ΙΚΑ 04/09/2006

Γ.Ε.: Σ42/οικ/8/4-9-2006

 

ΘΕΜΑ: Χορηγείται προσαύξηση στη σύνταξη για τις ημέρες εργασίας για τις οποίες καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές των βαρέων και στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις των εδαφ. δ΄ και ζ΄ της παρ.5 του άρθ.13 του Ν.2367/95 (ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ). Τροποποίηση οδηγιών του Γενικού Εγγράφου Σ42/3/10-3-04.

 

Με το Σ42/3/10-3-2004 Γενικό Έγγραφο – αποδεχόμενοι νομολογία του ΣτΕ - σας γνωρίσαμε ότι το ποσό της σύνταξης των συνταξιοδοτηθέντων με τις διατάξεις των άρθ.2 παρ.7 του Ν.2078/92 και 13 παρ.5 και 7 του Ν.2367/95, θα πρέπει να προσαυξάνεται για τα ημερομίσθια για τα οποία καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές των βαρέων στις περιπτώσεις που αυτοί οι ασφαλισμένοι δε συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των βαρέων, εκτός από τις περιπτώσεις των συνταξιοδοτηθέντων με τις διατάξεις των εδαφ. δ΄ και ζ΄ της παρ.5 του αρθ.13 του Ν.2367/95 δηλ. άνδρες και γυναίκες με 4500 ημέρες εργασίας στα βαρέα & 58 και 54 ετών αντίστοιχα.
Επανεξετάζοντας τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη :

α) ότι με τις διατάξεις του άρθ.22 παρ.14 εδ. α΄ του Ν.1469/84 όπως επαναδιατυπώθηκαν με το άρθ.32 παρ.8 του Ν.1902/90,η προσαύξηση κατά 20% του ποσού της σύνταξης χορηγείται σε ασφαλισμένους που υπήχθησαν στον ΚΒΑΕ, όμως λόγω αλλαγής επαγγελματικής ειδικότητας ή εξαίρεσης των εργασιών και ειδικοτήτων από τους οικείους πίνακες του αρθ.104 του Κ.Α.Α., δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του άρθ.28 παρ.5 εδ. β΄ περ. α΄ του ΑΝ 1846/51 οι οποίες εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο και του άρθ.2 του ΚΒΑΕ και
β) ότι οι διατάξεις των εδαφ. δ΄ και ζ΄ της παρ.5 του άρθρου 13 του Ν.2367/95 στις οποίες ορίζεται αριθμός ημερών εργασίας στα βαρέα είναι ειδικές, χωρίς να κάνουν αναφορά στον ΚΒΑΕ γι΄ αυτό και δεν απαιτείται έρευνα για την συμπλήρωση των κλασσικών προϋποθέσεων των βαρέων (δηλ.3.600 ημέρες εργασίας και 1000 τη δεκαετία ή δεκατριετία),τροποποιούμε τις οδηγίες που σας είχαν δοθεί με το Σ42/3/10-3-04 Γενικό Έγγραφο ως προς την εξαίρεση από τη χορήγηση της εν λόγω προσαύξησης, των συνταξιοδοτηθέντων με τη διάταξη των εδαφ. δ΄και ζ΄ της παρ.5 του άρθ.13 του Ν.2367/95.(ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ).

Έτσι λοιπόν, το ποσό της σύνταξης των συνταξιοδοτουμένων με τις διατάξεις των άρθ.2 και 7 του Ν.2078/92 και 13 παρ.5 και 7 του Ν.2367/95 θα πρέπει να προσαυξάνεται για τα ημερομίσθια για τα οποία καταβλήθηκαν οι πρόσθετες εισφορές των βαρέων, εφόσον βέβαια αυτοί οι ασφαλισμένοι δε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων όπως αυτές αναφέρονται στη διάταξη του άρθ. 28 παρ.5 εδαφ. β΄ περ. α΄ του Α.Ν. 1846/51 όπως ισχύει και στο άρθ.2 του Κ.Β.Α.Ε.
Αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της Διοικητικής διαδικασίας θα κριθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγγράφου.
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί χωρίς την παραπάνω προσαύξηση – λόγω θεμελίωσης δικαιώματος με τις διατάξεις των εδαφ. δ΄ και ζ΄ της παρ.5 του άρθ.13 του Ν.2367/95 - ή απορριπτικές για την εν λόγω προσαύξηση που εκδόθηκαν μετά το Γ.Ε. Σ42/3/10-3-04, θα
πρέπει να αναθεωρηθούν ή να ανακληθούν αντίστοιχα, οίκοθεν όπου αυτό είναι εφικτό ή κατόπιν αίτησης από τους ενδιαφερομένους η οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης.
Όμως, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης ή αναδρομικά μέχρι 5 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που απορρίφθηκε ή έγινε εν μέρει δεκτή (χωρίς την πριμοδότηση) και όχι από την ημερομηνία της νέας αίτησης – όχλησης


Παράδειγμα:

Αίτηση μετά το Γ.Ε.Σ42/3/10-3-04 στις 5/4/2004.
Νέα αίτηση – όχληση μετά το παρόν Γενικό Έγγραφο, στις 10/10/2006.
5ετία αναδρομικά από την αίτηση της 5/4/2004 και πάντως όχι πέραν της έναρξης συνταξιοδότησης.