ΝΟΜΟΣ 2859/2000. ΦΕΚ Α'248 7.11.2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Κάντε αριστερό κλικ πάνω στο κείμενο για να δείτε τον κώδικα