ΙΚΑ 3/10/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 59

 

Θέμα: Εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις μετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και υπολογισμός της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού στις περιπτώσεις παράτασης της σύνταξης αναπηρίας

 

ΣΧΕΤ : Η 66/2004 Εγκύκλιός μας


Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. Φ.1500/1043/28/26-6-06 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το οποίο δίνονται διευκρινήσεις για τα παραπάνω θέματα και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Ως γνωστόν με τις διατάξεις του αρ.2 του Ν.3232/04 ορίστηκε, τόσο ο τρόπος προσδιορισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οργανισμών που απονέμουν την σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από και προς τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη δαπάνη συνταξιοδότησης, όσο και ο χρόνος προσδιορισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και ο τρόπος απόδοσης των οφειλόμενων ποσών από τον υπόχρεο ασφαλιστικό οργανισμό στους οργανισμούς στους οποίους οφείλεται.
Με τις παραπάνω διατάξεις αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο όλες οι περιπτώσεις άσχετα από τον ασφαλιστικό κίνδυνο που προκάλεσε την συνταξιοδότηση (γήρας, οριστική αναπηρία, θάνατος).
Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων χορήγησης συντάξεων αναπηρίας που δεν είναι οριστικές, όπου διενεργείται ένας διαφορετικός τρόπος διακανονισμού.
Έτσι με τη διάταξη του εδαφ. β΄ της παρ.1 του αρ.2 του Ν.3232/04 ορίστηκε ότι επί των μη οριστικών συντάξεων αναπηρίας, το ποσό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού καθορίζεται από το γινόμενο του ποσού της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στον συμμετέχοντα φορέα και των μηνών καταβολής της σύνταξης, στους οποίους προστίθενται και οι μήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν μεταφέρεται ο χρόνος του απονέμοντα φορέα και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου, όπου ο συνταξιούχος μετά το διακανονισμό θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του απονέμοντα οργανισμού.
Συνεπώς όποιος συνταξιοδοτηθεί λόγω μη οριστικής αναπηρίας θεωρείται συνταξιούχος του απονέμοντα οργανισμού μόνο για το χρονικό διάστημα της μη οριστικής συνταξιοδότησης.
Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης αναπηρίας, εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος στους οργανισμούς στους οποίους είχε υπαχθεί διαδοχικά πριν τη συνταξιοδότηση.
Κατά τον υπολογισμό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού στις συντάξεις αναπηρίας διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις :
 

Α. Παράταση της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας .
Στις περιπτώσεις παράτασης της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού, θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα οργανισμού, όπως υπολογίστηκε κατά την αρχική απονομή της μη οριστικής σύνταξης, χωρίς αυξήσεις, ανεξαρτήτως μεταβολών που ενδέχεται να επέλθουν, όπως μείωση ή αύξηση του ποσοστού αναπηρίας, προσαύξηση απολύτου αναπηρίας, προσαύξηση οικογενειακών βαρών, προσμέτρηση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας κ.λ.π.
Για καλύτερη κατανόηση, σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα :
Σύνταξη αναπηρίας, Π.Α. 80%, χρον.περ.16/3/04-31/3/06, Συμμετέχων ΤΣΑ

Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ           168,75
Τμηματική Σύνταξη ΤΣΑ          278,38
ΣΥΝΟΛΟ                              447,13

Το ποσό των 447,13 € επανεντάσσεται στην 14η ΑΚ και χορηγείται το ποσό των 480,46 €, οπότε η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ, για τον υπολογισμό της επιβάρυνσής του, διαμορφώνεται σε 299,13€

480,46  Χ   278,38 = 299,13 €
               447,13

Η δε επιβάρυνση του ΤΣΑ, για την χρονική περίοδο 16/3/04 – 31/3/06, ανέρχεται σε 299,13 Χ 28 μήνες = 8.375,64 € (δεν υπολογίστηκε στην επιβάρυνση ο 3/04 γιατί η συντ/ση είναι μικρότερη των 16 ημερών).
Στη συνέχεια παρατείνεται η σύνταξη από 1/4/06 μέχρι 31/12/07 το δε ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 50%.
Οπότε η επιβάρυνσή του ΤΣΑ, για την χρονική περίοδο 1/4/06-31/12/07, ανέρχεται σε 299,13 Χ 25 μήνες = 7.478,25 €


Β . Μονιμοποίηση της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας.
Αν μονιμοποιηθεί η μη οριστική σύνταξη αναπηρίας, το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί εκ νέου την ημερομηνία μονιμοποίησης, σαν να χορηγείται η σύνταξη για πρώτη φορά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3232/04 (εκ νέου αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες οργανισμούς) και για την επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα έχει εφαρμογή η παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3232/04, δηλαδή, η επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα είναι το γινόμενο της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα, όπως θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία της μονιμοποίησης, με τους μήνες καταβολής της σύνταξης (14) και τον αναλογιστικό συντελεστή αναπηρίας.

Γ. Μετατροπή της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος

Στις περιπτώσεις που χορηγείται μη οριστική σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, το ποσό της οποίας έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3232/04, η δε επιβάρυνση με τις διατάξεις του εδαφ.β΄παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3232/04 και στη συνέχεια υποβληθεί αίτημα για μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος, θα κριθεί εκ νέου το αίτημα (αρμοδιότητα, θεμελίωση, ποσό), με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μετατροπή της σύνταξης και τούτο διότι ασκείται ένα νέο δικαίωμα, βάσει του οποίου θα πρέπει να συνυπολογισθεί ο χρόνος του άλλου οργανισμού για απονομή σύνταξης γήρατος.

Επειδή ενδέχεται να αλλάζει ο απονέμων τη σύνταξη οργανισμός, για το λόγο αυτό, η σύνταξη αναπηρίας θα διακόπτεται στο τέλος του μήνα της υποβολής της αίτησης για μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος.

Όσον αφορά την επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα έχει εφαρμογή η παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3232/04, δηλαδή, η επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα είναι το γινόμενο της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα όπως θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία της μετατροπής της σύνταξης, με τους μήνες καταβολής της σύνταξης (14) και τον αναλογιστικό συντελεστή γήρατος .

Όμως, επειδή είναι πιθανόν οι μήνες καταβολής της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας να είναι λιγότεροι από τους προκαθορισθέντες με την απόφαση συνταξιοδότησης της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας (υποβολή αίτησης για μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας πριν την λήξη της), τα επί πλέον ποσά που έχει προκαταβάλει ο

συμμετέχων με τον προσωρινό διακανονισμό της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, θα συμψηφίζονται με τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης γήρατος.

Για καλύτερη κατανόηση σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα :

Σύνταξη αναπηρίας, Π.Α. 80%, χρον.περ.16/3/04-31/3/06, Συμμετέχων ΤΣΑ

Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ 168,75

Τμηματική Σύνταξη ΤΣΑ 278,38

ΣΥΝΟΛΟ 447,13

Το ποσό των 447,13 € επανεντάσσεται στην 14η ΑΚ και χορηγείται το ποσό των 480,46 €, οπότε η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ, για τον υπολογισμό της επιβάρυνσής, του διαμορφώνεται σε 299,13€

480,46 Χ 278,38 = 299,13 €

              447,13

Η δε επιβάρυνση του ΤΣΑ, για την χρονική περίοδο 16/3/04 – 31/3/06, ανέρχεται σε 299,13 Χ 28 μήνες = 8.375,64 €

Την 10η/1/2006 υποβάλλεται αίτημα για μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος.

Ύστερα από νέα αλληλογραφία με το ΤΣΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα του Ιδρύματος και να γνωστοποιηθούν εκ μέρους του ΤΣΑ (με βάση το από 10/1/2006 αίτημα), τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξής του (χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, Κ.Ο. αυτοτελές κ.λ.π) χορηγούμε πλήρη σύνταξη γήρατος από 1/2/2006

Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ 182,55

Τμηματική Σύνταξη ΤΣΑ 301,35

ΣΥΝΟΛΟ                     483,90

Επανένταξη στην 14η ΑΚ γιατί το ποσό των 519,65 € διασφαλίζει το ποσό των 483,90 €.

Οπότε η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ, για τον υπολογισμό της επιβάρυνσής του, διαμορφώνεται σε 323,61€

519,65 Χ 301,35 =323,61€

              483,90

και επομένως η επιβάρυνση του ΤΣΑ, για τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης γήρατος, ανέρχεται σε 70.123,70 €

323,61€ Χ 14 Χ 15.478 (αναλογιστικός συντελεστής γήρατος ανδρών 65 ετών)=70.123,70 €

Όμως επειδή το ΤΣΑ με τον προσωρινό διακανονισμό της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας έχει προκαταβάλει το ποσό των 598,26€ (299,13 Χ 2 μήνες) αυτό θα συμψηφιστεί με τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης γήρατος και η επιβάρυνση του ΤΣΑ θα ανέλθει στο ποσό των 69.525,44 € (70.123,70 –598,26)

 

Δ. Μεταβίβαση της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας λόγω θανάτου συντ/χου.

Στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, το ποσό της οποίας έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3232/04, η δε επιβάρυνση με τις διατάξεις του εδαφ. β΄ παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3232/04 και πριν τη λήξη επέλθει ο θάνατος, το αίτημα για μεταβίβαση της σύνταξής του στα μέλη οικογένειάς του θα κριθεί με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους (αρμοδιότητα, θεμελίωση, ποσό).

Με την αίτηση αυτή ασκείται νέο δικαίωμα και θα αντιμετωπίζεται όπως η απονομή σύνταξης θανάτου ασφαλισμένου.

Όσον αφορά την επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα έχει εφαρμογή η παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3232/04, δηλαδή, η επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα είναι το γινόμενο της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα όπως θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη θανάτου, με τους μήνες καταβολής της σύνταξης (14) και με τον αναλογιστικό συντελεστή θανάτου.

Όμως, επειδή είναι πιθανόν οι μήνες καταβολής της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας να είναι λιγότεροι από τους προκαθορισθέντες με την απόφαση συνταξιοδότησης της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας (θάνατος πριν την λήξη της μη

οριστικής σύνταξης αναπηρίας), τα επί πλέον ποσά που έχει προκαταβάλει ο συμμετέχων με τον προσωρινό διακανονισμό της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, θα συμψηφίζονται με τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης θανάτου.

Για καλύτερη κατανόηση, σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα :

Σύνταξη αναπηρίας, Π.Α. 80%, χρον.περ.16/3/04-31/3/06,Συμμετέχων ΤΣΑ

Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ 168,75

Τμηματική Σύνταξη ΤΣΑ 278,38

ΣΥΝΟΛΟ 447,13

Το ποσό των 447,13 € επανεντάσσεται στην 14η ΑΚ και χορηγείται το ποσό των 480,46 €, οπότε η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ, για τον υπολογισμό της επιβάρυνσής του, διαμορφώνεται σε 299,13€

480,46 Χ 278,38 = 299,13 €

447,13

Η δε επιβάρυνση του ΤΣΑ, για την χρονική περίοδο 16/3/04 – 31/3/06, ανέρχεται σε 299,13 Χ 28 μήνες = 8.375,64 €

Tην 27η/1/2006 επέρχεται ο θάνατος και η χήρα με την από 20/2/2006 αίτησή της ζητά να της μεταβιβαστεί η σύνταξη.

Ύστερα από νέα αλληλογραφία με το ΤΣΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα του Ιδρύματος και να γνωστοποιηθούν εκ μέρους του ΤΣΑ (με βάση το από 20/2/2006 αίτημα), τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξής της (χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, Κ.Ο., αυτοτελές κ.λ.π) η τμηματική σύνταξη του ΙΚΑ την 1/2/2006,1η επόμενου μήνα μετά τον θάνατο, ανέρχεται σε 182,55 € και του ΤΣΑ σε 253,22 €.

Τμηματική Σύνταξη ΙΚΑ 182,55

Τμηματική Σύνταξη ΤΣΑ 253,22

Επανένταξη στην 12η ΑΚ γιατί το ποσό των 439,61€ διασφαλίζει το ποσό των 435,77€ (άθροισμα τμηματικών συντάξεων) και το ποσό που δικαιούται η δικαιούχος είναι 307,73 € (439,61 Χ 70%) πλήν όμως της χορηγείται το Κ.Ο. θανάτου δηλαδή : 400,82€

Οπότε η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ, για τον υπολογισμό επιβάρυνσής του, διαμορφώνεται σε 232,91€

400,82 Χ 253,22 = 232,91€

             435,77

και επομένως η επιβάρυνση του ΤΣΑ, για τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης θανάτου, ανέρχεται σε 60.372,60 €

232,91 Χ 14 Χ 18,515 (αναλογιστικός συντελεστής θανάτου ανδρών, χήρα 58 ετών)= 60,372,60 € .

Όμως επειδή το ΤΣΑ με τον προσωρινό διακανονισμό της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας έχει προκαταβάλει το ποσό των 598,26 € ( 299,13 χ 2 μήνες ) αυτό θα συμψηφιστεί με τον οριστικό διακανονισμό της σύνταξης θανάτου και η επιβάρυνση του ΤΣΑ θα ανέλθει στο ποσό των 59.774,34 € (60.372,60 – 598,26 ).

 

Με την ευκαιρία και προς συμπλήρωση των οδηγιών που έχουν δοθεί με την Εγκ.66/04 διευκρινίζουμε τα εξής :

1. Στις περιπτώσεις που συμμετέχων φορέας είναι το ΝΑΤ, για τον υπολογισμό της τμηματικής του σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1β΄του Ν.3232/04, οι συντάξιμες αποδοχές του, θα πολλαπλασιάζονται με το ποσοστό του που ανέρχεται σε 2% για κάθε 360 ημέρες (σελ. 10-11 της εγκ.66/04).

2. Με την Εγκ.66/04 δεχτήκαμε, ότι στο βασικό ποσό της ασφαλιστικής κλάσης της επανένταξης, θα υπολογίζονται η προσαύξηση των οικογενειακών βαρών (ΟΒ), του επιδόματος απολύτου αναπηρίας (Ε.Α.Α.) καθώς και τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών.

Στις περιπτώσεις μειωμένων συντάξεων, η μείωση γίνεται στο βασικό ποσό της σύνταξης και οι προσαυξήσεις για τα τέκνα υπολογίζονται στο μειωμένο ποσό ενώ η προσαύξηση συζύγου δεν μειώνεται (1,5 ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη).

Όταν όμως χορηγείται το Κ.Ο. σε μειωμένη σύνταξη, η μείωση γίνεται στο βασικό κατώτατο όριο και μετά προστίθενται οι προσαυξήσεις.

Έτσι οι προσαυξήσεις για το(η)ν σύζυγο και τα παιδιά δεν μειώνονται (για το έτος 2006 : προσ. συζύγου = 33,40 € προσ. παιδιού = 22,25 € ).

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να διορθώσετε το 4ο παράδειγμα της εγκ.66/04 αντικαθιστώντας την σελ.19 με την αντίστοιχη που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.

3. Κατά τον υπολογισμό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου, ο απονέμων οργανισμός υπολογίζει στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την επανένταξη ή το Κ.Ο) με τον αριθμό των καταβαλλόμενων ετήσιων συντάξεων, τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών (σύμφωνα με τη νομοθεσία του)

και το ποσό που προκύπτει το πολλαπλασιάζει με τον αναλογιστικό συντελεστή του κάθε μέλους.

Όταν όμως υπάρχει ένα δικαιοδόχο μέλος τότε η επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα υπολογίζεται ως εξής :

Ποσό καταβαλλόμενης σύνταξης ΙΚΑ Χ ποσό τμηματικής σύνταξης συμμετέχοντα

                                                         ¶θροισμα τμηματικών συντάξεων ΙΚΑ και συμμετέχοντα

Χ 14 Χ αναλογιστικό συντελεστή (Εγκ.66/04 σελ.30-31)

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να διορθώσετε το 5ο παράδειγμα της Εγκ.66/04 αντικαθιστώντας τις σελ.20-21 με τις αντίστοιχες, που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται από τους πίνακες 1 έως 7 του άρθρου 3 του Ν.3232/04, αναλογιστικός συντελεστής, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος. Π.χ σύνταξη θανάτου σε τέκνο ανάπηρο 32 ετών. Αναλογιστικός συντελεστής θα είναι 0,987 (πίνακας 4 αναλογιστικός Συντελεστής σύνταξης λόγω θανάτου ορφάνιας) που αντιστοιχεί σε ηλικία 24 ετών.

Π.χ Σύνταξη γήρατος σε πάσχοντα από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 32 ετών. Αναλογιστικός συντελεστής θα είναι 24,384 (πίνακας 1 Αναλογιστικός συντελεστής σύνταξη λόγω γήρατος ανδρών) που αντιστοιχεί σε ηλικία 40 ετών.

5. Ως γνωστόν, οι αναλογιστικοί συντελεστές που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 7 του άρθρου 3 του Ν.3232/04, καθορίζονται από την ηλικία του ασφαλισμένου, την αιτία συνταξιοδότησης και το ποσοστό χηρείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού.

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον αναλογιστικό συντελεστή, σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνουμε υπόψη μας την ηλικία του αιτούμενου την σύνταξη, κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Π.χ α) Κατά την υποβολή της αίτησης η ασφαλισμένη είναι 56 ετών, και 5μηνών.Ως αναλογιστικό συντελεστή θα λάβουμε υπόψη μας αυτόν που αντιστοιχεί σε ηλικία 56 ετών.

β) Κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος είναι 61 ετών, και 6 μηνών. Ως αναλογιστικό συντελεστή θα λάβουμε υπόψη μας αυτόν που αντιστοιχεί σε ηλικία 62 ετών.

6. Κατά τον προσδιορισμό του ποσού επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού

στις περιπτώσεις χορήγησης μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, εκτός των άλλων, λαμβάνουμε υπόψη μας τους μήνες καταβολής της σύνταξης στους οποίους προστίθεται και οι μήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας.

Προκειμένου να υπολογίσουμε τους μήνες καταβολής θα θεωρούμε ότι:

α) εάν καταβάλλεται η σύνταξη από 16 ημέρες και άνω θα λογίζεται μήνας και

β) εάν καταβάλλεται η σύνταξη των μηνών Απριλίου, Δεκεμβρίου και Αυγούστου τότε θα συνυπολογίζονται και τα αντίστοιχα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα αδείας.

π.χ Χορήγηση σύνταξης μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας

από 17/4/2005 μέχρι 30/4/2007 28 μήνες.

7. Κατά τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης και ειδικότερα ο επιμερισμός

του Κ.Ο. θα γίνεται σ’ όλες τις συντ/κές περιπτώσεις ανεξάρτητα αν πρόκειται για συντ/ση προσώπων που παίρνουν και άλλη σύνταξη από το Δημόσιο, Ελλήνων Υπηκόων που αναγνωρίζουν χρόνο στην αλλοδαπή με το Ν.1469/84 και δεν έχουν 3000 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα, εργαζόμενων συντ/χων κ.λ.π. ( Εγκ. 104/93 ).

8. Όταν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου αναλάβουν εργασία, με αποτέλεσμα το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης να υποστεί τους περιορισμούς του άρθρου 63 του Ν.2676/99 ή του άρθρου 8 του Ν.2592/98, για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού θα λαμβάνουμε υπόψη το αρχικό καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης χωρίς την μείωση.

Περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά, θα αναθεωρηθούν ή θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ανεξάρτητα του χρόνου επανεξέτασής των.

 

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ποσοστά μειώσεων που θεμελιώνεται το δικαίωμα στις περιπτώσεις των μειωμένων συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας και αναπηρίας – να μας διασφαλίζει το συνολικό ποσό σύνταξης.

Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων αν η τμηματική μας σύνταξη προέκυψε από τον προνομιακό υπολογισμό (σαν συμφερότερος από τους άλλους υπολογισμούς) τότε ο τρόπος της επανένταξης είναι τελείως διαφορετικός από τα παραπάνω.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναζητούμε μια ασφ/κή κλάση της οποίας το ποσό του 60% του 25πλάσιού της -μειωμένο με το ποσοστό μείωσης που θεμελιώνεται το δικαίωμα στις μειωμένες συντάξεις αναπηρίας -να μας διασφαλίζει το συνολικό ποσό σύνταξης (προνομιακή επανένταξη ).

Στο βασικό ποσό της ασφ/κής κλάσης (Α.Κ.) της επανένταξης ή στο ποσό της προνομιακής επανένταξης, θα υπολογίζονται η προσαύξηση των οικογενειακών βαρών (Ο.Β), του επιδόματος απολύτου αναπηρίας (Ε.Α.Α.) καθώς και τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών.

Αν το ποσό της ασφ/κής κλάσης της επανένταξης προσαυξημένο με τις ανάλογες προσαυξήσεις είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο (πλήρες ή μειωμένο) προσαυξημένο με τις ανάλογες προσαυξήσεις (Ο.Β. ή Ε.Α.Α. ή Κ.Ο. + πριμ ημερών), τότε θα γίνεται αναγωγή στο κατώτατο όριο εφόσον ο συντ/χος το δικαιούται (δεν είναι διπλ/χος, εργαζόμενος κλπ).

Τέλος αν το συνολικό ποσό σύνταξης επανενταχθεί στην ανωτάτη (28η) ασφ/κή κλάση ή στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων επανενταχθεί σε κάποια ασφ/κή κλάση το ποσό της οποίας περιοριστεί στο 25πλάσιο της 10ης ασφ/κής κλάσης και το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει (από την κλάση της επανένταξης) είναι μικρότερο (από το συνολικό ποσό), τότε θα χορηγηθεί το συνολικό ποσό σύνταξης και η διαφορά (του ποσού της επανένταξης μέχρι αυτό) θα παραμείνει προσωρινό επίδομα το οποίο θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων.

Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

:

Ασφ/νος 65 ετών υποβάλλει την 5/3/2004 αίτηση στο ΙΚΑ για σύνταξη γήρατος με συμμετοχή του ΤΑΕ στη δαπάνη συνταξιοδότησης. Έχει πραγματοποιήσει στο Ίδρυμα 1500 Η.Ε. και στο ΤΑΕ 3000 Η.Ε. Το Ίδρυμα είναι ο τελευταίος φορέας και απονέμων. Κατατάσσεται στην 8η Α.Κ.

Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως εξής:

Α. Υπολογίζουμε την Τμηματική μας Σύνταξη

1. ΕΟΔ 254,67 x 1500 = 84,89 Ευρώ

                   4500

2. ΕΚΟ 392,16 x 1500 = 130,72 Ευρώ (μεγαλύτερο)

                4500

3. Αυτοτελές: Δεν έχει.

 • 1. Συντάξιμες αποδοχές που μας έχει γνωρίσει το ΤΑΕ: 440,00 Ευρώ

   

  Β. Υπολογίζουμε την Τμηματική Σύνταξη του ΤΑΕ

    Υπολογισμός με βάση το ποσοστό του:

    440,00 x 2,85% x 3000 = 125,40 Ευρώ

                                300

    2. Κ.Ο. γήρατος που μας έχει γνωρίσει το ΤΑΕ: 398,00 Ευρώ

    ΕΚΟ: 398,00 x 3000 = 265,33 Ευρώ (μεγαλύτερο)

                  4500

    3. Αυτοτελές: Δεν έχει : ¶θροισμα Τμηματικών Συντάξεων ΙΚΑ + ΤΑΕ

    Συνολικό Ποσό Σύνταξης

    130,72 Ευρώ + 265,33 Ευρώ = 396,05 Ευρώ

    Γ

    . Επανένταξη

    Με βάση τις 4500 Η.Ε. και ποσό 396,05 Ευρώ αναζητούμε μια ασφ/κή κλάση το ποσό της οποίας να μας διασφαλίζει 396,05 Ευρώ.

    Ασφ/κή κλάση Επανένταξης 17η με 4500 Η.Ε. μας δίνει 407,75 Ευρώ.

    Κ.Ο. γήρατος: 392,16 Ευρώ.

    Επειδή το ποσό της 17ης Α.Κ. είναι μεγαλύτερο από το Κ.Ο., καταβάλλεται το ποσό των 407,75 Ευρώ.

    Δ. Τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου ποσού στο Ίδρυμα από το ΤΑΕ

    Το ποσό της τμηματικής σύνταξης του ΤΑΕ είναι 265,33 Ευρώ. Επειδή όμως χορηγήσαμε στον ανωτέρω 407,75 Ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων (396,05 Ευρώ), το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης θα επιμεριστεί με το λόγο της τμηματικής σύνταξης του ΤΑΕ δια του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων ΙΚΑ+ΤΑΕ, προκειμένου να υπολογίσουμε το ποσό της τμηματικής σύνταξης του ΤΑΕ με βάση το οποίο θα καθοριστεί η επιβάρυνσή του:

    273,17 Ευρώ x 265,33 Ευρώ = 273,17 Ευρώ

    396,05 Ευρώ

    Επομένως η επιβάρυνση του ΤΑΕ είναι:

    273,17 Ευρώ x 14 (μήνες) x 15,478 (Πίνακας 1. Αναλογιστικός Συντελεστής σύνταξης λόγω γήρατος ανδρών, 1η στήλη ηλικία ασφ/νου στην προκειμένη περίπτωση 65 ετών και στην ίδια οριζόντια γραμμή στη στήλη 70% διότι αυτό είναι το ποσοστό χηρείας για το ΙΚΑ) = 59.193,75 Ευρώ.

    Παράδειγμα 2ο

    :

    Ασφ/νος 60 ετών υποβάλλει την 1/3/2004 αίτηση στο ΙΚΑ για σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ και με συμμετοχή του ΤΕΒΕ στην δαπάνη συνταξιοδότησης. Έχει πραγματοποιήσει στο Ίδρυμα 5000 Η.Ε. και στο ΤΕΒΕ 4000 Η.Ε. Το Ίδρυμα είναι ο τελευταίος φορέας, απονέμων και έχει αυτοτελές δικαίωμα στο ΙΚΑ. Έχει καταταγεί στην 17η Α.Κ. με βάση τις αποδοχές της τελευταίας 5ετίας. Έχει σύζυγο και 1 τέκνο.

     

    Γ. Επανένταξη

    Με βάση τις 5000 Η.Ε. και ποσό 605,94 Ευρώ αναζητούμε μια ασφ/κή κλάση το ποσό της οποίας μειωμένο κατά 25% να μας διασφαλίζει 605,94 Ευρώ.

    Η 28η Α.Κ. με 5000 Η.Ε. και μείωση 25% μας δίνει το ποσό 516,44 Ευρώ, το οποίο όμως είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό σύνταξης 605,94, οπότε θα χορηγήσουμε προσωρινό επίδομα την διαφορά του ποσού της 28ης Α.Κ. (516,44 Ευρώ) μέχρι του συνολικού ποσού σύνταξης (605,94 Ευρώ).

    Όμως στο μειωμένο ποσό σύνταξης 516,44 € υπολογίζονται οι προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών.

    Επομένως ο ανωτέρω επανεντάσσεται στην 28η Α.Κ. και έχουμε

    ποσό 28ης Α.Κ. 516,44 Ευρώ

    προσωρινό επίδομα 89,50 Ευρώ

    Συνολικό ποσό σύνταξης 605,94 Ευρώ

    Προσαύξηση συζύγου 34,94 Ευρώ

    Προσαύξηση 2 τέκνων 35% 180,75 Ευρώ (όχι μεγαλύτερο από 35% του

    25πλάσιου της 10ης Α.Κ.)

    Ποσό καταβαλλόμενης Σύνταξης 821,63 Ευρώ

    Συγκρινόμενο το ποσό των 821,63 Ευρώ με το Κ.Ο. μειωμένο κατά 25% + προσαύξηση συζύγου και 2 τέκνων = 362,71 Ευρώ καταβάλλεται το ποσό των 821,63 Ευρώ, γιατί είναι μεγαλύτερο.

    Δ. Τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου ποσού στο Ίδρυμα από το ΤΕΒΕ

    Το ποσό της τμηματικής σύνταξης του ΤΕΒΕ είναι 389,20 Ευρώ. Επειδή όμως χορηγήσαμε στον ανωτέρω 821,63 Ευρώ ποσό μεγαλύτερο από το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων (605,94 Ευρώ) το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης θα επιμεριστεί με το λόγο της τμηματικής σύνταξης του ΤΕΒΕ δια του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων ΙΚΑ+ΤΕΒΕ, προκειμένου να υπολογίσουμε το ποσό του ΤΕΒΕ με βάση το οποίο θα καθοριστεί η επιβάρυνσή του:

    821,63 Ευρώ x 389,20 Ευρώ = 527,74 Ευρώ

    605,94 Ευρώ

    Στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας που δεν είναι οριστικές το ποσό της επιβάρυνσης καθορίζεται από το γινόμενο του ποσού της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στον συμμετέχοντα, στην προκειμένη περίπτωση (527,74 Ευρώ), και των μηνών καταβολής της σύνταξης, στους οποίους προστίθενται και οι μήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας (στην προκειμένη περίπτωση 29 μήνες).

    ¶ρα η επιβάρυνση του ΤΕΒΕ είναι: 527,74 Ευρώ x 29 = 15.304,46 Ευρώ.

    Παράδειγμα 5ο

    :

    Ασφ/νη 39 ετών υποβάλλει την 3/3/2004 αίτηση στο Ίδρυμα για σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου της από εργατικό ατύχημα, για την ίδια και το 14 ετών ανήλικο τέκνο της και με συμμετοχή του ΤΕΒΕ στη δαπάνη συντ/σης. Ο θανών έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ιδρύματος 2000 Η.Ε. και στο ΤΕΒΕ 4000 Η.Ε. Το Ίδρυμα είναι τελευταίος φορέας και απονέμων. Κατατάσσεται στην 18η Α.Κ.

    Η σύνταξη θα υπολογιστεί ως εξής:

    Α. Υπολογίζουμε την Τμηματική μας Σύνταξη

    1. ΕΟΔ 492,40 x 2000 = 164,13 Ευρώ

                     6000

    2. ΕΚΟ 352,93 x 2000 = 117,64 Ευρώ

                      6000

    3. Αυτοτελές: 369,30 Ευρώ

    4. Προνομιακός Υπολογισμός: 25πλάσιο 18ης Α.Κ. x 60% = 1231,00 x 60% = =738,60 → περιορισμός 25πλάσιο 10ης 699,00 Ευρώ (μεγαλύτερο)

    Β. Υπολογίζουμε την Τμηματική Σύνταξη του ΤΕΒΕ

    1. Συντάξιμες αποδοχές που μας έχει γνωρίσει το ΤΕΒΕ: 600,00 Ευρώ

    Ποσό Βασικής Σύνταξης ΤΕΒΕ: 156,00 Ευρώ

    Υπολογισμός με βάση το ποσοστό του:

    600,00 x 3% x 4000 = 240,00 Ευρώ

                           300

    Αναλογία Βασικής Σύνταξης ΤΕΒΕ: 156,00 x 4000 = 104,00 Ευρώ

                                                                      6000

    Τμηματική Σύνταξη ΤΕΒΕ με βάση το ποσοστό του:

    240,00 Ευρώ + 104,00 Ευρώ = 344,00 Ευρώ (μεγαλύτερο)

    2. Κ.Ο. θανάτου που μας έχει γνωρίσει το ΤΕΒΕ: 288,00 Ευρώ

    ΕΚΟ: 288,00 x 4000 = 192,00 Ευρώ

                  6000

    3. Αυτοτελές: Δεν έχει. ¶θροισμα Τμηματικών Συντάξεων ΙΚΑ+ΤΕΒΕ

    Συνολικό Ποσό Σύνταξης:

    699,00 Ευρώ + 344,00 Ευρώ = 1043,00 Ευρώ

     

    Γ

    . Επανένταξη

    Με βάση το ποσό 1043,00 Ευρώ αναζητούμε μια ασφ/κή κλάση που το 60% του 25πλάσιού της να μας διασφαλίζει το ποσό 1043,00 Ευρώ (προνομιακή επανένταξη).

    Επανεντάσσεται στην 26η Α.Κ. (1771,50 - 25πλάσιο 26ης x 60% = 1062,90 Ευρώ)γιατί το ποσό των 1062,90 Ευρώ μας διασφαλίζει το συνολικό ποσό σύνταξης 1043,00 Ευρώ.

     

    Επειδή όμως πρόκειται για εργατικό ατύχημα γίνεται περιορισμός στο 25πλάσιο της 10ης Α.Κ. (699,00 Ευρώ) και η διαφορά του 25πλάσιου της 10ης Α.Κ. μέχρι του συνολικού ποσού σύνταξης (1043,00 Ευρώ) θα καταβληθεί σαν προσωρινό επίδομα.

    1062,90 Ευρώ περιορισμός στο 25πλάσιο της 10ης 699,00 Ευρώ

    προσωρινό επίδομα 344,00 Ευρώ

                                 1043,00 Ευρώ

    Στο ποσό των 1043,00 Ευρώ θα υπολογιστούν τα ποσοστά των δικαιοδόχων μελών.

    Ποσοστό χήρας 1043,00 x 70% = 730,10 Ευρώ

    Ποσοστό τέκνου 1043,00 x 20% = 208,60 Ευρώ

    Σύνολο:                                        938,70 Ευρώ

    Συγκρινόμενο το ποσό των 938,70 Ευρώ με το Κ.Ο. θανάτου (352,93 Ευρώ) καταβάλλεται το ποσό των 938,70 Ευρώ γιατί είναι μεγαλύτερο.

    Επειδή καταβάλλεται στην ανωτέρω το ποσό των 938,70 Ευρώ, ποσό μικρότερο από το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων (1043,00 Ευρώ),( δεδομένου ότι πρόκειται για σύνταξη θανάτου και το ποσοστό των δικαιοδόχων μελών είναι το 90%), το προσωρινό επίδομα διαμορφώνεται σε Ευρώ 309,60 [938,70 Ευρώ-629,10 Ευρώ (699,00 Χ90%) ]

    Δ. Τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου ποσού στο Ίδρυμα από το ΤΕΒΕ

    Το ποσό της τμηματικής σύνταξης του ΤΕΒΕ είναι 344,00 Ευρώ. Επειδή όμως χορηγήσαμε στην ανωτέρω 938,70 Ευρώ ποσό μικρότερο από το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων (1043,00 Ευρώ), δεδομένου ότι πρόκειται για σύνταξη θανάτου και το ποσοστό των δικαιοδόχων μελών είναι το 90%, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του ΤΕΒΕ θα επιμεριστεί με το λόγο της τμηματικής σύνταξης του ΤΕΒΕ δια του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων ΙΚΑ+ΤΕΒΕ, προκειμένου να υπολογίσουμε το ποσό του ΤΕΒΕ με βάση το οποίο θα καθοριστεί η επιβάρυνσή του:

    938,70 Ευρώ x 344,00 Ευρώ = 309,60 Ευρώ

                           1043,00 Ευρώ

    309,60 Ευρώ x 14 = 4.334,40 Ευρώ

    χήρα 39 ετών: Ποσοστό δικαιοδόχου μέλους 70/90

    4.334,40 Ευρώ x 70/90 x 24,909 (πίνακας 3 αναλογιστικός συντελεστής σύνταξης λόγω χηρείας -θάνατος ανδρών- ηλικία χήρας κατά τη συνταξιοδότηση 39 ετών) = 83.973,22 Ευρώ

    τέκνο 14 ετών: Ποσοστό δικαιοδόχου μέλους 20/90

    4.334,40Ευρώ x 20/90 x 9,403 (πίνακας 4 αναλογιστικός συντελεστής σύνταξης λόγω θανάτου -ορφάνια- ηλικία ορφανού κατά την συνταξιοδότηση 14 ετών) = 9.056,97 Ευρώ

    Σύνολο: 83.973,22 Ευρώ + 9.056,97 Ευρώ = 93.030,19 Ευρώ

    Επομένως η επιβάρυνση του ΤΕΒΕ είναι 93.030,19 Ευρώ

     

    V.EΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

    ¶ρθρο 1 παρ.4 Ν.3232/04

    Οι διατάξεις του αρ.69 του Ν.2084/92 προβλέπουν πότε επιβαρύνονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί με την δαπάνη της συνταξιοδότησης.

    Σύμφωνα μ’ αυτές ο συμμετέχων Οργανισμός επιβαρύνεται με τη δαπάνη συνταξιοδότησης όταν ο ασφ/νος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του, οπότε και καταβάλλεται στον ασφ/νο το ποσό σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης.

    Αν ο Οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη χορηγεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη από την ηλικία με την οποία συνταξιοδοτούνται οι ασφ/νοι που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ, ο συμμετέχων Οργανισμός επιβαρύνεται με τη δαπάνη συνταξιοδότησης, όταν ο ασφ/νος συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση των υπαγομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οπότε και καταβάλλεται στον ασφ/νο το ποσό της σύνταξης που του αναλογεί και γίνεται η απόδοση της σχετικής επιβάρυνσης (εγκ.43/93, 44/98, 33/01).

    Με το αρθ.1 παρ.4 του Ν.3232/04 εισάγεται η δυνατότητα, κατ’ επιλογή του ασφ/νου με αίτηση που υποβάλλει στον απονέμοντα, η τμηματική σύνταξη του συμμετέχοντα να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτή του απονέμοντα, μειωμένη όμως, κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 (αναλογικά για κάθε μήνα 0,25%).

    Τα όρια ηλικίας συμμετοχής του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 είναι για τους άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους, για τις γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους και για τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων της 35ετίας και 37ετίας το 58ο έτος και χωρίς όριο ηλικίας αντίστοιχα.

    Περιπτώσεις που κρίθηκαν με το προηγούμενο καθεστώς, (άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.1405/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.1902/90) κατά τις οποίες ο απονέμων οργανισμός έχει χορηγήσει την τμηματική του σύνταξη αλλά η συμμετοχή μας δεν έχει γνωστοποιηθεί, γιατί ο ασφ/νος θα συμπληρώσει το όριο ηλικίας του μελλοντικά (μετά την 12/2/2004) δεν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Ν.3232/04 , αλλά οι διαταξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 , γιατί το συντ/κό δικαίωμα κρίθηκε με το καθεστώς που ίσχυε κατά την υποβολή της αίτησης για σύνταξη και επομένως δεν θεωρούνται εκκρεμείς περιπτώσεις.

    Παράδειγμα : Ασφ/νη 45 ετών υποβάλλει την 5/3/2004 αίτηση στο ΤΣΠ-ΕΤΕ για σύνταξη γήρατος σαν μητέρα ανηλίκου τέκνου και με συμμετοχή του ΙΚΑ στη δαπάνη συνταξιοδότησης. Έχει πραγματοποιήσει στο ΤΣΠ-ΕΤΕ 5500 Η.Ε. και στο ΙΚΑ 2000 Η.Ε. Το ΤΣΠ-ΕΤΕ είναι ο τελευταίος φορέας και απονέμων.


     

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

     

    Αθήνα, 26/6/2006

    Α.Π.Φ. 1500/1043/28 

     


    ΘΕΜΑ : Σχετικά με την εφαρμογή του αρ.1 και 2 του ν.3232/04 στις περιπτώσεις μετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και τρόπου επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού στις περιπτώσεις παράτασης της σύνταξης αναπηρίας.


    Σχετ.; Το Γ 23/58/4.1.2006 έγγραφο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.


    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Α. Από τις διατάξεις του αρ.2 του ν.3232/04 ορίστηκε τόσο ο τρόπος προσδιορισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οργανισμών που απονέμουν την σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από και προς τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη δαπάνη συνταξιοδότησης, όσο και ο χρόνος προσδιορισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και ο τρόπος απόδοσης των οφειλομένων ποσών από τον υπόχρεο ασφαλιστικό οργανισμό στους οργανισμούς στους οποίους οφείλεται.
    Από τις παραπάνω διατάξεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όλες οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης άσχετα από τον ασφαλιστικό κίνδυνο που προκάλεσε την συνταξιοδότηση (γήρας, οριστική αναπηρία, θάνατος). Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων χορήγησης συντάξεων αναπηρίας που δεν είναι οριστικές, όπου διενεργείται ένας διαφορετικός τρόπος διακανονισμού.
    Έτσι από τη διάταξη του εδαφ.β της παρ.1 του αρ.2 του ν,3232/04 ορίστηκε ότι επί των προσωρινών συντάξεων αναπηρίας, το ποσό της συμμετοχής καθορίζεται από το γινόμενο του ποσού της σύνταξης αναπηρίας που αντιστοιχεί στον συμμετέχοντα φορέα και των μηνών καταβολής της σύνταξης, στους οποίους προστίθενται και οι μήνες που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας.
    Στις περιπτώσεις αυτές δεν μεταφέρεται ο χρόνος στον απονέμοντα φορέα και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου, όπου ο συνταξιούχος μετά το διακανονισμό θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του απονέμοντα οργανισμού. Συνεπώς όποιος συνταξιοδοτηθεί λόγω προσωρινής αναπηρίας θεωρείται απλά συνταξιούχος του απονέμοντα οργανισμού μόνο για το χρονικό διάστημα της αναπηρίας. Αν μετά το χρονικό αυτό διάστη μα σταματήσει η συνταξιοδότηση του εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος τους οργανισμούς στους οποίους είχε υπαχθεί διαδοχικά.
    Κατά τα ανωτέρω, και αναφερόμενοι στο α' ερώτημα, στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο το ποσό της σύνταξης έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.1 του ν.3232/04 η δε επιβάρυνση με τις διατάξεις του εδαφ.β', "παρ.1 του αρ.2 του νόμου και στη συνέχεια υποβληθεί αίτημα για μετατροπή της σύνταξης αναπηρίας σε γήρατος, το ποσό της σύνταξης θα επαναπροσδιοριστεί με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μετατροπή της σύνταξης. Και τούτο διότι ασκείται ένα νέο δικαίωμα βάσει του οποίου θα
    πρέπει να προσμετρηθεί ο χρόνος του άλλου οργανισμού για την απονομή της σύνταξης γήρατος.
    Β. Ως προς το β' ερώτημα, εφόσον από τις διατάξεις του αρ.1, παρ.3 του Ν.Δ/γματος 4202/61 ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης καθορίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του απονέμοντος οργανισμού, η καταβολή των αναλογούντων ποσών του συμμετέχοντα φορέα ανατρέχει στην ημερομηνία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού. Ως προς την επιβάρυνση, το αναλογούν ποσό του συμμετέχοντα θα πολλαπλασιαστεί επί τον αριθμό των καταβαλλόμενων συντάξεων.
    Στις περιπτώσεις δε που θα χορηγηθεί σύνταξη αναπηρίας προσωρινή, και πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος της προσωρινής αναπηρίας επέλθει θάνατος με αποτέλεσμα να υποβληθεί αίτηση των δικαιοδόχων μελών για σύνταξη θανάτου, αφού πρώτα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας με τις διατάξεις του αρ.1 του ν.3232/04, η δε επιβάρυνση με το εδαφ.β', παρ.1 του αρ.2 αυτού, στη συνέχεια για να απονεμηθεί η σύνταξη θανάτου επειδή η αίτηση λόγω θανάτου θεωρείται νέα αυτοτελής αίτηση, θα ζητηθεί νέο ποσό συντάξιμων αποδοχών, για να υπολογιστεί το αναλογούν ποσό σύνταξης του συμμετέχοντα, το δε ποσό επιβάρυνσης θα είναι αυτό που θα προκύψει από την εφαρμογή της παρ.1 του αρ.2 του νόμου.
    Γ. Αναφερόμενοι στο γ' ερώτημα σας σχετικά με τον υπολογισμό του ποσού επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού για τις περιπτώσεις που παρατείνεται η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή μονιμοποιείται, όταν παραταθεί η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και είναι προσωρινή, ο συμμετέχων φορέας θα αποδώσει το ποσό που αντιστοιχεί στο αρχικό ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας και όχι σ' αυτό που θα έχει διαμορφωθεί με αυξήσεις που θα έχουν δοθεί μέχρι την παράταση. Αν μονιμοποιηθεί η σύνταξη αναπηρίας το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί σαν να χορηγείται η σύνταξη για πρώτη φορά σύμφωνα με το αρ.1 του ν.3232/04 και για την επιβάρυνση του άλλου ταμείου θα έχει εφαρμογή η παρ.1 του αρ. 2 του νόμου.

   ΣΥΝΟΛΟ:                     435,77