Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)(κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α’/10.2.2004)
Κάντε αριστερό κλικ πάνω στο κείμενο για να δείτε τον κώδικα