
44,98
48,05
50,89
53,77
56,69
59,43
62,16
64,78
67,83
71,05
74,22
77,38
80,56
83,55

0 - 7,07

1η ΕΙΔΙΚΗ

7,07


2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών.

Από την αναπροσαρμογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών είναι περιορισμένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούμενες αναμορφώσεις των τιμών των ασφαλιστικών κλάσεων.
Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τις ακόλουθες:

α) Το ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές, διαμορφώνεται από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005, για 1 ημέρα ασφάλισης σε 85,62 ΕΥΡΩ, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 171,24 ΕΥΡΩ (2.85,62) και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2140,50 ΕΥΡΩ (25.85,62). Το ανώτατο όριο αποδοχών δεν ισχύει για τους νεοασφαλισμένους από 1-1-93 (εγκ. ΙΚΑ 73/93).
β) Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήµερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του ΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προσαυξημένο κατά 20%.Το ανώτατο αυτό όριο διαμορφώνεται, για την περίοδο από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005, σε 102,74 ΕΥΡΩ  (85,62.120%) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας. Όπως προαναφέρθηκε, το ανώτατο όριο αποδοχών δεν ισχύει για τους νεοασφαλισμένους από 1-1-93.
γ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες μισθωτών (σερβιτόροι, κομμωτές, κλπ), οι οποίοι αμείβονται µε κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται µε βάση τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι μισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ. 21/2005).

δ) Οι εισφορές για τα µέλη των Σωματείων, Συνεταιρισμών, Συνεργατικών, Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Εφημεριδοπωλών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω, από 1-1-2005, τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί µε απόφαση των ΤΔΕ των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος για το έτος 2005 (εγκ.7/99).
ε) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισμένων στο ΤΑΝΠΥ και ΤΣΑ, θα υπολογίζονται, για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2005, στο νέο Τ.Η. της 11ης ασφαλιστικής κλάσης, που ανέρχεται σε 32,67 ΕΥΡΩ (εγκ. 106/85, 117/85).
Επίσης, στα ίδια ως άνω Τ.Η. και για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους αντίστοιχα, θα υπολογίζονται και οι εισφορές Κλάδου Παροχών Ασθενείας σε χρήμα των ασφ/νων του ΤΣΑ :

i. ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Ν.1073/80 και
ii. επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων (εγκ. 162/85 και 148/88).

στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2005 στο νέο τεκμαρτό της 4ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/1999), που ανέρχεται σε 16,17 ΕΥΡΩ.
ζ) Οι ομογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 1-1-2005 να καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί µε τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί µε βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
η) Για τους ασφαλιζόμενους προαιρετικά (άρθρο 41 ΑΝ 1846/51), από 1-1-2005, οι εισφορές θα υπολογίζονται µε τα νέα Τ.Η. των κλάσεων στα οποία έχουν καταταχθεί.
θ) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνον κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 1-1-2005 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης ( εγκ. 69/94).
ι) Ο υπολογισμός των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και αμειβομένων µε ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/1-31/12/2005, θα γίνεται στο ποσό της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.

3. Καταχώριση αναδρομικών

α) Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., µε τύπο αποδοχών «17» , χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.
β) Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., µε τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.
Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.
Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουνίου 2005.

4. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου και Τ.Η.

Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1-1-2005 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2005 που θα προκύψουν αφ΄ ενός από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και αφ΄ ετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 29-7-2005. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).

5. Αρμόδια όργανα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99

Σύμφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α./12-2-04), οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθμιση των οφειλών κ.λ.π. δεν θα καθορίζονται πλέον µε βάση τον τεκμαρτό μισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά µε τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

6. Αρμοδιότητες Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου Τεχνικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλαμβάνονται του καθορισμού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδομικοτεχνικά έργα προϋπολογισμού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (Εγκ. 50/81). Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται, από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2005, σε 214.050,00 ΕΥΡΩ (2140,50 Χ 100) για την πρώτη περίπτωση και 1.712.400,00 ΕΥΡΩ  (2140,50 Χ 800) για τη δεύτερη περίπτωση.